Diensten

De Dienstenrichtlijn heeft een grote reikwijdte, de afbakening ervan is niet altijd duidelijk. Op deze pagina’s leest u wat een dienst precies is, welke diensten onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen, welke diensten zijn uitgezonderd en wat het verschil is tussen vestiging en tijdelijke dienstverlening.

Diensten van Algemeen (Economisch) Belang

Ook vindt u informatie over Diensten van Algemeen Belang en Diensten van Algemeen Economisch Belang in relatie tot de Dienstenrichtlijn. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan ruimtelijke ordening en branchering.

Beleid

Onder beleid leest u over de beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van de Dienstenrichtlijn en de dienstenmarkt. Het is voor decentrale overheden interessant deze ontwikkelingen te volgen, omdat er later mogelijk verplichtingen uit voort kunnen komen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Beleid Diensten

Diensten

Beleidsmatige ontwikkeling op het terrein van de Dienstenrichtlijn en de dienstenmarkt leiden vaak niet tot rechtstreekse verplichtingen voor decentrale overheden. Ze laten wel zien welke kant Brussel op wil met de Dienstenrichtlijn. Het is voor decentrale overheden interessant deze ontwikkelingen te volgen, omdat er later mogelijk verplichtingen uit voort kunnen komen.

Onderwerpen

Aan de orde komen:

 1. het wederzijdse beoordelingsproces;
 2. presentatie van het dienstenpakket:
  • mededeling betere governance van de interne markt;
  • mededeling implementatie Dienstenrichtlijn: Een partnerschap voor nieuwe groei in diensten 2012-2015.

1. Wederzijdse beoordeling

Tijdens de drie jaar durende implementatieperiode hebben alle lidstaten en decentrale overheden hun wetgeving doorgelicht op bepalingen die mogelijk in strijd met de Dienstenrichtlijn zijn. De resultaten van deze screening zijn eind 2009 naar de Europese Commissie gestuurd. Naar aanleiding van de screeningsresultaten hebben de lidstaten in zes clusters van vijf landen discussies gevoerd. De bijeenkomsten gaven de lidstaten de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over belemmeringen en maatregelen die nodig zijn om een interne markt voor diensten tot stand te brengen.

Proces van wederzijdse beoordeling

Art. 39 Dienstenrichtlijn voorziet in een proces van wederzijdse beoordeling. Vanaf januari 2010 hebben de lidstaten in zes clusters van vijf landen discussies gevoerd naar aanleiding van de screeningsresultaten. Vanaf maart 2010 vonden bijeenkomsten van expertgroepen plaats. Hier bespraken de lidstaten, onder leiding van de Commissie, per sector de screeningsresultaten.

Uitwisseling informatie

Deze bijeenkomsten gaven de lidstaten de mogelijkheid informatie uit te wisselen over bijvoorbeeld bestaande vergunningstelsels en andere eisen die worden gesteld aan dienstverleners. Dit was van belang om te kunnen vaststellen welke belemmeringen al zijn opgeruimd en waar eventuele maatregelen nodig zijn om een interne markt voor diensten tot stand te brengen. De wederzijdse beoordeling is van belang om tot een eenduidige implementatie van de Dienstenrichtlijn in alle lidstaten te komen en daarmee een gelijk speelveld voor dienstverleners te creëren.

Resultaten

In januari 2011 heeft de Commissie de resultaten van de wederzijdse beoordeling gepresenteerd. De uitkomsten van het wederzijdse beoordelingsproces zijn te vinden op de website van de Commissie.

2. Het dienstenpakket

De Commissie beschouwt de interne markt als een belangrijke drijvende kracht achter de economische groei. Om groei en banen te kunnen opleveren, moeten daarom volgens de Commissie de bestaande regels beter uitgevoerd worden. Om die reden heeft de Commissie in juni 2012 een werkwijze vastgesteld die ervoor moet zorgen dat de regels van de interne markt in de praktijk beter werken. Het betreft twee mededelingen en verschillende werkdocumenten, die samen het Dienstenpakket vormen.

Mededeling betere governance interne markt

De Commissie benadrukt in de Mededeling betere governance interne markt met name het belang van tijdige en juiste implementatie van richtlijnen. De Commissie legt de focus op vier sectoren die van cruciaal belang zijn voor de interne markt:

 • de dienstensector, inclusief de financiële dienstverlening;
 • de digitale interne markt;
 • energie;
 • transport.

In totaal gaat het om 41 richtlijnen. De Commissie zal bij de implementatie van deze richtlijnen geen enkele vertraging tolereren.

Mededeling implementatie van de Dienstenrichtlijn

In de Mededeling implementatie Dienstenrichtlijn: Een partnerschap voor groei in diensten 2012-1015 presenteert de Commissie acties om de interne markt voor diensten beter te laten functioneren. De Commissie stelt geen aanpassing of uitbreiding van de huidige Dienstenrichtlijn voor, maar streeft ernaar de werking van de huidige richtlijn in de praktijk te optimaliseren.

