Afval

Er wordt een heleboel afval geproduceerd in Nederland en in de EU. In totaal wordt er 6 ton afval per persoon per jaar geproduceerd. Een heleboel materialen, zoals glas, hout, papier en plastic gaat verloren. Een doel van de EU is om de hoeveelheid afval te verminderen, maar ook om meer te recyclen en hergebruiken. Decentrale overheden spelen een belangrijke rol in afvalbeheer en in het hergebruiken van grondstoffen. De kaderrichtlijn afvalstoffen vormt de basis van de EU-wetgeving op het gebied van afvalstoffen.

Uitgangspunten beheer afval

In lijn met het 7e milieuactieprogramma (MAP) heeft de Commissie de volgende prioriteiten voor afvalbeleid gesteld:

  • Het verminderen van de hoeveelheid gegenereerd afval;
  • Het maximaliseren van recycling en hergebruik;
  • Het beperken van verbranding tot niet-recyclebare materialen
  • De volledige implementatie van de doelstellingen inzake afvalbeleid in alle lidstaten te waarborgen

Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Eind 2008 is de Kaderrichtlijn Afvalstoffen gepubliceerd en later in Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd. In deze richtlijn is meer dan voorheen vastgelegd over de recycling, terugwinning en inzameling van afvalstoffen. De Nederlandse afvalregelgeving is vastgelegd in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Veel onderwerpen worden verder uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur, provinciale milieuverordeningen of gemeentelijke afvalstoffenverordeningen.

Wijzigingsvoorstellen afvalstoffen voor circulaire economie

Vanuit de EU is er veel aandacht voor het verminderen en beheren van afvalstoffen. Er zijn dan ook een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan in het kader van het EU-actieplan voor de circulaire economie ‘maak de cirkel rond’. Het betreft hier een zestal richtlijnen omtrent afval(beheer):

  1. Voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (ook wel kaderrichtlijn Afvalstoffen genoemd);
  2. Voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen;
  3. Voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval;
  4. Voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van de Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Vanuit de Commissie wordt erop ingezet dat in 2030 moet 65% van al het huishoudelijke afval en 75% van het verpakkingsmateriaal in de Europese Unie gerecycled worden. Verder wil de Europese Commissie dat in 2030 nog hooguit 10% van het stedelijk afval in de Europese Unie op stortplaatsen belandt. Daarnaast moet het wetgevingskader inzake bijproducten en “einde-afvalfase” worden geharmoniseerd en vereenvoudigd.

GEMEENTEN, PROVINCIES

Binnen de kaders van het landelijk beleid kunnen gemeenten een eigen beleid voor afvalpreventie en -scheiding ontwikkelen. De belangrijkste milieutaken van provincies zijn het maken van milieubeleid, het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht.

SPECIFIEKE AFVALGEBIEDEN

Er gelden op specifieke afvalgebieden Europese regels voor decentrale overheden. Dit geldt onder meer bij elektrische apparaten, het aanleggen, bouwen of in gebruik hebben van afvalvoorzieningen, het beheer van biologisch afval en de opslag van radioactief afval. U kunt hier meer op de subpagina’s over lezen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Afval

Ministerie vraagt om input voor implementatie afvalrichtlijn

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een consultatie opgesteld waarin belanghebbenden kunnen meedenken over de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen. Deze werd vorig jaar gewijzigd. Het Ministerie bereidt nu een wet voor om de gewijzigde richtlijn te implementeren. Betrokkenen kunnen tot 19 maart reageren op het ontwerpvoorstel voor de implementatiewet.

Lees het volledige bericht

Verbeterpunten voor afvalverwerking door decentrale overheden

Begin oktober heeft Eunomia, een adviesbureau met een focus op duurzaamheid, een rapport gepubliceerd waarin de voortgang van de implementatie van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen wordt beoordeeld. Hierbij heeft Eunomia zowel naar nationaal, lokaal als individueel niveau gekeken. Het is voor decentrale overheden interessant om te weten waar de problematiek ligt op het gebied van afvalverwerking en hoe zij de toepassing van deze richtlijn kunnen verbeteren.
Lees het volledige bericht

Openbare raadpleging over chemische, product- en afvalwetgeving

Naar aanleiding van de roadmap over mogelijke uitdagingen voor het recyclen en hergebruiken van materialen voortkomend uit de wisselwerking van chemische, product- en afvalwetgeving heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend. Alle belanghebbenden, onder andere decentrale overheden, hebben de mogelijkheid hierop te reageren en eventuele problemen in deze wetgeving kenbaar te maken. De enquête is tot en met 29 oktober in te vullen op de website van de Commissie. Lees het volledige bericht

