Europees mededingingsrecht

Decentrale overheden kunnen met Europees/nationaal mededingingsrecht te maken krijgen als zij zich op de markt begeven. Het doel van het mededingingsrecht is om effectieve concurrentie te verzekeren. Dit gebeurt door middel van een verbod op gedragingen die eerlijke concurrentie in de weg staan. Voorbeelden hiervan zijn het kartelverbod, het misbruikverbod en controles op de naleving van de Europese mededingingsregels. De basis van het Europese mededingingsrecht ligt in artikel 101 en 102 VWEU.

Mededingingsrecht en Gemeenten, provincies en waterschappen

Decentrale overheden kunnen met het Europese en nationale mededingingsrecht te maken krijgen, als zij zich op de markt begeven en goederen en diensten zelf of via hun overheidsbedrijven op de markt aanbieden.

Voorkomen oneerlijke concurrentie

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, moeten decentrale overheden zich aan verschillende regels houden. Wanneer een overheid zich gedraagt als onderneming, moet zij zich houden aan de gedragsregels Wet markt en overheid (1 juli 2012). Daarnaast gelden er regels voor kartels en misbruik van machtspositie en is er een concentratietoezicht. De Autoriteit Consument & Markt (ACM, voorheen NMa) houdt toezicht op de naleving van deze regels. Meer over deze regels leest u aan de rechterkant onder wet- en regelgeving.

De overheid als onderneming

De gedragsregels Markt en Overheid zijn opgenomen in de Mededingingswet. Een overheid treedt op als onderneming wanneer zij zelf, of via haar overheidsbedrijven, goederen of diensten op de markt aanbiedt. Bijvoorbeeld wanneer een gemeente zelf bedrijfsafval ophaalt. Daarnaast is de overheid medeverantwoordelijk voor het gedrag van ondernemingen waarin zij met kapitaal, aandelen of via stemrecht betrokken is.

De overheid als overheid

De overheid kan zich ook op de markt begeven als overheid. Dit gebeurt wanneer zij typische overheidstaken uitvoert. Een voorbeeld hiervan is het ophalen van huisafval. De mededingingsregels zijn niet van toepassing op deze taken. Wel is de nuttig effectnorm dan van toepassing.

Nuttig effectnorm

De nuttig effectnorm is door het Hof van Justitie EU in zijn jurisprudentie vastgelegd (zaak 13/77 en zaak 136/86). EU-lidstaten moeten zich onthouden van maatregelen die het nuttig effect van de op ondernemingen toepasselijke Europese mededingingsregels ongedaan kunnen maken. Decentrale overheden mogen niet meewerken aan de totstandkoming van een kartel. Ook mogen zij niet hun eigen marktregulerende bevoegdheden overdragen aan marktpartijen op een manier waardoor die partijen een kartel kunnen vormen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Europees mededingingsrecht

Ambulanz Glöckner

Hof van Justitie, 25 oktober 2001. Zaak C 475/99. In deze zaak voerde Ambulanz Glöckner spoedeisend en niet-spoedeisend ziekenvervoer uit. Voor de uitvoering van het spoedeisende vervoer had de onderneming een DAEB opgelegd gekregen. Dit niet-winstgevende deel werd betaald uit de winst van het niet-spoedeisende vervoer.

Hof

Volgens het Hof van Justitie was deze kruissubsidiëring mogelijk, omdat de twee diensten niet los van elkaar konden worden gezien en hiermee de uitvoering van een Dienst van Algemeen Economisch Belang verzekerd werd.

Misbruikverbod

HvJ, 25 juni 1996. Dusseldorp

Zaak C-203/96. In deze zaak verleende Nederland AVR Chemie een uitsluitend recht om gevaarlijke afvalstoffen te verbranden. De onderneming verkreeg een machtspositie. Voor de verbranding gebruikte zij een specifiek soort oliefilters. De regering verbood vervolgens de onderneming Dusseldorp, die de oliefilters produceerde, om deze uit te voeren naar het buitenland. Hierdoor konden zij alleen nog leveren aan AVR Chemie.

Volgens de Commissie kon dit als misbruik van machtspositie worden beschouwd, doordat de maatregelen van de overheid de onderneming hiertoe dwongen.

EC, 24 mei 2004. Microsoft

Beschikking COMP/C-3-37.792. Volgens de Commissie heeft Microsoft een machtspositie op de markt van besturingssystemen van pc’s. Microsoft heeft geweigerd om technische informatie te verstrekken over haar besturingssysteem. Dit is volgens de Commissie misbruik van haar machtspositie.

Volgens Microsoft zou het vrijgeven van deze informatie leiden tot een licentie voor intellectueel eigendom. De Commissie vroeg zich vervolgens af of het intellectuele eigendom zwaarder woog dan het misbruik van de machtspositie. Zij gaf daarbij aan dat de informatie niet kon leiden tot een kloon van het product van Microsoft.

Daarnaast was het vrijgeven van deze informatie algemeen gangbaar in de betreffende bedrijfstak. Daarom concludeerde de Commissie dat dit een zeer ernstige inbreuk is en legde zij een boete op van bijna 500 miljoen euro.

