Elektronisch afval

Gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat afdanking van elektronisch afval wordt voorkomen. Hergebruik en recycling moet gestimuleerd worden. Dit regelt o.a. de richtlijn betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische apparatuur (AEEA).

GEMEENTEN

Gemeenten moeten sinds 2004 oude elektrische en elektronische apparatuur apart inzamelen en kosteloos in ontvangst nemen als de eindgebruikers die ter inzameling aanbieden (art. 5 richtlijn AEEA en art. 3 regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Onder Elektrische en elektronische apparatuur wordt volgens de richtlijn verstaan ‘apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom’ (art. 3 lid 1 sub a). Onder afgedankte apparatuur worden elektrische apparaten verstaan die afvalstoffen zijn.

Circulaire economie

Voor de richtlijn AEEA is er een wijzigingsvoorstel in behandeling in het kader van het EU-actieplan voor de circulaire economie. Hierin wordt voorzien op een aanscherping van de rapportageplicht ten aanzien van de lidstaten aan de Commissie.

Verder is in 2017 ook een voorstel tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS richtlijn) gedaan. De wijzigen in de RoHS richtlijn zorgen ervoor dat de recyclebaarheid en repareerbaarheid van elektronische apparatuur omhoog gaat door verminderd gebruik van gevaarlijke stoffen in de productie van deze apparatuur.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Elektronisch afval

Circulaire economie in Werkprogramma 2018

In het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie is een belangrijke rol weggelegd voor initiatieven ter bevordering van de circulaire economie. Naast de al lopende wetgevingsvoorstellen op dit gebied, wordt er ook ingezet op het opstarten van nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld ten aanzien van hergebruik van kunststof en water. Lees het volledige bericht

Publicaties Elektronisch afval

Elektrische apparaten

Europa-eu, samenvatting AEEA richtlijn (Engels)

Wet- en regelgeving Elektronisch afval

Elektrische apparaten

AEEA richtlijn

De AEEA richtlijn (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) verplicht gemeenten om consumenten de mogelijkheid te geven om alle oude elektrische apparaten in te leveren bij gemeentelijke milieustations. Denk hierbij aan koelkasten, televisies en wasmachines, maar ook aan tl-buizen en spaarlampen.

Implementatie

De richtlijn is in 2004 in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd door het Besluit en de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur.

X