Duurzaam aanbesteden en inkopen

Wanneer decentrale overheden verlichting inkopen/aanbesteden moeten zij rekening houden met de Europese regelgeving betreffende duurzaam aanbesteden. De richtlijn betreffende energie-efficiëntie en de Energie-etiketteringrichtlijn moeten in acht genomen worden. Voor meer informatie over duurzaam aanbesteden verwijzen we ook graag onder het dossier aanbestedingen naar duurzaam aanbesteden en het rechterkant onderwerp beleid op die pagina.

De richtlijn betreffende energie-efficiëntie

Het doel van deze richtlijn is om de energiebesparing van 20% die is opgesteld in de 2020-doelen te behalen. Deze richtlijn schrijft maatregelen voor om het energieverbruik terug te dringen. In Nederland zijn ze momenteel bezig de richtlijn te implementeren in de Nederlandse wetgeving. Meer informatie over deze richtlijn kunt u vinden onder wet- en regelgeving.

Energie-etiketteringrichtlijn

Eén van de EU-doelstellingen op het terrein van energiebesparing is om de opmars van energie-efficiënte producten te bevorderen.

Het is belangrijk dat aanbestedende decentrale overheden ernaar streven producten aan te kopen die aan de hoogste prestatieniveaus voldoen en tot de hoogste energie-efficiëntieklasse behoren. Zij hebben te maken met Europese regelgeving voor energie-etikettering. De Energie-etiketteringsrichtlijn is in 2011 in Nederlands recht omgezet. Meer informatie over deze richtlijn kunt u vinden onder wet- en regelgeving.

Beleid Duurzaam aanbesteden en inkopen

Duurzaam aanbesteden en inkopen beleid

Ecodesignrichtlijn

De Europese Commissie wil het energieverbruik van producten verminderen en de milieuprestaties tijdens hun levenscyclus verbeteren. De vraag naar en de consumptie van kwalitatief hoogwaardigere producten wilt de Commissie ook stimuleren. Via de volgende maatregelen moeten deze doelen worden bereikt:

– Uitbreiding reikwijdte Ecodesignrichtlijn naar alle energiegerelateerde producten;
– Uitbreiding van de reikwijdte van de Richtlijn voor Energie-etikettering;
– Promotie van duurzaam aanbesteden.

Energie-etiketteringrichtlijn

Door de Energie-etiketteringrichtlijn moeten fabrikanten van huishoudelijke apparaten hun producten voorzien van een energielabel. De richtlijn houdt rekening met de technologische vooruitgang door het grotendeels afschaffen van eht energielabel E, F en G. De energieklassen A+, A++ en A+++ worden geïntroduceerd.

Nieuws Duurzaam aanbesteden en inkopen

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit

Woensdag 11 december 2019 is de Europese Green Deal gepresenteerd. Hierin zet de Europese Commissie de strategie uiteen voor de verduurzaming van de Europese economie. Deze strategie raakt veel verschillende beleidsterreinen en zal grote invloed hebben op decentrale overheden. In dit artikel worden de voorgestelde plannen besproken die raken aan de decentrale praktijk. Lees het volledige bericht

Decentrale overheden moeten voertuigen en vervoerscontracten duurzaam gaan aanbesteden

Overheden moeten bij de inkoop van voertuigen rekening gaan houden met nieuwe Europese duurzaamheidseisen. Eind mei is de gewijzigde richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen officieel aangenomen. In maart werd al een compromis bereikt tussen het Europees Parlement en de lidstaten. De richtlijn bevat nu minimumpercentages voor de aanbesteding van energie-efficiënte voertuigen en is van toepassing op alle aanbestedende instanties, dus ook decentrale overheden. Nederland heeft twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Lees het volledige bericht

Maatschappelijk verantwoord inkopen? Deze instrumenten helpen u

In mei 2019 zijn de Rijksbrede criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) geactualiseerd. Inkopende overheidsorganisaties kunnen deze criteria gebruiken als handvat voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop. De MVI-criteria zijn afgeleid van Europese criteria en worden jaarlijks geactualiseerd op basis van gebruikerservaringen en beleidsontwikkelingen. Decentrale overheden kunnen de bijgewerkte tool op mvicriteria.nl gebruiken.

Lees het volledige bericht

Vergroot je invloed als aanbestedende dienst door samen te werken in een Europees netwerk

Aanbestedende diensten kunnen zich aansluiten bij het Big Buyers Initiative (BBI). Dit platform van de Europese Commissie heeft als doel om publieke organisaties en decentrale overheden in Europa te laten samenwerken, onder meer door kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen. De achterliggende gedachte is dat publieke inkoop een instrument kan zijn om maatschappelijke ontwikkelingen, zoals verduurzaming, te stimuleren. In het najaar start er een aantal werkgroepen in het kader van dit initiatief waar aanbestedende diensten zich voor kunnen aanmelden.