HvJ, 11 juli 2006. FENIN

Zaak C-205/03 P. De meeste Spaanse leveranciers van medische hulpmiddelen zijn bij de vereniging FENIN aangesloten. Deze leveranciers verkopen hun materieel met name aan de beheersorganen van het nationale gezondheidsstelsel (SNS), die onder de Spaanse overheid vallen.

FENIN spande een zaak aan tegen SNS, omdat zij hun schulden aan de leden van FENIN veel later betaalden dan aan anderen. Omdat de organen van SNS een machtspositie hebben op de betreffende markt, kon FENIN geen commerciële druk uitoefenen. Dit werd door FENIN als misbruik van een machtspositie gezien.

Volgens SNS handelde zij niet als onderneming. Het Hof oordeelde vervolgens dat de afname door SNS bedoeld is voor een overheidstaak, namelijk het beheer van openbare gezondheidsdiensten. Omdat er dus geen sprake was van het ondernemingsbegrip kon er ook geen sprake van machtsmisbruik zijn.

Nieuws Europees mededingingsrecht

ACM in hoger beroep in zaak exploitatiebijdrage gemeente

De autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) is in hoger beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank Rotterdam over de toepassing van de Wet Markt en Overheid (hierna: Wet M&O). In deze uitspraak concludeerde de rechtbank dat bij de berekening van de integrale kosten voor verhuur van een sportcomplex door de gemeente Heumen de exploitatiebijdragen van deze gemeente aan de huurder buiten beschouwing kunnen worden gelaten bij het berekenen van de integrale kostprijs. Aangezien de ACM het niet eens is met deze uitspraak, wil zij graag dat de hoogste rechter zich buigt over deze zaak. Hoe zal de ACM de integrale kosten van economische activiteiten tot die tijd berekenen?

Lees het volledige bericht

Europese Commissie doet wetsvoorstel: Weren van buitenlandse subsidies op de interne markt

De Europese Commissie heeft een verordening voorgesteld om de effecten van buitenlandse subsidies op de interne Europese markt aan te pakken. Het wetsvoorstel geeft de Commissie de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de effecten van buitenlandse subsidies bij grote overnames, aanbestedingen en overige marktsituaties. Als de Commissie concludeert dat een buitenlandse subsidie tot oneerlijke concurrentie leidt, kan ze bijvoorbeeld een inschrijver uitsluiten van een Europese aanbesteding.

Lees het volledige bericht

Mededeling van de Europese Commissie over het tegengaan van collusie bij aanbestedingen

Collusie, ook bekend als kartelvorming – door ondernemingen die deelnemen aan aanbestedingen – blijft vaak onopgemerkt en kan de aanbestedende (decentrale) overheid veel geld kosten. Dat constateert de Europese Commissie in een recent gepubliceerde mededeling. Met de mededeling wil de Commissie samenwerking tussen aanbestedende diensten en mededingingsautoriteiten bevorderen en aanbestedende diensten helpen hun capaciteit om collusie tegen te gaan te verbeteren. Ook bevat de mededeling nieuwe richtsnoeren over de wijze waarop (decentrale) overheden de facultatieve uitsluitingsgrond inzake collusie, zoals geformuleerd in de Europese Aanbestedingsrichtlijnen, kunnen toepassen.

Lees het volledige bericht

Streven naar aanpassing van mededingings- en staatssteunregels ten behoeve van de green deal

De mededingings- en staatssteun­regels worden mogelijk aangepast om groene investeringen aan te moedigen. Dit heeft Margrethe Verstager, de Eurocommissaris voor Mededinging in de Europese Commissie, gezegd in een speech over de Green Deal en het Europees Mededingingsbeleid. In de speech zegt ze dat  mededingings- en staatssteun­regels van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelen van de Europese Green Deal. Lees het volledige bericht

Kabinet spoort EU aan om concurrentiekracht te vergroten

De Europese Unie moet haar concurrentiekracht kritisch bekijken, en waar nodig maatregelen nemen om die te versterken. Dat schrijven minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer. De ministers zetten zich daarbij af tegen de Frans-Duitse plannen om de regelgeving rondom mededinging en staatssteun te versoepelen. Dat zou volgens het kabinet leiden tot ongunstige en dus verminderde concurrentie. Lees het volledige bericht

Wet Markt & Overheid: recente rechtspraak over het nemen van algemeen belang besluiten

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft afgelopen december uitspraak gedaan in twee zaken over de Wet Markt & Overheid. De algemeen belang besluiten van de  gemeenten zijn hierbij vernietigd. De betrokken gemeenten krijgen wel de mogelijkheid een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de aanwijzingen in de uitspraak. Decentrale overheden die besluiten een economische activiteit zelf uit te oefenen wegens redenen van algemeen belang doen er goed aan van de conclusies van de arresten kennis te nemen, voordat ze het algemeen belang besluit vaststellen.

