DAEB, Dienstenrichtlijn en Vrij Verkeer

Ook de regels inzake het vrij verkeer van diensten en vestiging en de Dienstenrichtlijn kunnen een rol spelen bij het laten uitvoeren van een DAEB. In een aantal vragen en antwoorden in de DAEB Gids (vragen 222-237)gaat de Commissie in op de toepassing van de Verdragsregels inzake de interne markt (vrijheid van vestiging en vrij verkeer van diensten) op DAEB, en met name sociale diensten van algemeen belang. Ook vindt u er een overzicht welke DAEB en sociale diensten van algemeen belang (SDAB) uitgesloten zijn van de werking van de Dienstenrichtlijn.

NEDAB

Niet-economische diensten van algemeen belang (NEDAB) vallen niet onder de artikelen 49 en 65 VWEU (vrij verkeer van diensten en vrijheid van vestiging) en ook niet onder de werking van de Dienstenrichtlijn (art. 2 lid 2a Dienstenrichtlijn).

Dienstenrichtlijn

DAEB vallen soms wel en soms niet onder de Dienstenrichtlijn. Artikel 2 lid 2 van de Dienstenrichtlijn zondert een aantal DAEB expliciet uit van de werkingssfeer van de richtlijn. Zo vallen gezondheidsdiensten niet onder de reikwijdte van de richtlijn (art. 2 lid 2 sub f Dienstenrichtlijn). Artikel 2 lid 2 sub j zondert bepaalde sociale diensten uit, namelijk die betreffende sociale huisvesting, kinderzorg en ondersteuning van gezinnen en personen in nood.

Voor het bepalen van de toepasselijkheid van de Dienstenrichtlijn bij DAEB is een checklist opgesteld die u aan de rechterkant van deze pagina vindt onder praktijk.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws DAEB, Dienstenrichtlijn en Vrij Verkeer

De Europese Dienstenrichtlijn in twee recente uitspraken van de Raad van State

Door de zaak Appingedam, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) inmiddels einduitspraak heeft gedaan, is de Europese Dienstenrichtlijn (Drl) weer volop onder de aandacht van decentrale overheden. De ABRvS bepaalde in een zaak tegen de gemeente Súdwest-Fryslân dat oppervlaktevoorschriften in een bestemmingsplan kunnen zijn toegestaan onder de Dienstenrichtlijn. Daarnaast werd in een Tilburgse zaak een vergunningsprocedure op grond van de Wet Bibob met succes getoetst aan de Dienstenrichtlijn. Lees het volledige bericht

Zuid-Holland moet verzoek tot ontheffing voor grootschalige sportwinkels opnieuw beoordelen in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn

Afgelopen woensdag (27 maart 2019) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de Decathlon-zaak. De Afdeling oordeelde dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland opnieuw moet beslissen of het voor twee grootschalige sportwinkels van Decathlon een uitzondering maakt op de provinciale brancheringsregeling. De Afdeling bestuursrechtspraak greep hierbij terug op de antwoorden van het Europese Hof van Justitie in de zaak Visser Vastgoed Beleggingen (‘Appingedam’).

Lees het volledige bericht

Praktijk DAEB, Dienstenrichtlijn en Vrij Verkeer

DAEB, Dienstenrichtlijn en Vrij Verkeer Praktijk

Checklist

Voor het bepalen van de toepasselijkheid van de Dienstenrichtlijn bij DAEB is de volgende checklist te gebruiken:

1) Is er sprake van een Dienst van Algemeen Belang (DAB), een Niet Economische Dienst van Algemeen Belang (NEDAB) of van een DAEB?
– DAB of NEDAB: Dienstenrichtlijn niet van toepassing.
– DAEB: Ga door naar vraag 2.

2) Gaat het om een DAEB die het leveren van goederen zoals in art. 34, 35 en 36 van het VWEU omschreven staat?
– Ja: Dienstenrichtlijn niet van toepassing.
– Nee: Ga door naar vraag 3.

3) In art. 2 lid 2 van de Dienstenrichtlijn staan activiteiten omschreven waarvoor de richtlijn niet van toepassing is. Is er sprake van een van deze uitzonderingen?
Voorbeelden van uitzonderingen zijn:
– Gezondheidsdiensten (art. 2 lid 2f).
– Sociale diensten, betreffende sociale huisvesting, kinderzorg en ondersteuning van gezinnen en personen in nood
(art. 2 lid 2j).
– Ja: Dienstenrichtlijn niet van toepassing.
– Nee: Ga door naar vraag 4.

4) Is er sprake van een DAEB die op tijdelijke basis wordt aangeboden door in andere lidstaten gevestigde dienstverleners (tijdelijke dienstverrichting), of is er sprake van een DAEB die op permanente basis wordt verricht door dienstverleners (vestiging)?
– Tijdelijke DAEB (artikel 16 en 17 Dienstenrichtlijn): Dienstenrichtlijn niet van toepassing.
– Permanente DAEB: Dienstenrichtlijn van toepassing. Vergunningstelsels met betrekking op de permanente DAEB, moeten worden getoetst aan art. 9 Dienstenrichtlijn.

Let er op dat maatregelen van nationale (decentrale) overheden betreffende DAEB, die niet onder de Dienstenrichtlijn vallen, wel moeten worden getoetst aan de algemene verdragsbeginselen betreffende het vrij verkeer.

Praktijkvragen DAEB, Dienstenrichtlijn en Vrij Verkeer

Provinciaal detailhandelsbeleid na ‘Appingedam’: hoe doen we dat?

De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor het ruimtelijk detailhandelsbeleid en heeft daarin gekozen voor een actieve rol. Wij lazen het afgelopen jaar veelvuldig over de Appingedam-zaak, maar vaak gaat het dan over bestemmingsplannen van gemeenten. Hoe kunnen wij nagaan of beperkingen in een provinciale verordening voldoen aan de eisen van de Dienstenrichtlijn?

Bekijk het antwoord

Mag een gemeente zich bij verstrekken van vergunningen beroepen op een brancheringsregeling?

Onze gemeente hanteert voor het vergeven van standplaatsen (voor bijvoorbeeld een oliebollenkraam) in de gemeente een vergunningstelsel. In de betreffende bestemmingsplannen heeft de gemeente een zogenaamde brancheringsregeling opgenomen. Op basis hiervan kunnen vergunningen voor standplaatsen worden vergeven. Doel van de brancheringsregeling is om standplaatsen over de gehele gemeente te verspreiden en om het aanbod van de standplaatsen aan te laten sluiten bij het bestaande winkelaanbod. Kan een dergelijke brancheringsregeling in strijd zijn met de dienstenrichtlijn?

Bekijk het antwoord