Meer informatie:

MEER INFORMATIE

EU-actieplan circulaire economie

Op 2 december 2015 heeft de Europese Commissie een EU-actieplan voor de circulaire economie uitgebracht, namelijk ‘maak de cirkel rond’. Dit actieplan is een eerste aanzet vanuit de Commissie voor een overgang naar een circulaire economie. De maatregelen voorgesteld in het actieplan hebben diverse gevolgen voor decentrale overheden. Het heeft namelijk toepassing op beleidsterreinen waar decentrale overheden een grote rol spelen, zoals afvalverwerking.

Maak de cirkel rond

Het doel van het actieplan is om te zorgen voor het juiste wet- en regelgevingskader ter bevordering van de ontwikkeling van een circulaire economie in de interne markt. Er wordt een duidelijk signaal afgegeven over verdere stappen betreffende afvaldoelstellingen op de lange termijn aan economische actoren en de samenleving. Het actieplan voorziet in een concreet, breed en ambitieus maatregelenpakket, dat vóór 2020 zou moeten worden uitgevoerd.

De Commissie wil met dit pakket alle mogelijke middelen gebruiken om de Europese economie te transformeren, nieuwe kansen voor het bedrijfsleven creëren en het concurrentievermogen versterken. Het gehele maatregelenpakket van het actieplan voor de circulaire economie beslaat de diverse stadia van een productcyclus. Dit betekent dat de Europese Commissie maatregelen treft op het gebied van:

  • productontwerp;
  • productieprocessen;
  • verbruik;
  • afvalbeheer;
  • hergebruik;
  • specifieke producten/afvalgroepen zoals schaarse grondstoffen, levensmiddelen en kunststoffen;
  • innovatie en investeringen.

Wetgevingsvoorstellen afvalstoffen

Het zwaartepunt van deze maatregelen ligt bij het wijzigen van een zestal bestaande richtlijnen betreffende afvalstoffen. Waarbij onder andere ingezet wordt op het verlagen van de hoeveelheid afval, het vereenvoudigen van het wetgevingskader en het verhoging van het hergebruik- en recyclingpercentage van verschillende afvalsoorten.

Hergebruik

Het circulair gebruik van grondstoffen is een essentieel onderdeel van de circulaire economie. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het einde van de productieketen, maar vanaf het moment dat er grondstoffen worden gewonnen tot het moment dat afval ontstaat. Meer informatie vindt u bij circulair gebruik van grondstoffen.

Groene overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten zijn goed voor een groot deel van de Europese consumptie, bijna 20% van het bbp van de EU. De Commissie stimuleert dan ook de rol van overheden ten aanzien van de circulaire economie door maatregelen op het gebied van groene overheidsopdrachten. Hierbij worden op EU-niveau criteria uitgewerkt die vervolgens op vrijwillige basis door overheidsinstanties worden gebruikt. Meer informatie vindt u bij circulair aanbesteden.

Europese financiering

Door duurzame activiteit in belangrijke sectoren en nieuwe kansen voor het bedrijfsleven te stimuleren, draagt het plan van de Commissie bij tot het ontsluiten van het potentieel voor groei en banen van een circulaire economie. Dit poogt de Commissie te bereiken door, onder andere, het oprichten van een investeringsplatform voor de circulaire economie in samenwerking met de Europese Investeringsbank. Het platform maakt daarbij gebruik van financiering vanuit de bestaande Europese subsidiefondsen, zoals EFSI en het Horizon-2020 fonds.

Zie deze praktijkvraag voor meer informatie over het investeringsplatform circulaire economie.

Innovation Deals

In navolging van het Nederlandse concept Green Deals zijn de Innovation Deals (IDs) een nieuw middel om innovatie met betrekking tot circulaire economie te bespoedigen. Het doel van zo’n innovatiedeal is het samenbrengen van innovators, lokale, regionale en nationale autoriteiten en de Commissie om regelgevingsbarrières die een remmend effect hebben op innovatie te signaleren en te verbeteren. Hierbij worden de doelstellingen van de circulaire economie verenigd met die van better regulation. In mei 2016 is een ID begonnen voor het hergebruik van afvalwater.