Lees het volledige bericht

Verlenging werkingsduur regels Wet Markt & Overheid

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voornemens de werking van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet met twee jaar te verlengen tot 1 juli 2021. Dit blijkt uit een Kamerbrief die Staatssecretaris Keijzer naar de Tweede en Eerste kamer heeft gestuurd. Momenteel zijn de gedragsregels geldig tot 1 juli 2019. De reden voor de verlenging van de regels is dat de geplande wijziging van de Wet Markt & Overheid niet voor de huidige vervaldatum doorgevoerd zal worden. Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s adviseert over mededingingsbeleid Europese Commissie

Het Comité van de Regio’s heeft de Europese Commissie geadviseerd over haar verslag over het mededingingsbeleid 2016. Het Comité is ingenomen met het verslag van de Commissie, maar stelt een aantal verbeterpunten voor. Voor het Comité is het belangrijk dat het Europees mededingingsrecht aan decentrale overheden de ruimte geeft om sociale en economische uitdagingen aan te kunnen pakken. Lees het volledige bericht

Praktijk Europees mededingingsrecht

Concentratietoezicht

In de zaak Reggefiber-OGA keurde de toenmalige NMa een concentratie goed bij een joint venture (een gemeenschappelijke onderneming)  tussen een onderneming en een ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam. De onderneming Reggefiber vormde samen met het ontwikkelingsbedrijf een nieuw vennootschap. De NMa keurde de concentratie goed op basis van art. 27 Mededingingswet. Zowel Reggefiber als het OGA beslissende invloed hadden op de vennootschap.

In de zaak Obragas keurde de NMa de overname van de energienetwerken van Obragas door de gemeente Eindhoven goed. De reden was dat er geen sprake was van een concentratie die de markt verstoorde.

Het algemeen belang besluit praktijk

Voorbeelden van economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang zijn:
-De exploitatie van een veerpont op een fietsroute ter stimulering van recreatiemogelijkheden in een gebied.
-De exploitatie van een fietsenstalling om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren.
-De leefbaarheid van een kleine kern kan vergen dat er een goed uitgeruste bibliotheek met een verhuur van cd’s en dvd’s aanwezig is.

Welke stappen moeten doorlopen worden voor een algemeen belangvaststelling?

Stap één is om te bepalen welk specifiek algemeen belang aan de orde is. Daarbij moet ook worden vastgesteld of de desbetreffende economische activiteiten dat algemeen belang dienen. Dit moet dan ook onderbouwd worden met cijfers. Alleen aangeven dat een activiteit anders te duur wordt is niet voldoende. Vervolgens moet duidelijk zijn welke gevolgen de algemeen belangvaststelling heeft voor derden, in het bijzonder private ondernemers. Ten slotte moet nog worden afgewogen of het met de activiteiten te dienen algemeen belang opweegt tegen de nadelige gevolgen voor belanghebbenden. Zie voor meer informatie en toelichting de handreiking Markt en Overheid.

Vijf elementen

Een algemeen belangvaststelling dient ten minste de volgende elementen te bevatten:
-De organisatie-eenheid van de overheid waarvan bepaalde economische activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang (in het geval van bevoordeling van een overheidsbedrijf: de bevoordelende organisatie-eenheid en de naam van dat overheidsbedrijf;
-De aard en de duur van de desbetreffende economische activiteiten respectievelijk de aard en de duur van de bevoordeling en de aard van de economische activiteiten van het desbetreffende overheidsbedrijf waarop die bevoordeling betrekking heeft;
-Het grondgebied waarbinnen de economische activiteiten van de overheid respectievelijk van het
overheidsbedrijf worden verricht;
-De motivering waarom de desbetreffende economische activiteiten in het algemeen belang plaatsvinden, met inbegrip van
a) een aanduiding van het algemeen belang dat met de economische activiteiten respectievelijk de
bevoordeling wordt behartigd,
b) de gevolgen van de algemene belangvaststelling voor derden en
c) de afweging van het desbetreffende algemene belang tegen de hiervoor bedoelde belangen van derden.

Concreet besluit

Met het oog op de toetsbaarheid van dienen algemeen belangvaststellingen plaats te vinden in de vorm van een concreet besluit. Dat concrete besluit dient dan niet verknoopt te zijn met een besluit dat het karakter van een algemeen verbindend voorschrift heeft en om die reden ook niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. In het laatste geval is wel indirect beroep bij de bestuursrechter mogelijk. Als het algemeen verbindend voorschrift namelijk leidt tot een concreet uitvoeringsbesluit, kan de betrokkene in bezwaar en beroep de rechtmatigheid van dat besluit en van de onderliggende regeling aanvechten. De rechter kan de regeling dan zo nodig niet verbindend verklaren. Overigens kan de ondernemer steeds ook terecht bij de civiele rechter.

Inspraak

Op grond van de Awb en organieke wetgeving is het in sommige gevallen verplicht inspraak te organiseren. Het verdient de voorkeur ook in andere gevallen actief inspraak mogelijk te maken, gelet op de vergaande gevolgen van een besluit dat bepaalde activiteiten worden geacht in het algemeen belang plaats te vinden.

