Betere regelgeving

Betere regelgeving (ook wel better regulation) is een van de beleidsdoelen van de Europese Commissie. Betere regelgeving houdt in dat zowel bestaande als nieuwe Europese wet- en regelgeving zo vorm wordt gegeven, dat wetgevingsdoelen worden bereikt tegen minimale (administratieve) kosten.  Het meer betrekken van belanghebbenden in het EU-beleidsvormingsproces is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

 

 

De “Better Regulation Insight Tool” (BRIGHT) is een praktische online tool die (decentrale) overheden helpt om technische knelpunten op het gebied van EU regelgeving te identificeren en oplossingen te formuleren. Deze oplossingen kunnen vervolgens worden ingebracht via de EU Betere Regelgeving Agenda.

E- Learning Tool

     Quick Scan

     Roadmap

 

 

 

 

 

Ga naar de BRIGHT-tool


Nieuws Betere regelgeving

Verzoek om voorbeelden luchtkwaliteitsmaatregelen voor EU-luchtkwaliteitsrichtlijn

In het kader van de Europese Agenda Stad vraagt het Partnerschap Luchtkwaliteit om voorbeelden van (on)succesvolle luchtkwaliteitsmaatregelen uit de (decentrale) praktijk. De input zal door het Partnerschap gebruikt worden voor de verdere implementatie van de EU-luchtkwaliteitsrichtlijn.  De best practices worden tevens gepubliceerd en vormen zo een voorbeeld voor de hele Europese Unie. Voorbeelden kunnen tot 15 november 2018 worden aangeleverd.

Lees het volledige bericht

Urban Agenda Partnerschap presenteert twaalf actiepunten ter bestrijding van stedelijke armoede

Gisteren heeft het Partnerschap Stedelijke Armoede zijn definitieve actieplan gepresenteerd. De partnerschappen zijn opgericht tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2016 met het Pact van Amsterdam. In de Partnerschappen werken Europese stedelijke gebieden en regio’s samen met de Europese Commissie en lidstaten aan een betere en sterkere stedelijke dimensie in het Europees beleid.

Lees het volledige bericht

REACH en vijf acties voor verbetering

De Europese Commissie heeft de Reach-verordening geëvalueerd. Het regelgevend kader van REACH zal niet worden gewijzigd, maar de uitvoering ervan kan volgens de Commissie worden verbeterd. De Reach-verordening biedt een uitgebreid wettelijk kader voor het produceren en gebruiken van chemische stoffen in de Europese Unie. REACH staat voor: registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen. De Commissie stelt naar aanleiding van haar evaluatie een aantal acties voor om de uitvoering van de Reach-verordening te verbeteren.

Lees het volledige bericht

Consultatieronde voor drie nieuwe partnerschappen Urban Agenda geopend

Drie partnerschappen binnen de Urban Agenda vragen om uw input. Ze hebben een conceptversie van hun actieplannen gepubliceerd en vragen het publiek en stakeholders nu om feedback. Het betreft de partnerschappen Digitale Transitie, Circulaire Economie en Stedelijke Mobiliteit.

Lees het volledige bericht

Leden Europese Taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit benoemd

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft zes leden voor de EU Taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit benoemd. De taskforce is in het leven geroepen om te onderzoeken op welke beleidsgebieden de lidstaten meer werk kunnen overnemen van de EU en om lokale overheden nauwer te betrekken bij de beleidsprocessen. Lees het volledige bericht

Europese Commissie opent consultatie cohesiebeleid post 2020

Op 10 januari 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend voor de evaluatie van het EU-cohesiebeleid. De Commissie ontwikkelt op dit moment voorstellen voor de financiering van EU-programma’s in het kader van het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) dat in 2020 in werking moet treden.

Lees het volledige bericht

De voortgang van de Urban Agenda for the EU

Een jaar na de lancering van de Urban Agenda en de twaalf thematische partnerschappen zijn de resultaten goed te zien, aldus een rapport van de Europese Commissie. De partnerschappen, die steden, lidstaten, Europese instellingen en vertegenwoordigers uit de maatschappij bij elkaar brengen, zijn allemaal operationeel en drie van hen staan op het punt hun actieplan in te dienen (over de integratie van migratie, armoedebestrijding en huisvesting).

Lees het volledige bericht

Officieel opgericht: Taskforce voor subsidiariteit en evenredigheid

Commissievoorzitter Juncker heeft op 14 november jl. officieel de tijdelijke taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden opgericht. Frans Timmermans zal deze taskforce voorzitten. De taskforce zal vanaf 1 januari 2018 met de werkzaamheden beginnen. Uiterlijk 15 juli 2018 zullen aanbevelingen gedaan worden richting de Europese Commissie.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Betere regelgeving

Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

De Europese Commissie nodigt steeds vaker burgers, bedrijven en overheden uit om feedback te geven op nieuwe of bestaande Europese wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld via bijvoorbeeld roadmaps, impact assessments, consultaties, evaluaties en fitnesschecks. Hoe werken deze verschillende feedbackmechanismen van de Commissie? Komen hier ook onderwerpen aan bod die relevant zijn voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

Wat houdt REFIT en het REFIT-platform in?

De eerste aanbevelingen van het REFIT Platform zijn onlangs gepubliceerd. Wat was REFIT ook al weer, wat is de werkwijze van het platform en wat betekent dit Platform voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?

Onze gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en loopt nu tegen barrières aan. Onlangs las ik iets over het partnerschap luchtkwaliteit in relatie met het EU voorzitterschap. Wat houdt dit partnerschap luchtkwaliteit precies in en wat gaan gemeenten in Nederland hiervan merken?

Bekijk het antwoord

X