Nationale initiatieven

Nederland is één van de voortrekkers in Europa op het gebied van de circulaire economie. Er zijn dan ook een breed scala aan initiatieven ontplooit om een circulair economisch model te bevorderen. In een groot deel van deze circulaire maatregelen spelen decentrale overheden een centrale rol. Hieronder vindt u een aantal van deze nationale circulaire initiatieven.

Het Rijksbrede programma Circulair in 2050

Het Rijk geeft in het Nationale actieplan de ambitie aan om een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen zoals mineralen, fossiel en metalen ten opzichte van het huidige gebruik en verbruik. Deze doelstelling sluit aan op het ambitieniveau van andere EU lidstaten. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn een aantal veranderingen en actiepunten nodig. Dit wordt met name door het minister van Infrastructuur en Milieu verder uitgerold.

Grondstoffenakkoord

Op 24 januari 2017 hebben 180 partijen in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend . Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Onder andere de VNG, het IPO en de UvW hebben het akkoord ondertekend. Inmiddels hebben ruim 325 maatschappelijke partijen dit akkoord onderschreven.

De ondertekenaars geven zichzelf als doel binnen een half jaar een plan vaststellen met daarin de onderwerpen biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. In deze vijf transitieagenda’s komt te staan welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire economie in 2050.

Green Deal Circulair Inkopen

Een ander initiatief waarmee wordt ingezet op de circulaire economie is de Green Deal Circulair Inkopen. Maar wat is een Green Deal nu precies? Vanuit de Nederlandse overheid worden op verschillende manieren duurzame doelstellingen ondersteund. In 2011 is het concept Green Deal in het leven geroepen om duurzame samenwerking tussen decentrale overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de Rijksoverheid te faciliteren.

De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren, doordat knelpunten door deze gezamenlijke aanpak uit de weg kunnen worden genomen. Inmiddels zijn er al meer dan 200 Green Deals afgesloten. De rol die overheden hebben binnen deze initiatieven verschilt. Bijvoorbeeld:

  • het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving;
  • het toegankelijk maken van netwerken;
  • het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt;
  • inbrengen van kennis;

Bij Green Deals moeten decentrale overheden wel rekening houden met de aanbesteding-, Staatssteun– en mededingingsregels. Meer informatie over de Europese regels waarmee een decentrale overheid te maken kan krijgen bij het uitvoeren van Green Deals vindt u in het Factsheet Green Deals.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


X