Onderzoek naar belemmeringen

Dit probeert zij te bereiken door krachtig toezicht en door lidstaten in clusters te laten onderzoeken op welke terreinen nog belemmeringen bestaan die kunnen worden verminderd. Ook wil de Commissie het functioneren van het Dienstenloket verbeteren, zet zij in op intensiever gebruik van de mogelijkheden van de Lex Silencio Positivo en roept zij lidstaten en decentrale overheden op om nog meer eisen voor dienstverleners af te schaffen.

Werkdocumenten

Naast deze mededeling verschijnen drie werkdocumenten van de diensten van de Commissie:

Werkdocument 1

Het verslag over de tenuitvoerlegging van de Dienstenrichtlijn geeft een stand van zaken over de tenuitvoerlegging van de richtlijn. Het behandelt de overblijvende problemen alsmede de dienstenloketten, samen met een onderdeel waarin de individuele lidstaten worden geëvalueerd. Dit verslag wordt aangevuld met een economische evaluatie waarin de effecten en het groeipotentieel van de dienstenrichtlijn op EU-niveau worden aangetoond met gegevens voor elke lidstaat.

Screening Nederland

De Commissie is vol lof over Nederland, vanwege de grondige screening van alle wetgeving voorafgaand aan het in werking treden van de Dienstenrichtlijn eind 2009 en de wijze waarop decentrale overheden hierbij zijn betrokken. De Commissie geeft aan dat zij geen verboden bepalingen in de Nederlandse wetgeving is tegengekomen.

Risico

De Commissie wijst op het risico dat, hoewel het Besluit ruimtelijke ordening dit expliciet verbiedt, er mogelijk in sommige gevallen in gemeentelijke bestemmingsplannen toch economische motieven meespelen bij branchering (het toewijzen van een bepaald gebied aan een bepaalde onderneming).

Werkdocument 2

De resultaten van de prestatiecontroles tonen aan hoe goed de verschillende EU-regels werken voor de ondernemingen in hun dagelijkse praktijk. Tegelijk met het bekendmaken van de resultaten van de wederzijdse beoordeling, presenteerde de Commissie maatregelen om de interne markt voor diensten verder te versterken. Een van die maatregelen is een prestatiecontrole om te beoordelen hoe de Dienstenrichtlijn en andere instrumenten in de praktijk werken.

Deze test was bedoeld om te bepalen hoe goed de verschillende EU-regels werken voor de ondernemingen in hun dagelijkse praktijk, om vervolgens te kunnen bepalen of meer duidelijkheid geboden zou moeten worden of nieuwe maatregelen nodig zijn om de dienstenmarkt beter te laten werken. De controle is uitgevoerd in drie sectoren: de bouwsector, de toerismesector en de bedrijfsdienstensector.

Belemmeringen

Er is een aantal belemmeringen aan het licht gekomen voor ondernemingen die hun activiteiten naar andere EU-landen willen uitbreiden, zoals:

 • grote verschillen in de reglementering van beroepskwalificaties en moeilijkheden met de erkenning van diploma’s uit andere lidstaten;
 • beperkingen in de keuze van de ondernemingsstructuren voor bepaalde beroepsactiviteiten;
 • moeilijkheden voor grensoverschrijdende dienstverrichters om een verzekering te krijgen;
 • ernstige vragen bij het uiteenlopende niveau van consumentenbescherming in Europa.

Deze obstakels zal de Commissie aanpakken.

Werkdocument 3

Het werkdocument van de diensten van de Commissie, om richtsnoeren te verstrekken over de toepassing van art. 20 lid 2, betreffende het discriminatieverbod ten aanzien van dienstenafnemers op grond van nationaliteit of woonplaats. In het document wordt onderzocht welke motieven schuilgaan achter deze ondernemingspraktijken en wordt opgeroepen een einde te maken aan discriminatie wanneer daar geen rechtvaardiging voor bestaat.

Nieuws Diensten

Europese Commissie publiceert richtsnoeren met betrekking tot online deelplatforms

De Europese Commissie heeft op 2 juni de mededeling: ‘Een Europese agenda voor de deeleconomie’ gepresenteerd. Deze mededeling reikt richtsnoeren aan over de toepassing van bestaande Europese wetgeving in de deeleconomie. Deelplatforms zijn populair. Hoe kan en mag het aanbieden van diensten als Uber, Airbnb en Blablacar gereguleerd worden?

Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Diensten

Provinciaal detailhandelsbeleid na ‘Appingedam’: hoe doen we dat?

De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor het ruimtelijk detailhandelsbeleid en heeft daarin gekozen voor een actieve rol. Wij lazen het afgelopen jaar veelvuldig over de Appingedam-zaak, maar vaak gaat het dan over bestemmingsplannen van gemeenten. Hoe kunnen wij nagaan of beperkingen in een provinciale verordening voldoen aan de eisen van de Dienstenrichtlijn?

Bekijk het antwoord