Emissieplafonds

De EU heeft grenzen opgelegd aan de hoeveelheid vervuilende stoffen die de lidstaten mogen uitstoten (nationale emissieplafonds, NEC). Bij een overschrijding van een emissieplafond volgt een procedure van ingebrekestelling door de Europese Commissie en kan een forse boete worden opgelegd.

Decentrale overheden

Voor decentrale overheden is Europees beleid en regelgeving van belang, omdat zij taken hebben op het gebied van milieuvergunningverlening. Dit is vastgelegd in jurisprudentie.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Jurisprudentie Emissieplafonds

Emissieplafonds

HvJ EU, 26 mei 2011. Stichting Natuur en Milieu e.a. tegen provincies Zuid-Holland en Groningen

Zaken C-165/09 t/m C-167/09. Op 26 mei 2011 gaf het Hof antwoord op vragen die de Raad van State in 2009 aan het Hof stelde. Het ging om het volgende:

Zuid-Holland heeft Rotterdam vergunningen verleend voor twee elektriciteitscentrales op de Maasvlakte, Groningen verleende hiervoor een vergunning voor de Eemshaven in Eemsmond.
Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace Nederland en een aantal particulieren gingen hiertegen in beroep. De provinciebesturen hadden rekening moeten houden met de nationale emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Door vergunningverlening zouden deze worden overschreden.

De Raad van State vroeg het Hof of en in hoeverre er bij vergunningverlening rekening gehouden moet worden met de nationale emissieplafonds van de NEC-richtlijn.

Uitspraak
Volgens het Hof is een lidstaat bij vergunningverlening voor een industriële installatie, niet verplicht de nationale emissieplafonds als voorwaarde te betrekken in de beslissing.

Lidstaten moeten zich wel aan de verplichting houden beleid op te stellen en maatregelen te nemen, die ‘in hun geheel genomen’ de uitstoot van gassen beperken en het nationale emissieplafond niet overschrijden.

Nieuws Emissieplafonds

Akkoord bereikt voor schonere lucht in EU

Op de laatste dag van het Nederlands voorzitterschap bereikten de lidstaten, Europese Commissie en het Europees Parlement een akkoord over het verlagen van de nationale emissieplafonds. Met het accepteren van de nieuwe NEC-richtlijn wordt de toegestane uitstoot van schadelijk stoffen verlaagd en hopen EU-lidstaten het aantal vroegtijdige sterfgevallen in 2030 bijna te hebben gehalveerd.

Lees het volledige bericht

Publicaties Emissieplafonds

Wet- en regelgeving Emissieplafonds

Emissieplafonds wet- en regelgeving

De Richtlijn Nationale Emissieplafonds (NEC Richtlijn) trad in 2001 in werking. Het doel van de richtlijn is om grootschalige luchtverontreiniging en verzuring in Europa terug te dringen.

Nationale emissieplafonds

Luchtvervuiling stopt niet bij landsgrenzen. De richtlijn kent per lidstaat plafonds toe voor de totale uitstoot van:

– Zwaveldioxiden (SO2);
– Stikstofoxiden (NOx);
– Vluchtige organische stoffen (VOS);
– Ammoniak (NH3).

Lidstaten zijn verplicht te rapporteren over hoe zij voldoen aan de eisen voor de nationale emissieplafonds voor 2010 en daarna.

Nederland en emissieplafonds

In januari 2014 zijn de definitieve emissiecijfers van 2012 beschikbaar gesteld. Zowel in 2011 als in 2012 bleef uitstoot in Nederland onder de plafonds die door de Europese Commissie ingesteld zijn in 2010.

Herziening richtlijn 2013

In de MiliEUverkenner kunt u lezen dat de NEC Richtlijn in 2013 wordt herzien. In het voorstel van de Europese Commissie zijn de plafonds en andere bepalingen aangescherpt met doelen voor 2020. Naast de bestaande plafonds, is voorgenomen een plafond voor reductiepercentage voor fijnstof (PM2,5) op te nemen.

X