Duurzame openbare verlichting

Decentrale overheden gebruiken steeds meer energiezuinige verlichting. Een belangrijke oorzaak is de Europese regelgeving met energie-efficiëntie eisen voor verlichting.

Verplichting decentrale overheden

Decentrale overheden waren verplicht om in 2010 een uitvoeringsplan te hebben dat gericht was op energiezuinige openbare verlichting. Dit moest in 2011 zorgen voor een energiebesparing van 15%.

Energieakkoord voor duurzame groei

In het energieakkoord voor duurzame groei is er ook een doelstelling opgenomen over openbare verlichting. Er wordt als doel gesteld dat er 20% energie bespaard moet worden bij openbare verlichting en verkeersregelinstallaties in 2020 ten opzichte van 2013 en 50% in 2030. Verder moet 40% van de openbare verlichting voorzien zijn van slim energiemanagement in 2020 en is 40% energiezuinig. Rijkswaterstaat moet per 2014 in tunnels energiezuinige openbare verlichting plaatsen bij nieuwbouw en renovatie. Samen moeten de gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat deze doelstellingen gehaald worden.

Publicaties Duurzame openbare verlichting

Wet- en regelgeving Duurzame openbare verlichting

Duurzame openbare verlichting wet- en regelgeving

Verordening energie-efficiënte verlichting

De Verordening Energie-efficiënte verlichting is op 13 april 2009 in werking getreden en bevat eisen voor industriële, kantoor- en openbare straatverlichting. Deze is vastgesteld op basis van de inmiddels ingetrokken Ecodesignrichtlijn. Voordat deze verordening was vastgesteld heeft de Europese Commissie in 2009 een impact assessment uitgevoerd. Het plan opgesteld dat is opgesteld door de Commissie is om milieuonvriendelijke verlichting geleidelijk van de Europese markt te weren. Het doel is dit te behalen in 2017.

Implementatie in Nederland

Verordeningen hebben rechtstreekse werking en hoeven niet te worden geïmplementeerd. In Nederland is de Richtlijn Openbare Verlichting opgesteld op verzoek van de inmiddels opgeheven Taskforce Openbare Verlichting als handreiking om aan de verordening te voldoen. De Taskforce is in het leven geroepen om energiezuinige verlichting te stimuleren en lichthinder te beperken. De Taskforce is eind 2011 opgeheven. De opgestelde richtlijn is niet bindend voor decentrale overheden, en daarnaast bestaat er in Nederland geen wet- en regelgeving over openbare verlichting. Echter, in praktijk hanteren de meeste overheden deze richtlijn wel.