Bioafvalbeheer

Bioafval omvat volgens de kaderrichtlijn afvalstoffen tuin- en plantsoenafval, levensmiddelen- en keukenafval van huishoudens, restaurants en cateringfaciliteiten en winkels en vergelijkbare afvalstoffen. De aparte inzameling  en verwerking van bioafval is een belangrijk onderdeel van afvalbeheer. In Nederland valt het beheer van bioafval onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Kaderrichtlijn afvalstoffen

Het beheer van bioafval valt onder diverse Europese wet- en regelgeving. Ingevolge art. 22 Kaderrichtlijn afvalstoffen nemen lidstaten passende maatregelen voor o.a. het gescheiden inzamelen van bio-afval met het oog op het composteren en vergisten van bio-afval. Ook worden er kwaliteitsnormen voor compost gesteld.

Methaan

De belangrijkste milieudreiging van bioafval is de productie van methaan. Er ontstaat een grote hoeveelheid methaan wanneer bioafval wordt opgeslagen op vuilnisbelten. De richtlijn storten van afvalstoffen (1999/31/EG) verplicht de lidstaten om de hoeveelheid biologisch afbreekbaar gemeentelijk afval te verminderen.

Bioafval en circulaire economie

Materialen van biologische oorsprong bieden alternatieven voor producten en energie van fossiele oorsprong. Zij kunnen bijdragen tot een circulaire economie. Zo heeft biologisch afval vaak een voordeel ten aanzien van ander afval dat het hernieuwbaar, biologisch afbreekbaar en te composteren is. In het kader van het EU-actieplan voor de circulaire economie zet de Commissie  in op het effectief gebruik van biologische hulpbronnen. De Commissie zet hierbij voort op hun strategie voor een bio-economie uit 2012.

Levensmiddelenafval is een steeds groter probleem in Europa. Het gaat hier om het weggooien van levensmiddelen die nog eetbaar zijn. In het EU-actieplan wordt dit dan ook als een prioriteitsdossier gezien. In 2016 is het EU Platform on Food Losses and Food Waste opgericht gericht op het halen van het Sustainable Development Goal (SDG) om voedselverspilling per capita te halveren in 2030.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 


Beleid Bioafvalbeheer

Bioafvalbeheer

Het Europese beleid is onder andere neergelegd in het Groenboek Beheer bioafval. Er wordt ingegaan op beleidsinstrumenten waarmee bioafvalbeheer verbeterd kan worden. De Commissie houdt rekening met de afvalhiërarchie en de potentiële economische, sociale en milieubaten.

Ontwikkeling beleid

Het Groenboek werd in 2010 gevolgd door een effectrapportage van de mogelijkheden om het bioafvalbeleid te verbeteren en de Mededeling Toekomst bioafvalbeheer. In navolging op de mededeling vond begin 2011 een publieke consultatie plaats over het ontwerpen van doelstellingen voor bioafvalbeheer. Dit leidde tot een haalbaarheidsonderzoek naar recycledoelstellingen.

De Commissie heeft het beheer van bioafval ook onder de loep genomen tijdens de herziening van de thematische strategie over afvalpreventie en recycling in 2010. Deze strategie is een onderdeel van het 6e Milieu Actie Programma (MAP).

Nieuws Bioafvalbeheer

Reacties op voorstel wijziging EU-afvalrichtlijnen

Het voorstel van de Europese Commissie voor de realisatie van een circulaire economie doet flink wat stof opwaaien. Met name de wetsvoorstellen tot wijziging van de Europese richtlijnen voor afvalstoffen, verpakkingen, storten, autowrakken, en batterijen en accu’s zorgen voor discussie. Zowel het Europese Comité van de Regio’s als de Nederlandse Tweede Kamer reageerden met een aantal vragen op de voorstellen.
Lees het volledige bericht

Nederlands standpunt EU-pakket circulaire economie bekendgemaakt

Afgelopen week werd het Nederlandse standpunt met betrekking tot circulaire economie bekend gemaakt door middel van het publiceren van een BNC-fiche. Naast de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie, is dit onderwerp ook één van de prioriteiten van staatssecretaris Dijksma tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap.
Lees het volledige bericht

Europees Parlement wil betere implementatie van biodiversiteitsstrategie

Het Europees Parlement heeft op 2 februari een resolutie aangenomen waarin zij pleiten voor betere implementatie van de biodiversiteitsstrategie. Met het eigen-initiatief rapport signaleert het Parlement dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de 2020 doelen te halen. Ze pleiten hier niet voor een aanpassing van de regels maar voor een betere uitvoering van de bestaande regels.
Lees het volledige bericht

Commissie Corbey presenteert actieplan voor biobased economy

De Commissie Corbey heeft op 29 januari het actieplan ‘Afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’ gepresenteerd. De Commissie concludeert dat de Nederlandse interpretatie van de EU afvalkaderrichtlijn de Nederlandse markt meer beperkt dan in Frankrijk, Duitsland, het VK en België gebeurt. Dit belemmert de totstandkoming van de biobased economy.
Lees het volledige bericht

Publicaties Bioafvalbeheer

Wet- en regelgeving Bioafvalbeheer

Bioafvalbeheel

Richtlijn Storten afvalstoffen

Om de hoeveelheid methaan die vrijkomt uit groenafval in stortplaatsen te beperken heeft de Commissie de Richtlijn Storten afvalstoffen opgesteld. Deze verplicht lidstaten om de hoeveelheid biologisch afbreekbaar afval dat wordt opgeslagen op vuilnisbelten in 2016 te verminderen met 35% ten opzichte van de hoeveelheid van 1995.

Afvalstoffenrichtlijn

De Afvalstoffenrichtlijn is voor decentrale overheden ook van belang. Deze richtlijn bevat specifieke regels over bioafval. Er worden recyclingdoelen voorgeschreven voor bioafval van huishoudens en er worden kwaliteitsnormen voor compost vastgesteld.

Overige richtlijnen

De GPBV richtlijn (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) gaat over de bioafvalinrichtingen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag. Deze wordt vervangen door de Richtlijn Industriële uitstoot. De verbranding van bioafval is vastgelegd in de Afvalverbrandingsrichtlijn. De Verordening Dierlijke bijproducten geeft veiligheidsvoorschriften voor de verwerking van dierlijke bijproducten die niet voor menselijke consumptie zijn bestemd.

X