Lucht

Decentrale overheden kunnen op verschillende terreinen te maken krijgen met Europese regels op het gebied van lucht. Zo worden eisen gesteld aan luchtkwaliteit en aan de uitstoot en opslag van bepaalde luchtverontreinigende gassen, waaronder CO2. Ook wanneer decentrale overheden vergunningen verstrekken, kunnen zij te maken krijgen met de Europese richtlijnen over lucht.

Richtlijnen

Het Europees luchtbeleid, het Schone Lucht voor Europa-pakket (CAFE) bestaat uit de volgende componenten:

Herziening Europees beleidspakket voor schone lucht

In december 2013 heeft de Europese Commissie een herziening van het luchtbeleid voorgesteld. In dit nieuwe beleidspakket komt meer nadruk te liggen op het bestrijden van luchtverontreiniging in steden, met name op het gebied van stedelijke mobiliteit. Een speciale toolbox, die decentrale overheden moet helpen bij de naleving van het luchtbeleid, wordt hiertoe uitgebreid.

Het voorstel bevat drie wijzigingen:

  • nieuwe doelstellingen voor schone lucht en maatregelen om huidige doelstellingen sneller te bereiken;
  • een herziening van de richtlijn inzake nationale emissieplafonds, met striktere nationale emissieplafonds voor de zes voornaamste verontreinigende stoffen voor de jaren 2020 en 2030;
  • een voorstel voor een nieuwe richtlijn voor de reductie van verontreiniging afkomstig van middelgrote stookinstallaties, zoals elektriciteitscentrales voor wijken.

De EU besluitvorming in het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de richtlijn luchtkwaliteit loopt op dit moment.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Lucht

Voldoen aan Europese normen luchtkwaliteit blijft uitdaging ondanks verbetering

Het Nationaal Samenwerkingsplan Luchtkwaliteit (NSL) lijkt te hebben bijgedragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Dat schrijft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris baseert zich daarbij op een beleidsdoorlichting van het NSL, die in februari al werd afgerond. Hoewel overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof zijn afgenomen, is het niet duidelijk in welke mate deze afname is toe te schrijven aan het NSL. Lees het volledige bericht

Rechter mag controleren op meetpunten luchtkwaliteit

De nationale rechter mag op grond van de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit nationale autoriteiten controleren op het naleven van regels omtrent luchtkwaliteit. Dat heeft het EU-Hof geoordeeld in een Belgische rechtszaak. Het gaat om de locatiekeuze van de meetinstrumenten en het garanderen dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen. Volgens het Hof zijn de bepalingen uit de richtlijn helder en specifiek genoeg om rechtstreeks door te werken in het nationaal recht. Lees het volledige bericht

Commissie: concentratie zwaveldioxide afgenomen in kustgebieden en havens

De Europese Commissie signaleert een daling van de concentratie zwaveldioxide (SO2) in de lucht in Europese kust- en havengebieden, zo blijkt uit een onlangs uitgebracht verslag over de uitvoering en de naleving van de zwavelrichtlijn. Volgens de Europese Commissie komt deze daling onder andere door de implementatie van nieuwe EU-regels voor schonere brandstoffen voor schepen.

Lees het volledige bericht

Nederlandse staat wint zaak luchtkwaliteit: geen aantoonbare schade

De Nederlandse staat heeft zijn verplichting geschonden om aan de Europese grenswaarden voor luchtverontreinigende stoffen te voldoen. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Toch leidt dit oordeel niet tot een veroordeling van de Staat, omdat niet is gebleken dat de personen voor wie Milieudefensie en Stichting Adem opkomen schade hebben geleden. Nederland neemt bovendien voldoende maatregelen om de periode van overschrijding van de grenswaarden zo kort mogelijk te houden. Beide partijen kunnen nog tegen deze uitspraak in hoger beroep gaan.