Openbare voorbereidingsprocedure

Op grond van de Awb is een vorm van inspraak in elk geval aan de orde indien voor de algemeen belangvaststel¬ling de zogenoemde openbare voorbereidingsprocedure wordt gevolgd. Deze procedure verdient de voorkeur in geval van complexe onderwerpen of een groot aantal belanghebbenden. In de openbare voorbereidingsproce¬dure gelden bepaalde, in de Awb vastgelegde, regels voor inspraak en besluitvorming. Voor toepassing van deze procedure is nodig dat dit wettelijk of bij besluit is vastgelegd.

Andere vormen van inspraak

Ook zonder openbare voorbereidingsprocedure kan inspraak worden georganiseerd, bijvoorbeeld door middel van een consultatie van het ontwerp-besluit via internet of een ander medium. Indien het aantal bij het besluit betrokken belanghebbenden beperkt is en zij ieder afzonderlijk bekend zijn, kan er voor worden gekozen hun het ontwerp-besluit toe te zenden en schriftelijk mee te delen op welke wijze en binnen welke termijn zij hun zienswijzen naar voren kunnen brengen. Verder is van belang dat decentrale overheden een inspraakverordening hebben die een nadere aanduiding bevat in welke gevallen, met wie en op welke wijze inspraak kan plaatsvinden.

Bezwaar en beroep

Via bezwaar en beroep krijgen belanghebbenden de mogelijkheid een beslissing van de overheid aan te vechten en hun belangen te verdedigen. Niet in alle gevallen staan bezwaar en beroep open tegen de vaststelling van het algemeen belang. Ingevolge het algemene regime van de Awb staan tegen algemeen verbindende voorschriften geen bezwaar en beroep open, maar tegen concrete besluiten wel.

Voorbeelden algemeen belang besluiten

Om van elkaar te kunnen leren en ter inspiratie zijn hieronder een aantal voorbeelden van algemeen belang besluiten opgenomen. Als Europa decentraal kunnen wij er niet voor instaan dat deze voorbeelden juridisch correct en voldoende gemotiveerd zijn. Er is nog geen jurisprudentie beschikbaar waardoor het nog niet mogelijk is best practices aan te wijzen. Graag breiden we de lijst met algemeen belang besluiten uit. Wanneer u uw algemeen belang besluit met ons wilt delen kunt u het sturen naar info@europadecentraal.nl.

Raadsvoorstel Wet Markt en Overheid gemeente Amersfoort
Raadsvoorstel Wet Markt en Overheid gemeente Tilburg
Algemeen Belang besluit gemeente Apeldoorn

Praktijkvragen Europees mededingingsrecht

Valt het aanbieden van reclamemogelijkheden door decentrale overheden onder het EU-recht?

Valt het door een decentrale overheid aanbieden van reclamemogelijkheden aan ondernemingen onder de reikwijdte van het EU-recht? Denk hierbij aan het verhuren van lichtmasten met reclamemogelijkheden of het plaatsen van reclamezuilen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld gecombineerd met de plaatsing van openbare infrastructuur, zoals bushokjes en abri’s). Hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld het Europese aanbestedingsrecht en mededingingsrecht?

Bekijk het antwoord

Wet Markt & Overheid: integrale kosten of marktconforme tarieven rekenen?

Onze gemeente verhuurt verschillende ruimten in een aantal gemeentelijke panden. Wij begrepen dat we ons hierbij aan de Wet Markt & Overheid moeten houden en de integrale kosten moeten doorrekenen in de huurprijs. Bij sommige ruimten komen we dan echter uit op een hogere huurprijs dan die door particuliere ondernemingen in vergelijkbare omstandigheden wordt gevraagd. Geldt het vereiste van het doorberekenen van integrale kosten altijd? Of kunnen wij er in dit geval voor kiezen om bij de huurprijsberekening aan te sluiten bij de marktconforme tarieven?

Bekijk het antwoord

Kan een gemeente participeren in de aanleg van een zonne(panelen)park zonder de mededingingsregels te overtreden?

In het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken heeft het Rijk geld aan de gemeente beschikbaar gesteld ten behoeve van een proeftuin voor een aardgasvrije wijk. De gemeente overweegt dit geld (deels) te gebruiken voor eigen rechtstreekse participatie in de exploitatie van een zonnepark, bijvoorbeeld via een nog op te richten rechtspersoon. Met welke mededingingsregels en/of staatssteunregels moet de gemeente dan rekening houden?

Bekijk het antwoord

Moet het post- en reprocentrum van de gemeente zich aan de Wet Markt & Overheid houden?

Binnen onze gemeentelijke organisatie laten wij ons print en drukwerk uitvoeren door ons eigen post- en reprocentrum. Wij zijn een kleine gemeente en hebben het centrum inmiddels ook opengesteld voor opdrachten van particuliere ondernemingen. Is de Wet Markt & Overheid op deze situatie van toepassing? En indien dit het geval is, met welke regels moeten wij dan rekening houden?

Bekijk het antwoord

Kan een gemeente die snippergroen verkoopt te maken krijgen met de Wet Markt en Overheid?