Lees het volledige bericht

Decentrale overheden verlagen CO2-uitstoot door klimaatvriendelijk inkopen

Overheden kunnen door verantwoord inkoopbeleid fors besparen op hun CO2-uitstoot. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de effecten van de ‘impuls klimaatneutraal en circulair inkopen’. De Rijksoverheid stelde in 2018 geld beschikbaar om door middel van publieke inkoop een impuls te geven aan een klimaatneutrale en circulaire economie. Deze impuls bestond onder meer uit het aanbieden van leernetwerken, en het faciliteren van pilots om bijvoorbeeld schone energie in te kopen. Het RIVM onderzocht de voorlopige effecten van deze projecten.

Lees het volledige bericht

Hoe kunnen decentrale overheden door aanbestedingen bijdragen aan de energietransitie?

De energietransitie wordt steeds belangrijker in de maatschappij en er worden op allerlei fronten maatregelen getroffen om besparing van energie en de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te bevorderen. Op Europees en (inter)nationaal niveau is onder andere afgesproken om CO2-emissies terug te dringen en meer gebruik te maken van hernieuwbare energie. Ook op lokaal en regionaal niveau zetten steeds meer decentrale overheden zich in voor het milieu door het inrichten van duurzame aanbestedingen. Hoe kunt u als decentrale overheid deze trend volgen en bijdragen aan de energietransitie? Lees het volledige bericht

Publicaties Duurzaam aanbesteden en inkopen

Wet- en regelgeving Duurzaam aanbesteden en inkopen

Duurzaam aanbesteden en inkopen wet- en regelgeving

1. Ecodesignrichtlijn

De Ecodesignrichtlijn schept een kader voor het ecodesign van producten die veel verkocht worden (meer dan 200.000 eenheden per jaar in de EU) en een grote impact hebben op het milieu. In de EU wordt een gemeenschappelijke methodiek voor de vaststelling van eisen voor die producten gebruikt.

Maatregelen

Op basis van de richtlijn kunnen uitvoeringsmaatregelen worden vastgesteld. Dit zijn ecologische ontwerpvoorschriften voor bepaalde producten of milieuaspecten daarvan. De richtlijn stelt voorschriften vast waaraan producten die veel verkocht worden en een grote impact hebben op het milieu, moeten voldoen.

Comitologie

De Commissie kan uitvoeringsmaatregelen voorstellen met eisen over ecologisch ontwerp op basis van de bijlagen van de richtlijn. De Commissie legt alle ontwerpmaatregelen voor aan een comité. Dit comité is betrokken bij het toezicht op de uitvoeringsmaatregelen.

Implementatie in Nederland

De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd via een wijziging van de Wet Milieubeheer. De eerdere versie van de Ecodesignrichtlijn is in Nederland geïmplementeerd via de Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten. De Wet milieubeheer, de Wet energiebesparing toestellen en de Wet op de economische delicten zijn gewijzigd.

Het ministerie van I&M is verantwoordelijk voor de implementatie en betrekt het ministerie van EZ erbij.

2. Energie-etiketteringsrichtlijn

De Energie-etiketteringsrichtlijn verplicht de vermelding van het energieverbruik op etiketten en in de standaard productinformatie van huishoudelijke, commerciële en industriële producten. Op het etiket moet staan binnen welke energieklasse het product valt (A t/m G).

Samen met de Ecodesignrichtlijn biedt de richtlijn een wetgevingskader dat tot extra energiebesparingen en milieuvoordelen leidt. De richtlijn komt voort uit het Actieplan voor energie-efficiëntie en het Actieplan voor duurzame productie en consumptie en een duurzaam Industriebeleid.

Doel

Het doel van de richtlijn is om gebruikers te stimuleren een keuze te maken op basis van nauwkeurige, zinnige en vergelijkbare informatie over het energieverbruik van producten. Zo kan de gebruiker kiezen voor producten die bij gebruik minder energie of andere hulpbronnen verbruiken. Hierdoor worden fabrikanten ertoe aangezet om het energieverbruik van producten te verminderen.

Comitologie

De details van het etiket en het fiche voor ieder soort product in gedelegeerde handelingen worden vastgesteld volgens de parameters van de Ecodesignrichtlijn en na analyse van de gevolgen van de handeling voor milieu, eindgebruikers en fabrikanten. Dit betreft bijvoorbeeld de plaats van het etiket op het product, het formaat en de energieklasse.

Implementatie in Nederland

De oude en inmiddels weer ingetrokken Energie-etiketteringsrichtlijn is via verschillende besluiten en regelingen met betrekking tot bepaalde apparatuur geïmplementeerd. De nieuwe Energie-etiketteringsrichtlijn is deels geïmplementeerd met de wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie. Het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten strekt tot verdere implementatie van de richtlijn.