CO2 reductie

De EU heeft de lidstaten in 2009 een taakstelling opgelegd voor het verminderen van broeikasgassen van sectoren die niet onder het emissiehandelsysteem vallen (non-ETS-sectoren). Voor Nederland is deze taakstelling een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 16% in 2020 ten opzichte van het niveau van 2006.

Decentrale overheden

Deze taakstelling is verwerkt in de al bestaande afspraken van decentrale overheden met de Rijksoverheid. De bestaande akkoorden en afspraken bevatten strengere normen dan de taakstelling van de EU. De taakstelling van de EU is daarom niet direct relevant voor decentrale overheden.

Beschikking

De taakstelling is vastgelegd in een beschikking en is daarom niet omgezet in Nederlandse wetgeving, maar zoals gezegd, in afspraken tussen het Rijk en decentrale overheden.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid CO2 reductie

CO2-reductie

De reductie van de CO2 uitstoot met 20% in de EU is onderdeel van de EU2020-strategie. Op Europees niveau is voor een aantal sectoren een CO2 emissie handelssysteem opgezet, het EU-ETS. Niet alle sectoren vallen daaronder. De sectoren die daar niet onder vallen hebben wel een taakstelling om de CO2 uitstoot te verminderen. Op Europees niveau is vastgesteld hoe de totale CO2 reductie over de lidstaten wordt verdeeld.

Emissiehandel

Op de pagina Emissiehandel vindt u meer informatie.

Nieuws CO2 reductie

Europese overeenstemming over nieuwe hernieuwbare energiedoelstellingen

Op 14 juni 2018 is er politieke overeenstemming bereikt over de tekst van de richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Dit zal onder meer betekenen dat per 2030 in de EU 32% van de energie uit hernieuwbare bronnen moet bestaan. Ook decentrale overheden krijgen hier in de praktijk mee te maken.
Lees het volledige bericht

Voorstel Commissie: nieuwe streefcijfers CO2-uitstoot nieuwe personenauto’s en bestelwagens

Om de overstap naar emissiearme en emissievrije voertuigen te helpen versnellen, heeft de Europese Commissie nieuwe streefcijfers voor de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens in de EU voorgesteld. De Commissie heeft als streven dat de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens in 2025 15% lager is dan in 2021, en in 2030 uiteindelijk 30% minder zal zijn.

Lees het volledige bericht

Parlement en Raad zijn het eens met Commissie: minder emissierechten na 2021

In Brussel is na ruim twee jaar onderhandelen overeenstemming bereikt over de hervorming van de emissiehandel in de EU. De hervorming moet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Sinds 2005 bestaat het Europese Emissions Trading System (EU ETS). Tot nu toe bestaat er een overschot aan emissierechten. Het EU-emissiehandelssysteem is ingevoerd om klimaatverandering tegen te gaan. Het is het grootste broeikasgasemissiehandelssysteem ter wereld.

Lees het volledige bericht

‘Kolencentrales moeten sluiten vóór 2030 om Parijse akkoorden te behalen’

‘Kolencentrales moeten sluiten vóór 2030 om Parijse akkoorden te behalen’

Europese landen moeten hun kolencentrales in een rap tempo sluiten, dat staat in het rapport ‘A stress test for coal in Europe under the Paris Agreement’ van het klimaatonderzoeksinstituut Climate Analytics. Het sluiten van de kolencentrales kan bijdragen aan het behalen van de klimaat- en energiedoelen die de Europese Commissie voor 2030 heeft gesteld. Ook Nederland heeft vijf kolencentrales.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie investeert meer dan € 220 miljoen in groene en koolstofarme projecten

Een investeringspakket van in totaal € 222,7 miljoen uit de Europese begroting is goedgekeurd door de Europese Commissie. De investeringen zullen bijdragen aan de overgang naar een duurzame en koolstofarme toekomst. De investeringen zijn voor 144 nieuwe projecten die worden uitgevoerd in 23 lidstaten. De steun is afkomstig uit het LIFE-programma voor milieu- en klimaatactie. In Nederland zijn er vijf projecten die profiteren van het programma.