Onze gemeente is een project gestart om snippergroen binnen de gemeente in kaart te brengen en vervolgens te verkopen. Momenteel zijn een hoop stukjes snippergroen verhuurd of in bruikleen gegeven aan inwoners. Kunnen wij bij de verkoop, verhuur en het in bruikleen geven van snippergroen met de Wet Markt en Overheid te maken krijgen? En zo ja, hoe moeten wij dan omgaan met de verplichting om de integrale kosten door te berekenen?

Bekijk het antwoord

Is het mogelijk om als gemeente een sportaccommodatie te exploiteren zonder in strijd te zijn met de Wet Markt en Overheid?

Onze gemeente wil in een achtergestelde buurt een sportaccommodatie exploiteren met als doel de leefbaarheid en de sociale cohesie te vergroten. Onze gemeente beschouwt een dergelijke activiteit dan ook als een activiteit in het algemeen belang. Kan er dan ook gebruik worden gemaakt van de uitzonderingsregel in de Wet Markt en Overheid die hierop toeziet?

Bekijk het antwoord

Is de Wet Markt en Overheid van toepassing bij adviesdiensten aan andere gemeente?

Onze gemeente heeft veel expertise opgebouwd over veiligheid, openbare orde en handhaving. Een naburige gemeente geeft aan behoefte te hebben aan dergelijke expertise. Onze gemeente kan en wil haar expertise op dit gebied ter beschikking stellen door middel van het leveren van bijvoorbeeld adviesdiensten of het tijdelijk aanbieden/uitwisselen van personeel. Dient de gemeente bij de kostenberekening voor het beschikbaar stellen van haar personeel aan een andere gemeente ten behoeve van adviesdiensten, rekening te houden met de Wet Markt en Overheid, en dan met name het vereiste van integrale kostprijsberekening?

Bekijk het antwoord

Mag een gemeente subsidie verstrekken om leegstand tegen te gaan, naast hanteren van integrale kostprijs?

Onze gemeente is eigenaar van een pand dat momenteel leeg staat. Er dienen zich geen huurders aan tegen de marktconforme huurprijs waarvoor het nu wordt aangeboden. Mag de gemeente in dat geval subsidie verstrekken om leegstand te voorkomen of leidt dat tot mededingingsrechtelijke bezwaren? Is de gemeente in een dergelijk geval überhaupt verplicht om de huurprijs van het pand te baseren op de integrale kostprijs?

Bekijk het antwoord

Wordt de mededinging beperkt wanneer twee zorgaanbieders als combinatie inschrijven?

Onze gemeente heeft in het kader van de aanbesteding voor Wmo-diensten een inschrijving ontvangen van twee aanbieders van dagbesteding voor gehandicaptenzorg. Die twee partijen hebben als combinatie ingeschreven. Door deze combinatievorming blijven slechts enkele andere aanbieders over. Deze partijen die gezamenlijk hebben ingeschreven hadden echter ook individueel kunnen inschrijven. Wordt door de inschrijving in combinatie de mededinging beperkt? En mogen wij  deze inschrijving dan wel toelaten op basis van de mededingingsregels?

Bekijk het antwoord

Wet Markt en Overheid of staatssteun: waarmee moet de gemeente rekening houden bij de verhuur van (kantoor)ruimte?

De gemeente is eigenaar van een aantal leegstaande panden. Zij wil deze ruimte verhuren. Is het verhuren van ruimte een economische activiteit? En moet de gemeente in dit geval rekening houden met het mededingingsrecht (in de zin van de Wet Mark en Overheid) of het staatssteunrecht, en wat is het onderscheid tussen deze twee rechtsgebieden?

Bekijk het antwoord

Publicaties Europees mededingingsrecht

Concentratietoezicht

Besluit NMa, zaak Reggefiber-OGA
Besluit NMa, zaak Macquarie Investment Management – Gemeente Eindhoven – Obragas
Boek ‘Pluk de vruchten van de interne markt’, SDU 2011, paragraaf 4.7

Gedragsregels Markt en Overheid

Handreiking Wet markt en overheid

Memorie van Toelichting Mededingingswet

De overheid als ondernemer: inwerkingtreding Wet Markt en Overheid

Evaluatie Wet Markt en Overheid 2012-2015

‘De tijdelijke regeling van en het toezicht op marktactiviteiten door overheden: een uitdagende opgave’, B. Lejeune. Tijdschrift voor Staatssteun, november 2011, p. 95-102

‘De Wet Markt & Overheid: Over de bevoordeling van overheidsbedrijven en de mogelijkheid om de gedragsregels niet te hoeven naleven’, E.A. van de Kuilen en D. van Tilborg. De Gemeentestem, 2 augustus 2011, p 372-383

Hogenhuis, P.A.E.M., & Jonkers, P. (2014). De overheid als ondernemer. Tijdschrift voor Staatssteun, (2), p. 45-47. Dit artikel is verschenen naar aanleiding van de bijeenkomst ‘De overheid als ondernemer, Europese en nationale regels’ op 11 februari 2014. De organisatie was in handen van Europa decentraal, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Wet- en regelgeving Europees mededingingsrecht

Gedragsregels Markt en Overheid

De wet Markt en Overheid bevat nationale regels voor decentrale overheden die zich op de lokale markt begeven. De wet moet oneerlijke concurrentie voorkomen wanneer overheden marktactiviteiten ondernemen. Een marktverstoring hoeft niet per se grensoverschrijdend te zijn, maar kan ook nationaal zijn. De Europese mededingingsregels zijn hier dan niet op van toepassing.

