Omgevingslawaai

Het voorkomen of verminderen van de schadelijke effecten van omgevingslawaai is een belangrijk onderdeel van de Europese strategie voor het stedelijk milieu. De EU heeft in 2002 een Richtlijn Omgevingslawaai opgesteld die in 2004 is omgezet in Nederlands recht. Decentrale overheden hebben hiermee te maken bij ruimtelijke ordening en bij vergunningverlening en handhaving.

Verplichtingen decentrale overheden

De richtlijn heeft verplichtingen voor decentrale overheden in stedelijke gebieden, zoals:

– Provincies moeten geluidbelastingkaarten opstellen voor drukke wegen. Dit geldt ook voor (delen van) gemeenten die door de minister zijn aangewezen als agglomeraties;
– De provincies en gemeenten moeten vervolgens actieplannen uitwerken voor de beheersing van lawaaiuitstoot en -effecten.

Maatregelen geluidsoverlast goederenmaterieel

Om blootstelling aan spoorweggeluid te beperken, moeten wagons volgens de Europese Commissie van geluidsarme remmen worden voorzien. Wel wil de Commissie voorkomen, dat het concurrentievermogen in de sector wordt aangetast.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Praktijk Omgevingslawaai

Omgevingslawaai

Bijna alle provincies hebben op grond van de Richtlijn Omgevingslawaai een Actieplan Geluid vastgesteld. Bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland, de drukste wegen worden (deels) voorzien van stil asfalt. Ook gemeenten stellen Actieplannen Geluid vast, bijvoorbeeld de gemeente Utrecht.

Wet- en regelgeving Omgevingslawaai

Omgevingslawaai wet- en regelgeving

Richtlijn omgevingslawaai

Het doel van richtlijn 2002/49/EG is om de blootstelling aan omgevingslawaai te voorkomen of verminderen. De richtlijn is in Nederlands recht omgezet door de Wet van 30 juni 2004 tot wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegwet. De wijzigingen zijn aangevuld en van kracht geworden op 18 juli 2004 door het Besluit Omgevingslawaai. Tot slot is de Regeling Omgevingslawaai op dezelfde dag van kracht geworden (en later meermalen aangepast). De bepalingen over geluid zijn overigens later bij Wet van 24 november 2011 , van kracht geworden op 1 juli 2012, verplaatst naar de Wet milieubeheer.

Evaluatie

De richtlijn moet elke vijf jaar worden geëvalueerd. In 2011 publiceerde de Commissie het eerste evaluatierapport COM(2011)321. Hierin wordt het implementatieproces in de lidstaten samengevat. Ook wordt er ingegaan op mogelijkheden om het proces te verbeteren en de effectiviteit van het Europese beleid te vergroten.

Op 25 oktober 2012 is een online consultatie afgesloten waarvan de resultaten nog niet gepubliceerd zijn.

X