Industriële emissies

Decentrale overheden hebben te maken met de Europese richtlijnen voor industriële emissies. Deze zijn vooral van toepassing bij het verstrekken van vergunningen en de controle van de naleving ervan.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Jurisprudentie Industriële emissies

Industriële emissies jurisprudentie

HvJ EG. 20 mei 2009.  Commissie tegen België

Zaak C-271/07. Het Hof geeft de Commissie gelijk in haar bewering dat er in België sprake is van onvolledige en onjuiste uitvoering van de IPPC Richtlijn (96/61/EG).

Er is onvoldoende overeenkomst tussen de materiële werkingssfeer van de uitvoeringsmaatregelen en die van de richtlijn. Aan regionale instanties is er een te ruime beoordelingsvrijheid toegekend, op het gebied van de exploitatievergunningen en de omstandigheden waar de toetsing en bijstelling van de vergunningsvoorwaarden moeten worden verricht.

Nieuws Industriële emissies

Praktijkvragen Industriële emissies

Publicaties Industriële emissies

Wet- en regelgeving Industriële emissies

Industriële emissies wet- en regelgeving

Richtlijn industriële emissies

In 2010 is de Richtlijn Industriële emissies van kracht geworden. Deze IED Richtlijn vervangt vanaf 7 januari 2014:

– Richtlijn Grote Stookinstallaties;
– Richtlijn Afvalverbranding;
– Richtlijn Oplosmiddelen;
– Drie Richtlijnen voor de titaniumdioxide industrie (Richtlijn 78/176/EEG, Richtlijn 82/883/EEG en Richtlijn 92/112/EEG);
– Per 1 januari 2016 de Richtlijn Beperking emissies verontreinigende stoffen grote stookinstallaties.

Richtlijn ten opzichte van voorganger

De Richtlijn Industriële emissies is ten opzichte van de voorganger (IPPC Richtlijn) op enkele punten gewijzigd:

– Verduidelijking van de reikwijdte (o.a. definitie installatie, waterzuiveringsinstallaties en afvalbeheer);
– Aanscherping van de toepassing van BREF (referentie) documenten;
– Bepalingen over de actualisatie van vergunningen;
– Verruiming van de mogelijkheid van het stellen van algemene regels.

Implementatie

Op 6 januari 2011 is de richtlijn in werking getreden en per 1 januari 2013 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het ministerie van I&M heeft hiertoe aanpassingen gedaan aan de Wet milieubeheer en enkele andere wetten.

X