Autoriteit Consument en Markt

Ondernemingen kunnen op grond van deze wet hun beklag doen bij de ACM over (decentrale) overheden die concurrentievervalsende commerciële activiteiten ondernemen. De ACM heeft de bevoegdheid onderzoek te doen naar klachten over de overtreding van de gedragsregels. Wanneer de ACM een overtreding constateert, kan zij een dwangsom of boete opleggen.

Gedragsregels

De wet bevat gedragsregels voor overheden met betrekking tot:

 • de bekostiging van ondernemersactiviteiten door middel van integrale kostprijsberekening;
 • het hergebruik van gegevens verkregen voor de uitvoering van de publieke taak;
 • het voorkomen van functievermenging;
 • het voorkomen van bevoordeling van eigen overheidsbedrijven.

Doelstelling wet markt en overheid

De doelstelling van de wet is om zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en particuliere ondernemingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke publieke taak van de overheid. Door toepassing van de gedragsregels moeten overheden meer oog krijgen voor de mededingingsaspecten van overheidsmaatregelen. De wet Markt en Overheid is opgenomen in de Mededingingswet.

Uitgangspunten gedragsregels

De gedragsregels kennen vier uitgangspunten:

 • Voor overheden die als ondernemer actief zijn, moeten dezelfde concurrentievoorwaarden gelden als voor ‘gewone’ ondernemingen.
 • Overheidsorganisaties mogen binnen de grenzen van de bestaande wetgeving economische activiteiten verrichten of ondernemingen belasten met de uitvoering van taken van algemeen economisch belang. Hieraan stelt het wetsvoorstel geen eisen.
 • Bij schending van de gedragsregels door een overheidsorganisatie is de overheid zelf het aangrijpingspunt.
 • Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande, bekende begrippen en regelgeving op nationaal en Europees niveau en bij het handhavinginstrumentarium van de Mededingingswet.

Reikwijdte gedragsregels

De gedragsregels zijn van toepassing op overheidsorganisaties. Hieronder worden verstaan:

 • rijk, provincies, gemeenten en waterschappen;
 • zelfstandige bestuursorganen met een publiekrechtelijke status;
 • gemeenschappelijke regelingen die geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben;
 • overheidsbedrijven.

Deze overheidsorganisaties moeten een economische activiteit verrichten of laten verrichten door een aan hen gerelateerd overheidsbedrijf. Een economische activiteit is het aanbieden van goederen of diensten aan derden op de markt. Een overheid kan haar publieke taak uitvoeren door middel van economische activiteiten. Als dit leidt tot concurrentievervalsing kan dat worden gerechtvaardigd door het publiek belang dat met het verrichten en financieren van de activiteiten is gemoeid. De wet Markt en Overheid zondert daarom financiering in het publieke belang uit van de gedragsregels.

Uitzonderingen

Economische activiteiten ten behoeve van andere overheden zijn uitgezonderd van de gedragsregels. Ook worden er in artikel 25h uitzonderingen gemaakt voor bepaalde sectoren:

 • onderwijs en onderzoek (hiervoor is aparte regelgeving aangekondigd);
 • publieke omroep;
 • sociale werkplaatsen tot op zekere hoogte (art. 25i lid 2c).

De reden voor deze uitzonderingen is dat publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties in deze sectoren naast elkaar opereren.

Raakvlakken staatssteun en aanbesteden

De wet heeft raakvlakken met onder andere staatssteun en aanbesteden. Hierop wordt ingegaan in de paragrafen 2.1.3 en 5.1 van de Memorie van Toelichting (MvT).

Staatssteun

De wetgever heeft aangegeven dat de staatssteunregels er deels voor kunnen zorgen dat oneerlijke concurrentie wordt voorkomen. De staatssteunregels bieden bepaalde uitzonderingen waardoor steun niet als staatssteun kan worden aangemerkt, omdat het de Europese markt niet of nauwelijks verstoord terwijl de nationale mededinging wel wordt beïnvloed.

Voorbeelden hiervan zijn verschillende vormen van de-minimissteun of steun die niet met staatsmiddelen wordt gefinancierd. De gedragsregels gelden dan ook alleen indien geen sprake is van staatssteun in de zin van art. 107 lid 1 VWEU.

Aanbesteden

De Mededingingswet (art. 25h lid 2) maakt een uitzondering voor quasi-inbestedingen. Deze is van toepassing op leveringen van goederen en diensten door bestuursorganen aan andere bestuursorganen of overheidsbedrijven, bestemd voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taak.