Nieuwe EU-milieuspecificaties voor afvalverwerkingsinstallaties

De Europese Commissie heeft nieuwe EU-milieuspecificaties geïntroduceerd voor grote afvalverwerkingsinstallaties. Afvalbeheer is een essentieel onderdeel van de overgang van de EU naar een circulaire economie en is gebaseerd op de ‘afvalhiërarchie’, die de volgorde van prioriteit bepaalt in het beheer van afval op operationeel niveau.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement neemt nieuwe recyclingdoelstellingen aan

Het Europees Parlement heeft op 18 april 2018 een aantal wetgevingsinstrumenten (het afvalpakket) inzake circulaire economie en afval aangenomen. Dit zal onder andere leiden tot betere harmonisatie van afvalwetgeving en nieuwe recyclingdoelstellingen. Daarnaast zal het zorgen voor eerlijkere vergelijkingen tussen nationale statistieken van lidstaten over afvalverwerking.

Lees het volledige bericht

De richtlijn hernieuwbare energie: energie uit afval

Op 17 januari 2018 heeft het Europees Parlement gestemd over het voorstel voor een nieuwe richtlijn hernieuwbare energie. Het Parlement stelt hierin onder andere voor dat steunmaatregelen voor energie uit gemengd afval worden stopgezet. Verder beoogt het Parlement dat de afvalhiërarchie wordt gerespecteerd bij de productie van energie uit afval.

Lees het volledige bericht

Voorlopig akkoord over nieuwe EU-afvalregels circulaire-economiepakket

Het Estse voorzitterschap heeft samen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement een voorlopig akkoord gesloten over vier voorstellen van het afvalpakket. Op 20 december jl. kregen de EU-ambassadeurs toelichting over het resultaat. Regionale en lokale overheden spelen een essentiële rol in de uitvoering van het afvalbeheerbeleid van de lidstaten. Dit akkoord heeft mogelijk dan ook veel impact op de decentrale praktijk.

Lees het volledige bericht

Energie uit afval: een circulair vraagstuk

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft vrijdag 1 december 2017 een resolutie aangenomen over de rol van energiewinning uit afval in de circulaire economie. In deze resolutie worden aanbevelingen gedaan ter bevordering van een circulaire economie in de Europese Unie. Deze aanbevelingen zijn gericht op circulair afvalbeheer en daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan energiewinning uit afval. Lees het volledige bericht

Circulaire economie in Werkprogramma 2018

In het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie is een belangrijke rol weggelegd voor initiatieven ter bevordering van de circulaire economie. Naast de al lopende wetgevingsvoorstellen op dit gebied, wordt er ook ingezet op het opstarten van nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld ten aanzien van hergebruik van kunststof en water. Lees het volledige bericht

Bodemassen, Brexit milieuminister en classificatie biotoxisch afval

Nederland wordt geroemd door Europese Commissie voor succesvolle innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot bodemassen. Daarnaast krijgt het Engelse House of Commons Brexit-voorstander Michael Gove als milieuminister. En, de Europese Raad neemt classificatie biotoxisch afval aan. Veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afval- en milieuwetgeving. Hieronder kunt u een kleine samenvatting van de gebeurtenissen vinden.

Lees het volledige bericht

Circulaire economie: eerste lezing Europees Parlement herziening EU-afvalwetgeving

Op 14 maart 2017 heeft het Europees Parlement in eerste lezing van een gewone wetgevingsprocedure gestemd over vier wetgevingsvoorstellen die bestaande EU afvalwetgeving herzien. Deze voorstellen maken deel uit van het Europese circulaire economie actieplan ‘maak de cirkel rond’. Het Parlement heeft in haar eerste lezing van de vier wetgevingsvoorstellen ambitieuzere doelen voorgesteld dan de Europese Commissie. Onder andere de Kaderrichtlijn afval wordt aangepast.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Afval

Hergebruik afval: wanneer is afval niet langer afval?

Onze gemeente streeft ernaar om in het kader van de circulaire economie meer afvalstoffen in de lokale afvalverwerking te hergebruiken. Er zijn echter strikte Europeesrechtelijke kaders omtrent afvalverwerking, die hergebruik niet altijd mogelijk maken. Met welke Europese regels omtrent milieu en afvalstoffenbeheer moet rekening worden gehouden bij het hergebruik van afvalstoffen?

Bekijk het antwoord

X