Uitgezonderde diensten

De toepassing van de Dienstenrichtlijn kent een aantal uitgezonderde diensten. Deze worden hieronder beschreven. Dus wanneer het deze diensten betreft hoeven decentrale overheden geen rekening te houden met de Dienstenrichtlijn.

1. Uitgezonderde diensten

Op de volgende diensten is de Dienstenrichtlijn niet van toepassing:

 1. niet-economische diensten van algemeen belang;
 2. financiële diensten (zoals bankdiensten, kredietverstrekking, verzekering en herverzekering, individuele en bedrijfspensioenen, effecten, beleggingsfondsen, betalingen en beleggingsadviezen);
 3. elektronische communicatiediensten- en netwerken;
 4. diensten op het gebied vervoer (inclusief havendiensten vallend onder werksfeer van titel VI VWEU);
 5. diensten van uitzendbedrijven;
 6. diensten van de gezondheidszorg (al dan niet verleend door gezondheidszorgfaciliteiten. Ongeacht de wijze waarop zij op nationaal niveau zijn georganiseerd en worden gefinancierd. Ongeacht de vraag of de diensten openbaar of particulier van aard zijn);
 7. audiovisuele diensten (inclusief cinematografische diensten. Ongeacht de wijze van productie, distributie en doorgifte, en radio-omroep);
 8. gokactiviteiten (waarbij er een financiële waarde wordt ingezet bij kansspelen, inclusief loterijen, gokken in casino’s en weddenschappen);
 9. activiteiten in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (zoals bedoeld in art. 51 VWEU);
 10. sociale diensten (sociale huisvesting, kinderzorg en ondersteuning van gezinnen of personen in permanente of tijdelijke nood, die worden verleend door de staat, door dienstverrichters die hiervoor een opdracht hebben of een mandaat gekregen van de staat, of door liefdadigheidsinstellingen die als zodanig door de staat zijn erkend);
 11. particuliere beveiligingsdiensten;
 12. diensten van notarissen en deurwaarders (die bij een officieel overheidsbesluit zijn benoemd).

Deze uitzonderingen zijn opgenomen in art. 2 lid 2 Dienstenrichtlijn en worden toegelicht in overwegingen 17 t/m 28 van de considerans.

2. Uitgezonderde regelgeving met algemene strekking

De Dienstenrichtlijn is alleen van toepassing op eisen met betrekking tot de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit. De richtlijn is daarom niet van toepassing op voorschriften die de dienstenactiviteit niet specifiek regelen of daarop specifiek van invloed zijn. Regelgeving met een zeer algemene strekking, vaak van een ordenend karakter, die slechts op zeer indirecte wijze de verrichting van een dienst zal kunnen raken valt niet onder de Dienstenrichtlijn (overweging 9).

Voorbeelden

Voorbeelden van uitzonderingen die onder overweging 9 vallen zijn:

 • verkeersregels;
 • regels over de ontwikkeling of het gebruik van land;
 • voorschriften voor ruimtelijke ordening (behalve als zij wel de toegang tot of de uitoefening van een dienst belemmeren);
 • bouwvoorschriften.

3. Uitgezonderde rechtsgebieden

De Dienstenrichtlijn is niet van toepassing op de volgende rechtsgebieden:

 • belastingen, art. 2 lid 3 De richtlijn is niet van toepassing op belastingen. Belastingheffing op een economische activiteit is geen belemmering van een dienst die valt onder de richtlijn.;
 • steunmaatregelen, art 1 lid 3 De richtlijn is niet van toepassing op de afschaffing van dienstverrichtende monopolies. Evenals steunmaatregelen van de lidstaten die onder de gemeenschappelijke mededingingsvoorschriften vallen.;
 • aanbesteden, overweging 57 (meer informatie in deze praktijkvraag) De richtlijn is niet van toepassing op het aanbestedingsbeleid. Hierbij moeten de aanbestedingsregels in acht worden genomen. Meer informatie leest u in deze praktijkvraag.;
 • vrij verkeer van goederen, art. 34. Het vrij verkeer van goederen is uitgezonderd van de Dienstenrichtlijn. Hiervoor gelden de vrij verkeersregels. Sommige decentrale regelingen hebben echter zowel op het vrij verkeer van diensten als op het vrij verkeer van goederen betrekking. Denk aan de Drank- en horecaverordening. ;

Vrij verkeer van goederen, hoe te handelen?