Diensten van Algemeen Belang

Ook voor Diensten van Algemeen Belang (DAB) wordt een uitzondering gemaakt op de gedragsregels. Decentrale overheden kunnen deze DAB aanwijzen. Hierbij moet het lokale bedrijfsleven wel genoeg mogelijkheden hebben om ten aanzien van dit publieke belang inspraak te geven. Decentrale overheden dienen het publieke belang duidelijk te motiveren, om te voorkomen dat zij marktactiviteiten die buiten de publieke taak vallen als DAB benoemen.

De Eerste Kamer heeft de regering verzocht om te monitoren wat voor activiteiten door (decentrale) overheden nu als dienst van algemeen belang worden aangemerkt.

Aanvullende regelgeving

Minister Verhagen heeft aangegeven dat een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in voorbereiding is, die een technische uitwerking geeft aan de wijze waarop kosten van marktactiviteiten moeten worden doorberekenend. De Raad van State en het parlement zijn hierover geconsulteerd. De minister heeft ook toegezegd in het kader van de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een juridische grondslag te bieden om concurrentievervalsing door hoger onderwijsinstellingen tegen te gaan.

Monitoring en evaluatie

De Eerste Kamer heeft in het kader van de evaluatie van de nieuwe artikelen in de Mededingingswet aan de regering gevraagd om een overzicht te bieden over de effectiviteit van rechtsbescherming voor MKB-bedrijven bij de bestuursrechter.

Op 3 juni 2016 stuurde minister Kamp van Economische Zaken (EZ) de evaluatie van de wet Markt en Overheid met een beleidsreactie naar de Tweede Kamer. Hieruit blijkt dat de wet heeft bijgedragen aan het creëren van gelijkere concurrentieverhoudingen, maar dat er vanuit de optiek van de markt nog veel problemen blijven bestaan. De evaluatie biedt ruimte voor het bespreken van de toekomst van deze wet. Vooralsnog is de looptijd tot 1 juli 2017, maar minister Kamp heeft voorgesteld de wet ook na 1 juli 2017 te behouden.

De minister heeft op 14 november 2016 een ontwerpbesluit voor verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet aan de Tweede Kamer gestuurd. Verder heeft de minister in de kamerbrief aangegeven dat hij de algemeen belang uitzondering wil aanscherpen en de toepassing van de wet Markt en Overheid wil verbeteren. Voor de inhoudelijke aanpassingen van de wet bereidt de minister een wetsvoorstel voor.

Kartelverbod

Het kartelverbod is van toepassing op decentrale overheden die marktactiviteiten verrichten. Het verbod geldt voor de volgende soorten afspraken:

– Overeenkomsten tussen ondernemingen;
– Onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen ondernemingen;
– Besluiten van ondernemersverenigingen, met als doel het op merkbare wijze beperken van de mededinging.

Afspraken kartelverbod

Onder deze afspraken vallen met name:

– Het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen;
– Het rechtstreeks of zijdelings bepalen van andere contractuele voorwaarden;
– Het beperken of controleren van de productie, de afzet, de technische ontwikkeling of de investeringen;
– Het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen;
– Het toepassen van, ten opzichte van handelspartners, ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, waardoor zij een nadeel ondervinden;
– Het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties die geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.

Reikwijdte

Het kartelverbod is van toepassing op decentrale overheden als zij zich als onderneming op de markt begeven. Als zij geen goederen of diensten aanbieden op de markt, vallen decentrale overheden niet onder het verbod.

Overheidsprerogatieven vallen niet onder het begrip onderneming, net als activiteiten van zuiver sociale aard.

Nuttig effectnorm

De nuttig effectnorm is door het Hof van Justitie in zijn jurisprudentie vastgelegd (Zaak 13/77 en Zaak 136/86). Decentrale overheden mag niet meewerken aan de totstandkoming van een kartel. Ook mogen zij niet hun eigen marktregulerende bevoegdheden overdragen aan marktpartijen op een manier waardoor die partijen een kartel kunnen vormen.

Uitzonderingen

Art. 101 lid 3 VWEU bevat uitzonderingen op het kartelverbod. Deze uitzonderingen zijn van toepassing op afspraken die bijdragen tot:

– Verbetering van de productie;
– Verbetering van de verdeling van producten;
– Verbetering van de technische of economische vooruitgang.

Een groot deel van deze verbeteringen moeten aan de gebruikers ten goede komen. Aan de betrokken ondernemingen mogen geen beperkingen worden opgelegd als die niet onmisbaar zijn voor het bereiken van de doelstellingen, of als met deze maatregelen een wezenlijk deel van de mededinging wordt uitgeschakeld.

Bagatelregeling

De bagatelregeling (art. 7 Mededingingswet) zondert mededingingsbeperkende afspraken uit van het kartelverbod als er uitsluitend kleine partijen bij zijn betrokken. Er mag geen effect zijn op de interstatelijke handel, de uitzondering geldt namelijk niet voor het Europese verbod. Mededingingsbeperkende afspraken zijn uitgezonderd van het verbod wanneer:

– Er niet meer dan acht ondernemingen zijn betrokken;
– De gezamenlijk omzet onder de grens van € 5.5 miljoen blijft bij levering van goederen of onder de € 1.1 miljoen in andere gevallen;
– De betrokken ondernemingen een gezamenlijk marktaandeel hebben van niet meer dan 10%.

