Wat is het centraal loket?

Eén van de doelstellingen van de Dienstenrichtlijn is administratieve vereenvoudiging van procedures en formaliteiten voor dienstverleners. Onderdeel daarvan is dat dienstverleners (zowel buitenlandse als Nederlandse) via een digitaal loket elektronisch en op afstand toegang tot informatie hebben, bijstand kunnen verkrijgen en procedures en formaliteiten met een bevoegde instantie (zoals een decentrale overheid) kunnen afwikkelen. Hiervoor is het centraal loket opgericht. Dit centrale loket is zowel in het Nederlands als in het Engels toegankelijk.

Centraal loket in Nederland

In Nederland is het digitale ondernemersplein ingericht als centraal loket. Dienstverleners moeten via het ondernemersplein informatie kunnen vinden en opvragen en procedures (via de Berichtenbox) kunnen afwikkelen. Hiermee vormt het ondernemersplein een schakel tussen de dienstverleners en de bevoegde instantie, bijvoorbeeld als verantwoordelijke voor het afgeven van vergunningen. De communicatie tussen de dienstverlener en decentrale overheden verloopt via de Berichtenbox.

Samenwerkende catalogi

Decentrale overheden zijn aangesloten op een productencatalogus, ook wel de Samenwerkende Catalogi (SC) genoemd. Via de SC kunnen decentrale overheden producten koppelen aan hun centraal loket. Vervolgens kunnen ondernemers in het centraal loket de aangeboden producten van een decentrale overheid vinden. Decentrale overheden zijn verplicht om alle Dienstenwetproducten op te nemen in hun productencatalogus, maar producten die onder de Single Digital Gateway-verordening vallen kunnen ook gekoppeld worden. Bij het invoeren van producten in de SC kunnen decentrale overheden de naamgeving van producten volgens de Uniforme Producten Lijst (UPL) volgen.

Functies centraal loket

Het centraal loket heeft drie functies:

 1. Informatiefunctie;
 2. Bijstandsfunctie;
 3. Transactiefunctie.

1. Informatiefunctie

De Dienstenrichtlijn vereist dat bepaalde informatie via het centraal loket beschikbaar wordt gesteld. Daarbij gaat het niet alleen om informatie die betrekking heeft op de eigen lidstaat, maar ook om meer algemene informatie die op andere lidstaten betrekking heeft. Hieronder vallen (artikel 7 Dienstenwet):

 • eisen en vergunningstelsels vallend onder de Dienstenrichtlijn, inclusief namen en adresgegevens van de betrokken instanties;
 • rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn voor het beslechten van geschillen tussen bevoegde instanties en dienstverleners, tussen dienstverleners en afnemers of tussen dienstverleners onderling;
 • middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot openbare registers en databanken, met gegevens over dienstverleners en diensten;
 • namen en adresgegevens van verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk, anders dan de bevoegde instanties, van welke dienstverleners praktische bijstand kunnen krijgen.

De informatie van het centraal loket moet actueel, duidelijk en ondubbelzinnig zijn (artikel 9 Dienstenwet).

Taal

De Dienstenrichtlijn en Dienstenwet stellen geen eisen aan de taal waarin de informatie beschikbaar moet worden gesteld. Wel wordt op basis van artikel 7 lid 5 Dienstenrichtlijn aangemoedigd (een inspanningsverplichting) om de informatie in andere talen van de EU te vertalen. In Nederland is ervoor gekozen de algemene informatie op het ondernemersplein ook in het Engels aan te bieden. Belangrijk is dat onder de SDG–verordening er wel een taalplicht komt, waarbij verplicht gesteld wordt dat informatie over bepaalde vergunningen of documenten in een veelvoorkomende taal beschikbaar is. Hierbij zal van het Engels worden uitgegaan. Het is nog onduidelijk of deze verplichting op centraal niveau of decentraal niveau zal worden ingesteld. De kans is echter groot dat decentrale overheden de benodigde informatie ook in het Engels beschikbaar moeten stellen. Het is daarom aan te raden om de informatie op uw website ook in het Engels aan te bieden.