Lees het volledige bericht

Interactieve kaart brengt Europese luchtkwaliteit in beeld

Benieuwd naar de luchtkwaliteit in uw stad of regio? De Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap (EEA) hebben een interactieve kaart gelanceerd waarmee het mogelijk is om de plaatselijke luchtkwaliteit van steden en regio’s in Europa te raadplegen. Ook is de informatie over de luchtverontreiniging per EU-lidstaat geactualiseerd. De Commissie en het EEA lanceerden de interactieve kaart tijdens de VN-klimaattop in Bonn (COP23). Lees het volledige bericht

Voorstel Commissie: nieuwe streefcijfers CO2-uitstoot nieuwe personenauto’s en bestelwagens

Om de overstap naar emissiearme en emissievrije voertuigen te helpen versnellen, heeft de Europese Commissie nieuwe streefcijfers voor de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens in de EU voorgesteld. De Commissie heeft als streven dat de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens in 2025 15% lager is dan in 2021, en in 2030 uiteindelijk 30% minder zal zijn.

Lees het volledige bericht

Parlement en Raad zijn het eens met Commissie: minder emissierechten na 2021

In Brussel is na ruim twee jaar onderhandelen overeenstemming bereikt over de hervorming van de emissiehandel in de EU. De hervorming moet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Sinds 2005 bestaat het Europese Emissions Trading System (EU ETS). Tot nu toe bestaat er een overschot aan emissierechten. Het EU-emissiehandelssysteem is ingevoerd om klimaatverandering tegen te gaan. Het is het grootste broeikasgasemissiehandelssysteem ter wereld.

Lees het volledige bericht

Verbetering luchtkwaliteit in Europese steden noodzakelijk

De meeste inwoners van Europese steden zijn blootgesteld aan slechte luchtkwaliteit. Volgens de meest recente schattingen van het Europees Milieuagentschap (EMA) overlijden er in Europa jaarlijks nog altijd meer dan 400.000 mensen vroegtijdig door fijnstof. Dit staat in een rapport dat op 11 oktober 2017 door het EMA werd gepubliceerd. Wegverkeer, landbouw, energiecentrales, industrie en huishoudens veroorzaken de meeste luchtverontreiniging in Europa.

Lees het volledige bericht

Nederland moet meer doen om luchtkwaliteit te verbeteren

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de Nederlandse staat per direct actie moet ondernemen tegen luchtvervuiling. Dit is de uitkomst van een kort geding dat was aangespannen door Milieudefensie. Uit een eerder evaluatierapport van de Europese Commissie bleek reeds dat de Nederlandse luchtkwaliteit niet in lijn is met EU-milieuregels. Lees het volledige bericht

Akkoord bereikt voor schonere lucht in EU

Op de laatste dag van het Nederlands voorzitterschap bereikten de lidstaten, Europese Commissie en het Europees Parlement een akkoord over het verlagen van de nationale emissieplafonds. Met het accepteren van de nieuwe NEC-richtlijn wordt de toegestane uitstoot van schadelijk stoffen verlaagd en hopen EU-lidstaten het aantal vroegtijdige sterfgevallen in 2030 bijna te hebben gehalveerd.

Lees het volledige bericht

Strengere eisen voor luchtkwaliteit noodzakelijk volgens EU voorzitter Nederland

Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Raad dringt er bij andere lidstaten op aan om strengere beperkingen inzake luchtverontreiniging te ondersteunen. Striktere controles moeten resulteren in een afname van uitstoot van schadelijk stoffen zoals ammoniak en fijnstof. Nederland doet deze oproep tijdens de gesloten triloog onderhandelingen die momenteel gaande zijn over de herziening van de NEC richtlijn.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Lucht

Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?

Onze gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en loopt nu tegen barrières aan. Onlangs las ik iets over het partnerschap luchtkwaliteit in relatie met het EU voorzitterschap. Wat houdt dit partnerschap luchtkwaliteit precies in en wat gaan gemeenten in Nederland hiervan merken?

Bekijk het antwoord

X