Ecodesign

In het actieplan wordt ook aandacht besteed aan het beter ontwerpen van producten, zodat zij gemakkelijker kunnen worden gerepareerd, verbeterd of gereproduceerd. De Commissie kijkt daarbij naar de Ecodesignrichtlijn. Deze richtlijn heeft betrekking op de efficiëntie en milieuprestaties van energie gerelateerde producten. Echter, de Commissie wil ook aspecten als repareerbaarheid, duurzaamheid, verbeterbaarheid, en recycleerbaarheid laten meespelen.

Best practices

Er wordt op het merendeel van de besproken beleidsterreinen in het EU-actieplan ingezet op een uitwisseling van best practices. De Commissie stimuleert de circulaire economie door bijvoorbeeld in een aantal industriële sectoren, referentiedocumenten over de best beschikbare technieken (BREF’s) beschikbaar te stellen. Deze moeten dan weer door lidstaten gebruikt worden bij het uitvaardigen van vergunningsvereisten voor industriële installaties. Echter, het merendeel van de uitwisseling van beste praktijken gebeurd op vrijwillige basis.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws EU-actieplan circulaire economie

Europese Commissie opent openbare raadpleging over circulaire economie

Op 29 november 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging over circulaire economie geopend. Aanleiding van de raadpleging is een recent gepubliceerde roadmap over de ontwikkeling van een EU productbeleidskader ter promotie van de circulaire economie. Belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, kunnen hun input over de roadmap op de website van de Commissie tot en met 24 januari 2019 doorgeven.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt voor een sterker milieubeleid

Het Europees Parlement heeft een sterke positie ingenomen op het gebied van het Europese milieubeleid. Zo namen de Europarlementariërs tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg een resolutie aan voor strengere maatregelen in het gebruik van plastic. Ook heeft de milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement een resolutie aangenomen voor een monitoringkader voor de circulaire economie. Lees het volledige bericht

Openbare raadpleging over chemische, product- en afvalwetgeving

Naar aanleiding van de roadmap over mogelijke uitdagingen voor het recyclen en hergebruiken van materialen voortkomend uit de wisselwerking van chemische, product- en afvalwetgeving heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend. Alle belanghebbenden, onder andere decentrale overheden, hebben de mogelijkheid hierop te reageren en eventuele problemen in deze wetgeving kenbaar te maken. De enquête is tot en met 29 oktober in te vullen op de website van de Commissie. Lees het volledige bericht

Raad van de EU neemt conclusies aan over uitvoering EU-actieplan circulaire economie

Op 25 juni heeft de Raad Milieu conclusies aangenomen over de uitvoering van het EU-actieplan voor de circulaire economie. Hierin zetten de milieuministers hun standpunt uiteen over drie dossiers: 1) de plastic strategie, 2) het raakvlak tussen de wetgeving chemische stoffen, producten en afvalstoffen en 3) het kader voor de monitoring van de circulaire economie.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert nieuwe brochure Circulair Aanbesteden

Altijd benieuwd geweest naar voorbeelden van circulair aanbesteden uit de aanbestedingspraktijk? De Europese Commissie heeft een nieuwe brochure ‘Circulair aanbesteden’ uitgebracht. Een aantal initiatieven van Nederlandse decentrale overheden worden in deze gids als ‘best practice’ genoemd. Dit bevestigt dat Nederland één van de koplopers is op het gebied van de circulaire economie.

Lees het volledige bericht

Circulaire economie in Werkprogramma 2018

In het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie is een belangrijke rol weggelegd voor initiatieven ter bevordering van de circulaire economie. Naast de al lopende wetgevingsvoorstellen op dit gebied, wordt er ook ingezet op het opstarten van nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld ten aanzien van hergebruik van kunststof en water. Lees het volledige bericht

Nederlands standpunt EU-pakket circulaire economie bekendgemaakt

Afgelopen week werd het Nederlandse standpunt met betrekking tot circulaire economie bekend gemaakt door middel van het publiceren van een BNC-fiche. Naast de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie, is dit onderwerp ook één van de prioriteiten van staatssecretaris Dijksma tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap.
Lees het volledige bericht

X