De-minimisuitzondering

De de-minimisbekendmaking voor niet-merkbare mededingingsbeperkingen bevat uitzonderingen op het kartelverbod voor (overheids)ondernemingen die markttaken verrichten die niet tot een merkbare beperking van de mededinging leiden. De voorwaarden om aan deze uitzondering te voldoen zijn:

– Het gezamenlijk marktaandeel van de partijen is niet groter dan 10% op één van de relevante markten waarop de overeenkomst van invloed is. De ondernemingen die de overeenkomst hebben gesloten zijn (potentiële) concurrenten op één of meer van deze markten;
– Als de ondernemingen geen daadwerkelijke of potentiële concurrenten zijn, is het gezamenlijk marktaandeel niet groter dan 15%.

Als het moeilijk is te bepalen of het gaat om concurrenten of niet, is de 10% regeling van toepassing.

Nevenrestrictie

Als een afspraak tussen twee ondernemingen een clausule bevat die mededingingsbeperkend is, hoeft er nog geen sprake te zijn van een verboden kartel. Als de rest van de overeenkomst niet mededingingsbeperkend is, geldt dat ook niet voor de clausule en is de overeenkomst niet verboden. Dit wordt de nevenrestrictie genoemd.

Vrijstellingen

1. Horizontale samenwerkingsovereenkomsten

Horizontale samenwerkingsovereenkomsten zijn samenwerkingsovereenkomsten tussen (potentiële) concurrenten of ondernemingen die actief zijn op dezelfde productmarkt. Zij kunnen bijvoorbeeld afspraken maken over uitwisseling van informatie.

Richtsnoeren horizontale samenwerkingsovereenkomsten

De richtsnoeren horizontale samenwerkingsovereenkomsten bepalen wanneer mededingingsregels van toepassing zijn op horizontale samenwerkingsovereenkomsten. Ze leggen uit wanneer bijvoorbeeld informatie-uitwisseling als mededingingsverstorend kan worden gezien en wanneer dit de markt juist bevordert.

Als er een overeenkomst tussen concurrenten is, zijn de richtsnoeren ook ook van toepassing op verticale samenwerkingsovereenkomsten.

Vrijstellingen

Ook de vrijstelling voor onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomsten en de vrijstelling voor specialisatieovereenkomsten zijn van toepassing op horizontale samenwerkingsovereenkomsten.

2. Verticale samenwerkingsovereenkomsten

Verticale samenwerkingsovereenkomsten zijn overeenkomsten die worden gesloten tussen ondernemingen die elk in een andere fase van de productie- of distributieketen werkzaam zijn. Ook hiervoor zijn bepaalde vrijstellingen vastgelegd.

Groepsvrijstelling verticale overeenkomsten

De Groepsvrijstelling verticale overeenkomsten stelt verticale overeenkomsten die aan bepaalde voorwaarden voldoen vrij van het kartelverbod. De voorwaarden gaan onder andere over de inhoud van de overeenkomst en het marktaandeel van betrokken ondernemingen. Verboden zijn bijvoorbeeld:

– Overeenkomsten waarin een niet-concurrentiebeding van langer dan vijf jaar is opgenomen;
– Overeenkomsten tussen leverancier en afnemer waarbij één van hen meer dan 30% marktaandeel heeft.

Richtsnoeren verticale beperkingen

De richtsnoeren verticale beperkingen beschrijven de aanpak van verticale overeenkomsten die niet onder de Groepsvrijstelling vallen. Ze richten zich op het marktaandeel van 30% uit de vrijstelling. Als dit maximale marktaandeel wordt overschreden, is er niet gelijk sprake van een verboden overeenkomst.

De drempel is bedoeld om overeenkomsten waarover twijfel bestaat aan een individueel onderzoek te onderwerpen. De richtsnoeren bevatten regels voor de evaluatie van verticale beperkingen. Volgens de Commissie gaat het dan met name om:

– Merkexclusiviteit (niet-concurrentiebedingen);
– Alleenverkoop;
– Klantenexclusiviteit;
– Selectieve distributie;
– Franchising;
– Exclusieve levering;
– Vooraf te betalen toegangsvergoedingen;
– Beperkingen betreffende de wederverkoopprijs.

Technologieoverdracht

De verordening overeenkomsten technologieoverdracht zondert overeenkomsten waarin technologieoverdracht wordt vastgelegd in bepaalde gevallen uit van de mededingingsregels. Hieronder wordt verstaan: het overdragen van bijvoorbeeld octrooilicenties, rechten op tekeningen en modellen en auteursrecht op software. Deze overeenkomsten zijn uitgesloten van het kartelverbod als de het marktaandeel van de betrokken ondernemingen:

– Niet groter is dan 20% bij concurrerende ondernemingen;
– Niet groter is dan 30% bij niet-concurrerende ondernemingen;
– De overeenkomst geen bepaalde sterk mededingingsverstorende beperkingen bevat. Art. 4 en 5 van de verordening noemen een reeks met beperkingen die onder deze voorwaarde vallen.