Electriciteitsmarkt

Met het Clean Energy Package heeft de Europese Commissie vernieuwde verordeningen voorgesteld die toezien op de elektriciteitsmarkt en het agentschap (ACER). Hiernaast is ook de elekticiteitsrichtlijn gewijzigd.

Verordening en richtlijn elektriciteitsmarkt

De vernieuwde elektriciteitsverordening worden maatregelen getroffen om de elektriciteitsmarkt meer onafhankelijk te maken van overheidsingrijpen. Prijzen dienen voor te komen uit vraag en aanbod waardoor burgers kunnen profiteren van vergrote concurrentie op de elektriciteitsmarkt. Eén van de meer specifieke maatregelen in de Verordening is de uitfasering van capaciteitsmechanismen voor energiecentrales met een CO2-uitstoot van 550 gr. of meer per kWh. Een capaciteitsmechanisme is een vorm van staatssteun waarmee bijvoorbeeld een kolencentrale wordt vergoed voor het beschikbaar houden van capaciteit.  Door middel van een zogenaamde grandfathering-clausule kunnen overeenkomsten voor deze capaciteitsmechanismen gesloten op uiterlijk 31 december 2019 doorgang vinden, ook na juni 2025.

De bepalingen opgenomen in de elektriciteitsrichtlijn zien met name toe op de gemeenschappelijke Europese markt voor elektriciteit. Op grond van artikel 3 van de richtlijn is bijvoorbeeld bepaald dat nationale wetgeving geen onnodige belemmering mag vormen voor grensoverschrijdende elektriciteitsstromen. Hiernaast worden aanbieders van elektriciteit op grond van de richtlijn, en de daarop volgende implementatie in nationale wetgeving, vrijer om prijzen vast te stellen. Ook roept de richtlijn de lidstaten op te zorgen voor daadwerkelijke concurrentie op de elektriciteitsmarkt.

Risicoparaatheid

Op basis van de verordening risicoparaatheid worden de lidstaten verplicht om plannen op te stellen waarin wordt aangegeven hoe zij paraat zijn om crisissituaties op te kunnen vangen. Hiernaast wordt door middel van deze verordening ook geharmoniseerd hoe lidstaten risico’s identificeren en kunnen maatregelen te voorkoming van of als gevolg van een crisis worden gecoördineerd.

Agentschap ACER

Met de herschikking van de verordening voor het tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) wordt een betere samenwerking tussen nationale elektriciteit- en gasbeheerders beoogd. De taken van ACER worden met deze verordening aangepast en uitgebreid. Het Agentschap zal samen met nationale regulerende instanties en het Europees netwerk van transmissiebeheerders voor elektriciteit (ENTSB) toezicht houden op en onderzoek verrichten naar het functioneren van regionale operationele centra. Verder zal ACER oorstellen met betrekking tot elektriciteitsopwekking en risicoparaatheid kunnen goedkeuren en indien nodig wijzigen.


X