Lees het volledige bericht

Nederland stap dichterbij ratificatie klimaatakkoord Parijs

Op 16 september jl. heeft de Rijksministerraad het Klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd. Hiermee bindt het kabinet zich aan de wereldwijde doelstelling om de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot ruim beneden de 2 graden. De goedkeuring is een belangrijke stap op weg naar de officiële ratificatie van het COP 21 verdrag. Dat gebeurt wanneer de Tweede en Eerste Kamer instemmen.

Lees het volledige bericht

Historisch akkoord bereikt tijdens klimaattop

Tijdens de VN-klimaattop hebben 195 landen overeenstemming bereikt en een nieuw juridisch bindend klimaatakkoord gesloten. De afspraken in het akkoord moeten ertoe leiden dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot ruim onder 2 graden Celsius. Deze afspraken zijn (deels) juridisch bindend. Ook zijn ze ambitieus.
Lees het volledige bericht

Wat wordt de Nederlandse inzet op de VN-klimaattop?

Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt de 21ste klimaatconferentie plaats in Parijs met als doel een nieuw klimaatakkoord te bereiken. Dit mogelijke akkoord moet in 2020 ingaan, wanneer het huidige verdrag, het Kyoto-protocol, afloopt. Op 24 november jl. vond een plenair debat plaats in de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet tijdens de onderhandelingen.
Lees het volledige bericht

CO2 uitstoot moet minder

Op dinsdag 16 april had het Europees Parlement zijn laatste woord over het al of niet uitstellen van veilingen van CO2-emissierechten om de prijzen te verhogen van de EU-handel in emissierechten. Het terugdringen van het broeikasgas CO2 moet op een andere manier gebeuren dan door een bevriezing van de handel in de CO2-uitstootrechten. Dat stelde een meerderheid van het Europees Parlement in Straatsburg.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen CO2 reductie

Moet steun aan een CO2-reductie en energiebesparingsproject gemeld worden als staatssteun?

Onze gemeente wil een project te financieren waarmee CO2-reductie en energiebesparing wordt nagestreefd. Het betreft een systeem tussen een aantal bedrijven op een bedrijventerrein, om de restwarmte die bij industriële processen vrijkomt te kunnen gebruiken voor de verwarming van andere bedrijven op het terrein. Er wordt een overeenkomst met de deelnemende bedrijven gesloten die gebruik maken van het systeem en het systeem wordt door een exploitant aangelegd.

Bekijk het antwoord

Wet- en regelgeving CO2 reductie

CO2 reductie

Beschikking lastenverdeling reductiedoelen broeikasgasemissies

De Beschikking lastenverdeling reductiedoelen broeikasgasemissies regelt de verdeling van de emissievermindering over de lidstaten. Dit is één van de manieren om de 20/20/20 doelstellingen te realiseren.

Reductiedoelstelling

Voor elke lidstaat stelt de beschikking een streefcijfer vast voor de non-ETS sectoren. Voor Nederland is deze taakstelling een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 16% in 2020 ten opzichte van het niveau van 2006.

Decentrale overheden

Deze taakstelling is verwerkt in bestaande afspraken van decentrale overheden met het Rijk. De beschikking bevat geen voorschriften over hoe de doelstellingen gerealiseerd moeten worden, dit is geheel aan de lidstaten. Wel moet er elk jaar op 15 januari gerapporteerd worden of de grenswaarden wel of niet behaald zijn (rapportagedata afkomstig uit beschikking KYOTO-protocol).

Implementatie in Nederland

De beschikking heeft een rechtstreekse werking. De bovengenoemde afspraken van het Rijk met de decentrale overheden zijn soms ouder dan de beschikking. Ze bevatten een hogere streefreductie van de norm in de beschikking. Decentrale overheden ondervinden daarom geen directe gevolgen van de beschikking.

Afspraken sectoren

Naast afspraken met decentrale overheden heeft de Rijksoverheid ook afspraken gemaakt met de sectoren zelf. Op de website van het Rijk staat een overzicht van de sectoren die niet onder de EU-ETS vallen. Per sector staat aangegeven welke concrete afspraken er zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Schoon en Zuinig

De EU reductiedoelen liggen lager dan de doelen die het werkprogramma van de Rijksoverheid in het werkprogramma Schoon en Zuinig stelt. Alle maatregelen uit dit programma hebben ruimtelijke consequenties voor decentrale overheden. De Europese doelstellingen hebben hiermee indirect effect op de ruimtelijke ordeningpraktijk van decentrale overheden.

X