Data en technologieën

Er komt steeds meer data beschikbaar. Hier moeten nieuwe technologische mogelijkheden voor worden gevonden en op worden toegepast. Deze data en technologieën hebben gevolgen voor het functioneren van het bedrijfsleven, maar ook voor het openbaar bestuur. Denk daarbij aan digitale loketten en overheidsbrede gekoppelde databestanden. Europese en Nederlandse wet- en regelgeving moet kunnen reageren op de ontwikkelingen binnen de digitale transitie en moet daarbij ingespeeld zijn op de komst van nieuwe technologieën. 

Op wat voor manieren hebben decentrale overheden met data en technologieën te maken? En wat zijn de regels hiervoor? In dit sub-dossier vindt u informatie over het Europese en Nederlandse beleid als het gaat om data en technologieën. Daarnaast wordt op deze pagina’s ingegaan op de rechten en plichten van gemeenten, provincies en waterschappen.

Hergebruik overheidsinformatie

De publieke sector produceert, verzamelt en verspreidt gegevens op verschillende gebieden, bijvoorbeeld voor juridische dienstverlening. Burgers en bedrijven kunnen een verzoek indienen tot openbaarmaking van de informatie die de publieke sector produceert. Dit noemen we hergebruik van overheidsinformatie. In de EU en in Nederland zijn verschillende initiatieven genomen om te zorgen voor een transparante overheid.

Lees hierover meer op de pagina Hergebruik overheidsinformatie, waar onder meer wordt ingegaan op de verplichtingen voor decentrale overheden als het gaat om hergebruik van overheidsinformatie.

INSPIRE-richtlijn

Het delen van geografische gegevens op lokaal, nationaal en internationaal grensoverschrijdend niveau kan het ontwerpen van beleidsmaatregelen ondersteunen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan maatregelen om verontreiniging van land, water en lucht tegen te gaan. De EU heeft hiervoor de INSPIRE-richtlijn in het leven geroepen en zet in op het delen van geografische gegevens via een EU-breed internetportaal. Hebben decentrale overheden ook te maken met het delen van geografische gegevens?

Lees hierover meer op deze pagina over de Europese INSPIRE-richtlijn.

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence kan helpen bij het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Binnen de Europese Unie en Nederland zijn al verschillende initiatieven ondernomen om het gebruik van AI-technologieën in goede banen te leiden. Biedt AI ook voordelen voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat is het Europees en Nederlands beleid als het gaat om Kunstmatige Intelligentie?

Op deze pagina leest u meer over Artificial Intelligence.

Data Governance Act

De Data Governance Act is een voorstel van de Europese Commissie voor een verordening om data makkelijker en veiliger te delen in de Europese Unie. Het is onderdeel van een groterstrategisch beleidsplan om de EU een concurrentievoordeel te geven in een steeds verdergaande datagedreven samenleving, en de welvaart en welzijn te vergroten in Europa. De verordening stelt regels op verschillende niveaus: in de publieke sector, voor ondernemingen en voor Europese burgers. Met name de nieuwe regels uit de verordening rond hergebruik van overheidsinformatie zijn voor decentrale overheden relevant. Andere belangrijke punten uit de verordening zijn het stimuleren van data-altruïsme, het aanstellen van neutrale en transparante data-intermediairs en het opstellen van Europese dataruimten.

Op de pagina over de Data Governance Act kunt u meer lezen over het voorstel en de voortgang.