Procedures

Om de administratieve samenwerking soepel te laten verlopen, krijgen decentrale overheden te maken met vier procedures:

  1. algemeen informatieverzoek;
  2. informatie over betrouwbaarheid;
  3. veiligheidsmaatregelen in individuele gevallen;
  4. waarschuwingsmechanisme.

1. Algemeen informatieverzoek

Decentrale overheden kunnen bevoegde instanties uit andere lidstaten verzoeken om informatie. Ook kunnen zij verzoeken een inspectie of verificatie te verrichten. Decentrale overheden moeten een verzoek motiveren. De verkregen informatie mag alleen gebruikt worden voor de aangelegenheid waarvoor deze is verzocht.

Dienstverlener en dienstverrichting

De verzoeken kunnen betrekking hebben op zowel de dienstverlener als op een dienstverrichting. Zo kan een decentrale overheid bijvoorbeeld navragen of de dienstverlener daadwerkelijk in een andere lidstaat is gevestigd en of de certificaten en vergunningen in orde zijn.

2. Informatie over betrouwbaarheid

Deze procedure sluit aan op het algemeen informatieverzoek, maar is specifiek gericht op het verkrijgen van informatie over de betrouwbaarheid van de dienstverlener. Decentrale overheden kunnen informatie opvragen over:

  • tuchtrechtelijke maatregelen;
  • bestuursrechtelijke maatregelen;
  • strafrechtelijke sancties;
  • beslissingen over insolventie en faillissement, waarbij sprake is van frauduleuze praktijken.

Dienstverlener

De maatregelen, sancties of beslissingen moeten tegen de betreffende dienstverlener zijn genomen. Daarnaast dienen zij van directe betekenis te zijn voor de vakbekwaamheid of professionele betrouwbaarheid van de dienstverlener. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een berisping die is opgelegd aan een accountant of een beroepsverbod voor een ex-bestuurder van een onderneming.

Justitiële of strafvorderlijke gegevens

De Nederlandse justitiële of strafvorderlijke gegevens in de zin van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens worden niet via deze procedure verstrekt. Er is in Nederland voor gekozen om de gegevensuitwisseling van Nederlandse strafrechtelijke persoonsgegevens te laten plaatsvinden met een invulling die is afgeleid van de systematiek van de Wet inzake de verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Rechtstreekse en effectieve informatie-uitwisseling

Op deze manier wordt invulling gegeven aan de verplichte rechtstreekse en effectieve informatie-uitwisseling tussen de bevoegde instanties van de lidstaten, en wordt de naleving van de principes zoals neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens aanzien van strafrechtelijke persoonsgegevens gewaarborgd. De decentrale overheid dient alle vragen over strafrechtelijke c.q. justitiële gegevens door te zenden aan de Dienst Justis. De decentrale overheid is niet bevoegd om deze informatie te verstrekken, zelfs al beschikt zij over de betreffende informatie.

3. Veiligheidsmaatregelen in individuele gevallen

Hoe kunnen decentrale overheden handelen, als zij vinden dat de veiligheid van de dienstverrichting in het geding is? Zij dienen dan de bevoegde instantie in de lidstaat waar de dienstverlener is gevestigd te verzoeken op te treden. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan kan de decentrale overheid zelf maatregelen treffen gericht op de dienstverlener.

Motivatieplicht

Voor deze procedure geldt een zware motivatieplicht waarop de Europese Commissie toezicht houdt. Voor spoedgevallen geldt een afwijkende procedure. De kans dat een decentrale overheid gebruik moet maken van deze procedure, is laag.

4. Het waarschuwingsmechanisme

Een decentrale overheid kan andere lidstaten en de Commissie informeren over een situatie waarbij sprake is van ernstige specifieke handelingen of omstandigheden met betrekking tot een dienstverrichting die ernstige schade aan de gezondheid, de veiligheid van personen, of aan het milieu kunnen veroorzaken. Deze waarschuwing moet snel kunnen gebeuren. Wel moeten bepaalde procedures en inhoudelijke waarborgen in acht worden genomen. Zo moeten het grote risico en de noodzaak van een waarschuwingsbericht, zeer goed worden gemotiveerd.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG