Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Circulair gebruik grondstoffen

Een transitie naar een circulaire economie vergt actie in de hele productketen, van het duurzaam winnen van grondstoffen tot het moment dat afval ontstaat. Bij het verduurzamen en het circulair gebruik van grondstoffen spelen decentrale overheden een belangrijke rol. Daarbij dienen zij rekening te houden met en kunnen zij gebruik maken van het beleid ontwikkeld in door de Europese Commissie.

Secundaire grondstoffen

In een circulaire economie worden materialen die kunnen worden gerecycleerd, als nieuwe grondstoffen terug de economie in gepompt, waarmee de continuïteit van de aanvoer wordt vergroot. Door de Commissie worden deze gerecyclede grondstoffen gekwalificeerd als “secundaire grondstoffen”. De Commissie is voornemens de belemmeringen met betrekking tot  onzekerheid over de kwaliteit waarmee exploitanten die secundaire grondstoffen willen gebruiken weg te nemen.

Door het ontbreken van voor de hele EU geldende normen is het moeilijk onzuiverheidsgehalten te bepalen of te beoordelen of de secundaire grondstoffen geschikt zijn voor hoogwaardige recycling voor bijvoorbeeld kunststoffen. Vanuit het EU-actieplan voor de circulaire economie wordt dan ook ingezet op het ontwikkelen van kwaliteitsnormen voor secundaire grondstoffen en het verspreiden van best practices op dit gebied.

Afvalstoffen of grondstoffen?

Daarnaast worden in de herziene wetgevingsvoorstellen betreffende afvalstoffen meer geharmoniseerde regels vastgesteld om te bepalen wanneer een secundaire grondstof wettelijk niet langer als “afval” mag worden beschouwd, door de bestaande regels inzake de “einde-afvalfase” te verduidelijken. Zie over de kwalificatie van afval volgens Europese regels ook onze praktijkvraag ‘Hergebruik afval. Wanneer is afval niet langer afval?’.

Kritieke grondstoffen

Kritieke grondstoffen zijn grondstoffen die voor de EU van groot economisch belang zijn, en waarvan de levering is kwetsbaar voor onderbreking in sommige gevallen heeft de winning ervan ook aanzienlijke gevolgen voor het milieu. De Europese Commissie heeft een lijst van kritieke grondstoffen opgesteld, hieronder vallen bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen en andere edele metalen, maar ook fosfor. Deze grondstoffen worden vaak in elektronische apparaten gebruikt. Gezien de momenteel zeer geringe mate van recycling van deze grondstoffen gaan er aanzienlijke economische kansen verloren. Betere terugwinning van kritieke grondstoffen is om al deze redenen een van de uitdagingen die op weg naar een meer circulaire economie moet worden aangepakt.

Daarom bestaat er EU-wetgeving over afgedankte elektrisch en elektronisch apparatuur waarin verplicht streefdoelen zijn opgenomen omtrent het recycleren van elektronisch afval aan, onder meer door middel van verplichte streefdoelen. Voor meer informatie hierover zie hier.

European Innovation Partnership on Raw Materials

Een EU initiatief dat zich onder andere ook richt op grondstoffengebruik is het European Innovation Partnership on Raw Materials (EIP). Het EIP is in 2012 opgestart en heeft als doel de toevoer van grondstoffen voor de Europese economie te verduurzamen. Er wordt vanuit dit partnerschap ingezet op diversificatie van het gebruik van schaarse grondstoffen en efficiënter gebruik van deze grondstoffen.

Optimaal gebruik van grondstoffen

Het planbureau voor de Leefomgeving heeft in 2016 een Policy Brief ‘Grondstof voor de circulaire economie’ uitgebracht. In deze publicatie hebben zij een overzicht opgesteld met daarin het optimale gebruik van grondstoffen weergegeven in 7 stappen.

Een goed voorbeeld van verdere decentrale inzet op gebied van hergebruik van grondstoffen is het Nationaal Grondstoffenakkoord.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Circulair gebruik grondstoffen

Afvalregelgeving als belemmering voor de circulaire economie

De huidige wet- en regelgeving is gericht op een lineaire economie. Daarbij wordt uitgegaan van enkelvoudig gebruik van grondstoffen en producten, die na dit enkelvoudige gebruik als afval worden behandeld. Deze wetgeving kan echter het realiseren van een circulaire economie in de weg staan. De Taskforce Herijking Afvalstoffen (Taskforce), onder voorzitterschap van Winnie Sorgdrager, heeft een rapport opgesteld waarin advies wordt uitgebracht over hoe de obstakels voor een circulaire economie, die veroorzaakt worden door afvalwet- en regelgeving, weggenomen kunnen worden. Een van de eindconclusies in het adviesrapport is dat een volledig circulaire economie in 2050 nog ver weg zal zijn. Lees het volledige bericht

Circulaire economie: van denken naar doen

Op 23 maart 2018 hield staatssecretaris van Velthoven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een toespraak over circulaire economie in de Eerste Kamer voor het Benelux-parlement. In haar toespraak stelde ze dat de fase om actie te ondernemen is aangebroken en onderstreepte ze het belang van samenwerken tussen de koplopers.

Lees het volledige bericht

Energie uit afval: een circulair vraagstuk

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft vrijdag 1 december 2017 een resolutie aangenomen over de rol van energiewinning uit afval in de circulaire economie. In deze resolutie worden aanbevelingen gedaan ter bevordering van een circulaire economie in de Europese Unie. Deze aanbevelingen zijn gericht op circulair afvalbeheer en daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan energiewinning uit afval. Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert nieuwe brochure Circulair Aanbesteden

Altijd benieuwd geweest naar voorbeelden van circulair aanbesteden uit de aanbestedingspraktijk? De Europese Commissie heeft een nieuwe brochure ‘Circulair aanbesteden’ uitgebracht. Een aantal initiatieven van Nederlandse decentrale overheden worden in deze gids als ‘best practice’ genoemd. Dit bevestigt dat Nederland één van de koplopers is op het gebied van de circulaire economie.

Lees het volledige bericht

X