Casus: van afval naar grondstof

Animatie

Wat is het projectidee?

Een waterschap wil met nieuwe technologie struviet winnen uit stedelijk afvalwater. Struviet is een stof die gebruikt kan worden als meststof voor landbouw, direct op het land of als grondstof voor kunstmest. Het waterschap wil struviet rechtstreeks verkopen aan boeren en aan een fabriek die er kunstmest van maakt. Zo kan het waterschap vervuild slib toch hergebruiken en wordt de vervuiling uit afvalwater beperkt.

Waar loopt het waterschap tegenaan bij het toepassen van EU regelgeving?

Om vast te stellen of en hoe struviet kan worden verhandeld, kijkt het waterschap naar Europese regelgeving over afvalstoffen, meststoffen en chemische stoffen. De kaderrichtlijn afvalstoffen bevat een lijst met stoffen die mogelijk hergebruikt kunnen worden. Dit worden ook wel einde-afval stoffen genoemd. Struviet staat nog niet op deze lijst. Het waterschap moet daarom momenteel gebruik maken van nationale wetgeving.

  • Wanneer de lidstaat besluit (bijvoorbeeld in nationale wetgeving) dat struviet als afval gekwalificeerd kan worden, is er sprake van strenge regelgeving. In de meeste lidstaten betekent dit dat struviet niet gebruikt mag worden als mest op een akker. Om vast te stellen of struviet gebruikt kan worden als grondstof voor kunstmest, moet het waterschap kijken naar de Europese afvalstoffenlijst (EURAL). Ook hier is de status van struviet onduidelijk waardoor het gebruik van struviet valt onder een streng regime.
  • Wanneer de lidstaat bepaalt (bijvoorbeeld in nationale wetgeving) dat struviet einde-afval is, dan moet het eerst voldoen aan de voorwaarden van Reach. Een duur en tijdrovend proces. Bovendien is struviet nog niet opgenomen in de Europese meststoffenverordening. Wanneer het doel is om struviet te gebruiken als mest op een akker, moet het waterschap opnieuw naar nationale wetgeving van de lidstaat kijken.

Dit verschilt tussen EU lidstaten, waardoor de handel en het gebruik van deze innovatieve meststof wordt belemmerd. Hetzelfde geldt ook voor andere afvalstoffen, die mogelijk in de toekomst hergebruikt kunnen worden. Op dit moment dragen Europese regels niet altijd bij aan het behalen van Europese beleidsdoelen op het gebied van de circulaire economie.

Infographic

Klik om te vergroten


X