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU volgt dat, om te bepalen onder welke vrijheid voorschriften beoordeeld dienen te worden, gebruik moet worden gemaakt van het principe ‘zwaartepunt’. Deze heeft het Hof in rechtspraak ontwikkeld. Bij deze beoordeling wordt gekeken naar het zwaartepunt van de economische activiteit. Omvat een activiteit, zoals de verkoop van goederen, een aantal aspecten van een dienst, dan moet gekeken te worden of deze dienst ‘al dan niet een aspect is dat volledig ondergeschikt is aan de elementen van de activiteit die verband houden met het vrije verkeer van goederen.’

Als het zwaartepunt van de activiteit ligt bij de elementen die verband houden met het vrije verkeer van goederen, dan zal de beoordeling van de relevante voorschriften enkel geschieden aan de hand van de beginselen van het vrije verkeer van goederen en niet ook aan de beginselen van het vrije verkeer van diensten. Dat de Dienstenrichtlijn geen betrekking heeft op het vrij verkeer van goederen valt te lezen in overweging 76 Dienstenrichtlijn.

Straf-, arbeids- en privaatrecht

De richtlijn laat het straf- en arbeidsrecht onverlet en doet geen afbreuk aan de grondrechten, aldus art. 1. Ook regels van het internationaal privaatrecht worden ongemoeid gelaten.

4. BIBOB uitgezonderd

De Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB) en de BIBOB-beleidsregels vallen buiten de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn. Het factsheet BIBOB-beleid en de Dienstenrichtlijn gaat verder in op de relatie BIBOB en de Dienstenrichtlijn.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Uitgezonderde diensten

Zuid-Holland moet verzoek tot ontheffing voor grootschalige sportwinkels opnieuw beoordelen in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn

Afgelopen woensdag (27 maart 2019) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de Decathlon-zaak. De Afdeling oordeelde dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland opnieuw moet beslissen of het voor twee grootschalige sportwinkels van Decathlon een uitzondering maakt op de provinciale brancheringsregeling. De Afdeling bestuursrechtspraak greep hierbij terug op de antwoorden van het Europese Hof van Justitie in de zaak Visser Vastgoed Beleggingen (‘Appingedam’).

Lees het volledige bericht

Fietstaxi’s zijn geen rondvaartboten

Het exploiteren van een fietstaxi valt – anders dan een rondvaartboot – niet onder de werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn, omdat het een vervoersdienst betreft. Dit oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 februari 2018. De gevraagde fietstaxivergunning is een goed voorbeeld van een schaarse vergunning, waarbij het aantal uit te geven vergunning beperkt is.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Uitgezonderde diensten

In hoeverre heeft de Dienstenrichtlijn betrekking op arbeidsrechtelijke bepalingen?

In hoeverre heeft de Dienstenrichtlijn betrekking op arbeidsomstandigheden en -voorwaarden in het algemeen? En ziet de Dienstenrichtlijn meer in het specifiek op het opnemen van beperkingen/clausules in (aan te gane) arbeidsovereenkomsten?

Op het gebied van verzekeringsdiensten wordt bijvoorbeeld vaak bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten de beperking/clausule opgenomen, dat in diensttredend personeel gedurende bijvoorbeeld drie jaar geen activiteiten (zoals het benaderen van oude cliënten) bij het verlaten van de ene dienst in zijn/haar nieuwe functie mag uitoefenen. Is dit onder de toekomstige Dienstenrichtlijn nog toegestaan?

Bekijk het antwoord

Publicaties Uitgezonderde diensten