Informatie langs elektronische weg

Overheden moeten bestaande, nieuwe en gewijzigde regels die onder de Dienstenrichtlijn vallen digitaal beschikbaar stellen. Zij doen dit via ondernemersplein.kvk.nl en het Engelstalige business.gov.nl.  Dienstverleners moeten alle procedures en vergunningen via het centraal loket kunnen afhandelen. De afhandeling van de aanvraag (artikel 8 lid 1) moet op één plaats gebeuren (Point of Single Contact, PSC). Een ondernemer ontvangt daardoor alle overheidsinformatie op een plek (zijn Berichtenbox) en hoeft niet steeds op meerdere plaatsen in te loggen. Deze dienstverlening moeten overheden aanbieden in de beschrijvingen van de vergunningen en aanvraagformulieren op hun website, door middel van het inrichten van hun werkproces op de reply-berichtenbox.

Informatie

Overheden zijn verplicht een aantal algemene gegevens op hun website te vermelden (artikel 8 Dienstenwet). Het betreft onder meer informatie over:

 • de eisen of vergunningstelsels, waarbij de bevoegde instantie is betrokken en haar naam en adresgegevens;
 • de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn voor het beslechten van geschillen tussen haar en een dienstverlener/afnemer of tussen een dienstverlener en een afnemer over eisen en vergunningstelsels waarbij zij is betrokken;
 • de middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot een openbaar register of een openbare databank met gegevens over dienstverleners en diensten, voor zover die instantie daarbij betrokken is.

Daarnaast dient de overheid informatie over alle procedures en formaliteiten die door hen verplicht worden gesteld en onder de reikwijdte van de Dienstenwet vallen, op hun website te publiceren. Deze gegevens zijn:

 • een uitleg van de regelgeving;
 • een link naar de Berichtenbox voor bedrijven;
 • een link naar de volledige, officieel gepubliceerde tekst van de regelgeving.

2. Bijstandsfunctie

Decentrale overheden moeten op verzoek bijstand verlenen aan dienstverleners en afnemers van diensten in binnen- en buitenland. Dit gebeurt via de Berichtenbox. Het gaat hierbij om algemene informatie over eisen en vergunningstelsels en hoe deze worden toegepast. Deze informatie dient actueel, duidelijk en ondubbelzinnig te zijn.

Als een decentrale overheid niet betrokken is bij de betreffende eisen of vergunningstelsels, is deze op grond van de Dienstenwet daarover niet verplicht de algemene informatie te verstrekken. Is er wel sprake van betrokkenheid, dan betekent dat niet dat decentrale overheden in individuele gevallen juridisch advies moeten verstrekken.

3. Transactiefunctie

Via het centraal loket moeten dienstverleners alle (vergunning)procedures en formaliteiten elektronisch kunnen regelen met de betreffende decentrale overheid. Niet alleen het aanvragen, maar ook het afgeven van de vergunning moet elektronisch worden gedaan. Om de transactiefunctie mogelijk te maken, is de Berichtenbox ontwikkeld.

Wederzijdse erkenning

Hiervoor geldt het beginsel van wederzijdse erkenning, wat inhoudt dat een Nederlandse bevoegde instantie gegevens en bescheiden (bijvoorbeeld een diploma) uit een andere lidstaat die een gelijkwaardig doel dienen of waaruit blijkt dat aan de betrokken eis is voldaan of de vergunning is verkregen, in beginsel accepteert.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Wat is het centraal loket?

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Brabant koploper met berichtenbox uit Dienstenrichtlijn

De provincie Noord-Brabant heeft – als eerste overheid in Nederland – de digitale berichtenbox voor bedrijven (Bbox) uitgebreid met bijna alle provinciale diensten voor bedrijven. De Berichtenbox is onderdeel van het Dienstenloket waarmee dienstverleners met onder andere decentrale overheden kunnen communiceren. De inrichting hiervan door decentrale overheden is een verplichting die voortvloeit uit de Europese Dienstenrichtlijn.

Lees het volledige bericht

Praktijk Wat is het centraal loket?

Dienstenloket praktijk

Op de website van Antwoord voor bedrijven staan ‘producten’, waarvan sommigen onder de Dienstenrichtlijn vallen. Decentrale overheden zijn hiervan de bevoegde instanties. Ondernemers worden vanuit de productenpagina’s doorgeleid naar de inhoudelijke informatie bij de betreffende bevoegde instantie.

Koppeling producten

Om te controleren of de koppeling voor producten van uw organisatie juist is, kunt u het stappenplan vindbaarheid doorlopen. Als de koppeling niet goed is gelegd, kunt u hier ook lezen wat u moet doen.

Praktijkvragen Wat is het centraal loket?

Publicaties Wat is het centraal loket?