Overstromingsrisico’s

Wet- en regelgeving

De Richtlijn overstromingsrisico’s (richtlijn 2007/60/EG) heeft tot doel de negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken.

Richtlijn overstromingsrisico’s

De Richtlijn overstromingsrisico’s geeft een kader voor maatregelen om het overstromingsrisico in de Europese Unie te verminderen. De richtlijn verplicht de lidstaten om:

  • kaarten te produceren met gebieden die gevoelig zijn voor grote overstromingen en daarbij scenario’s aangeven van overstromingen die daar zouden kunnen plaatsvinden (de kaarten worden om de zes jaar getoetst);
  • plannen voor overstromingsrisicobeheer opstellen. In deze plannen staan doelstellingen voor overstromingsrisicobeheer die gericht zijn op preventie, bescherming en paraatheid (de plannen worden om de zes jaar getoetst).
Waterwet 

De Richtlijn overstromingsrisico’s is in Nederland onder meer omgezet in de Waterwet, het Waterbesluit en de Regeling Provinciale Risicokaart.

Solidariteitsprincipe

Lidstaten in grensoverschrijdende stroomgebieden mogen geen maatregelen nemen die nadelig zijn voor andere lidstaten (artikel 7 lid 4 van de Richtlijn overstromingsrisico’s). Bovenstrooms gelegen lidstaten moeten bij het nemen van maatregelen rekening houden met de gevolgen voor benedenstrooms gelegen lidstaten.

verplichting decentrale overheden

Provincies en waterschappen moeten voorlopige risicobeoordelingen, overstromingsgevaar- en risicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen maken. Om de beoordelingen, kaarten en plannen op een juiste wijze op te stellen, zijn overstromingsdieptekaarten ontwikkeld. Provincies en waterschappen houden daarvoor een regulier grensoverschrijdend overleg.

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Overstromingsrisico’s

Overstromingsrisicos

Overstromingsrisico’s toegenomen

Menselijke activiteiten zogen ervoor dat de kans op overstromingen en de omvang daarvan toeneemt. Twee trends wijzen op een toename van overstromingsrisico’s en de daarbij horende schade:

– De frequentie en omvang van overstromingen neemt toe. Dit is het gevolg van klimaatverandering, inadequaat rivierbeheer en bouwwerkzaamheden in overstromingsgevoelige gebieden;
– Door een toename van het aantal bewoners en economische activiteiten in overstromingsgevoelige gebieden neemt de schade bij overstromingen toe.

Gecoördineerde actie nodig

De meeste overstromingsgevoelige gebieden zijn verspreid over meerdere landen. Daarom is er gecoördineerde actie nodig. Hoewel er veel milieuwetgeving is op het gebied van water, is het overstromingsprobleem en de gevolgen van klimaatverandering hiertoe, nog onvoldoende behandeld.

De risico’s en de gevolgen worden groter, Europa kan niet anders dan tot maatregelen overgaan. De EU heeft de Richtlijn Overstromingsrisico’s vastgesteld, omdat de meeste overstromingsgevoelige gebieden verspreid zijn over meerdere landen.

Nieuws Overstromingsrisico’s

Klimaatconferentie: Hoe om te gaan met klimaatverandering?

In november 2015 is het klimaatakkoord gesloten in Parijs: de klimaatconferentie Adaption Futures 2016 is het vervolg hierop. De conferentie vond plaats van 10 t/m 13 mei 2016. Nederland in haar rol als EU-voorzitter, zat deze mondiale conferentie samen met de Europese Commissie voor. Eén van de belangrijkste thema’s tijdens deze dagen was de aanpassing aan een veranderend klimaat.

Lees het volledige bericht

Ambitieuze waterdoelen gesteld bij een tweetal conferenties in Leeuwarden

Vorige week heeft in Leeuwarden een tweetal conferenties plaatsgevonden: de EIP (European Innovation Partnership) Water conferentie en de Cities and Water conferentie. Beide conferenties werden gehouden in het teken van het Nederlandse EU voorzitterschap. De EIP Water conferentie resulteerde in de Leeuwarden Declaration, terwijl de Cities and Water conferentie de start van een Europese Agenda Water 2030 lanceerde.
Lees het volledige bericht

Publicaties Overstromingsrisico’s

Wet- en regelgeving Overstromingsrisico’s

Overstromingsrisico’s

Richtlijn Overstromingsrisico’s

De Richtlijn Overstromingsrisico’s geeft invulling aan de Kaderrichtlijn Water. De richtlijn verplicht lidstaten om voor eind 2015 overstromingsrisicobeheerplannen vast te stellen voor (grensoverschrijdende) stroomgebieden. Dit betekent dat landen moeten samenwerken. Plannen voor de Maas moeten bijvoorbeeld door Nederland, België en Frankrijk worden opgesteld.

Solidariteitsprincipe

Lidstaten in grensoverschrijdende stroomgebieden mogen geen maatregelen nemen die nadelig zijn voor andere landen (niet-afwentelingsbeginsel). Bovenstrooms gelegen lidstaten moeten bij het nemen van maatregelen rekening houden met de gevolgen voor benedenstrooms gelegen lidstaten (solidariteitsprincipe).

Verplichtingen decentrale overheden

Provincies en waterschappen moeten lidstaten voorlopige risicobeoordelingen, overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen maken. Om de beoordelingen, kaarten en plannen goed te kunnen maken, zijn er overstromingsdieptekaarten ontwikkeld.

Implementatie in Nederland

De Richtlijn Overstromingsrisico’s is in Nederland omgezet in:

– De Waterwet;
– De Regeling Provinciale Risicokaart;
– Het Waterbesluit.

De richtlijn heeft een duidelijk raakvlak met het programma Ruimte voor de Rivier. Dit programma heeft tot doel om rivieren meer ruimte te geven om het overstromingsgevaar te beperken. Op meer dan 30 plaatsen worden ingrepen uitgevoerd. Het programma is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en diverse gemeenten, waterschappen en provincies.

Belangrijke data

22 december 2013:   Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten gereed
22 december 2015:   Overstromingsrisicobeheerplannen voltooien en bekend maken
22 december 2018:   Toetsing voorlopige overstromingsrisicobeoordeling
22 december 2018:   Verslag toepassing richtlijn
22 december 2019:   Toetsing overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten
22 december 2021:   Toetsing overstromingsrisicobeheerplannen

 

 

 

X