CO2 opslag

De afvang en opslag van kooldioxide (CCS) kan bijdragen aan de matiging van klimaatverandering. Decentrale overheden krijgen hiermee te maken, omdat zij verantwoordelijk kunnen zijn voor het opslagproces van kooldioxide (CO2). Daarnaast heeft de opslag van CO2 gevolgen voor de ruimtelijke ordening.

Wat is CCS?

Door middel van Carbon Capture and Storage (CCS) wordt CO2 opgevangen, via buizen vervoerd en diep onder de grond opgeslagen. Dit betekent dat de CO2 voor onbeperkte duur opgeslagen is en daardoor niet bijdraagt aan de klimaatverandering.

CCS-Richtlijn

De EU heeft in de CCS-richtlijn, een wettelijk kader gecreëerd voor de afvang en opslag van kooldioxide. Dit kader is al in Nederlandse wetgeving omgezet, onder andere via een aanpassing van de Mijnbouwwet. Voorlopig is de Rijksoverheid niet van plan om onder land CO2 op te slaan. Wel wordt er CO2 in de zeebodem opgeslagen.

Doel richtlijn

De CO2 die industriële installaties uitstoten, wordt opgevangen en getransporteerd naar een opslaglocatie. Zo kan ongeveer 15% van het beoogde reductiedoel voor de uitstoot van CO2 in 2030 behaald worden. De Europese Commissie heeft de CCS-richtlijn opgesteld om kaders te scheppen voor de opslag van CO2.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws CO2 opslag

Klimaatakkoord van Parijs besproken in Marrakesh

Het klimaatakkoord van Parijs is op 4 november 2016 officieel in werking getreden. Wat de volgende stappen in de aanpak van klimaatverandering zijn, werd door de leden van de Verenigde Naties besproken tijdens de klimaatconferentie in Marrakesh van 7 tot 18 november 2016. Enkele prioriteiten op de conferentie zijn: de rol van steden, het gebruik van zonne-energie en de opschoning van de oceanen.

Lees het volledige bericht

Publicaties CO2 opslag

Wet- en regelgeving CO2 opslag

CO2 opslag

CCS-richtlijn

De CCS-richtlijn stelt een wettelijk kader vast voor de geologische opslag van CO2. Bij de permanente opslag van CO2 moeten negatieve effecten op en risico’s voor het milieu en de volksgezondheid worden voorkomen of zoveel mogelijk worden weggenomen.

Geen inlevering emissierechten

Voor de opgeslagen CO2 hoeven geen emissierechten te worden ingeleverd. Vanaf 2013 regelt de richtlijn de vergunningverlening, het monitoren en de omgang met aansprakelijkheid van opslag.

Relevante bepalingen

De volgende bepalingen zijn relevant voor decentrale overheden

– Nieuwe stookinstallaties met een vermogen van 300 MW of meer zijn geschikt om CO2 af te vangen. Zo kan later alsnog worden verplicht om CO2 af te vangen (art. 33);
– De richtlijn bevat voorschriften voor het transport van CO2 (art. 21), de toegang tot het transportnetwerk en de kwaliteit van het CO2 dat wordt vervoerd (art. 12);
– Voor de opslag van CO2 is een opslagvergunning nodig. De richtlijn stelt eisen aan de aanvraag, procedure en inhoud van de vergunning;
– In sommige gevallen bestaat er een verplichting tot een milieueffectrapportage.

Verwachtingen

Tegen 2020 kan er ongeveer zeven miljoen ton CO2 worden opgeslagen, tegen 160 miljoen ton in 2030. De Commissie gaat er wel vanuit dat de broeikasgasemissies tegen 2020 met 20% dalen, de CCS voldoende financiële steun krijgt en dat het een milieuveilige technologie blijkt te zijn.

Betrokkenheid decentrale overheden

Er vindt in Nederland (nog) geen opslag van CO2 onder land plaats. Wel wordt er sinds 2004 in de Noordzee door een Frans bedrijf CO2 terug de grond in geïnjecteerd. Deze CO2 is afkomstig uit het aardgas dat het bedrijf uit de Noordzeebodem wint.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het demonstratieproject ROAD in de regio RIjnmond. De provincie Zuid-Holland is het bevoegde gezag voor wat betreft het afvangen van de CO2 en er is een milieueffectrapportage opgesteld. Voor het transport en de opslag van de CO2 is de Rijksoverheid het bevoegd gezag. Zie de website van het ROAD project.

Comitologie

De richtlijn voorziet in de oprichting van een comité klimaatverandering.

Implementatie in Nederland

De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd via een wijziging in de Mijnbouwwet en is op 10 september 2011 inwerking getreden. Hierin werd nader uitgewerkt welke eisen er waren aan de vergunning voor de CCS. Het Besluit tot wijziging van de Mijnbouwregeling, dat uitwerking van eisen aan de vergunning voor permanent opslaan van CO2 bevat, trad op 16 september 2011 in werking.

X