Europees recht en beleid decentraal

Dit dossier biedt decentrale overheden informatie over het Europees recht en beleid in zijn algemeenheid en hun positie hierin. Decentrale overheden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van het Europees recht. Zij moeten met Europese wet- en regelgeving op dezelfde manier omgaan als nationale wet- en regelgeving.

 

Nieuws Europees recht en beleid decentraal

Welke maatregelen nemen Europese steden tijdens de coronacrisis?

Het programma Europese Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft een overzicht samengesteld van de reacties van Europese steden op het uitbreken van de COVID-19-crisis.

Cruciale rol steden in implementatie coronamaatregelen

Hoewel in de meeste Europese landen op nationaal niveau maatregelen werden afgekondigd nadat het COVID-19-virus begin maart in Europa bleek rond te waren, spelen steden een cruciale rol bij het implementeren en uitwerken van die maatregelen. Steden staan immers het dichtst bij hun inwoners. Daarnaast werd van steden gevraagd om ook te handelen toen er nog geen richtlijnen waren voorgeschreven, om de leefbaarheid voor inwoners te garanderen. Steden binnen Europa hebben verschillend gehandeld, onder meer door factoren als geografische ligging, demografie, mate van coronabesmettingen, culturele aspecten, en bestuurlijke- en stedelijke inrichting.

Inventarisatie maatregelen door Europese steden

Omdat zowel effectieve als ineffectieve stedelijke maatregelen als reactie op het uitbreken van de crisis in andere landen leerzaam zijn voor Nederlandse steden, is op initiatief van het ministerie van BZK een inventarisatie gemaakt van deze maatregelen uit verschillende landen.

Voor dit COVID-19-dossier zijn openbare informatiebronnen doorzocht op voorbeelden van Europese stedelijke reacties op COVID-19, zowel beleidsmatig als anderszins. Daarbij is niet alleen gekeken naar kortetermijnreacties maar ook naar mogelijke beleidsimplicaties op de lange termijn. Tevens is informatie vergaard over de financiële reactie vanuit de Europese Commissie om de negatieve effecten van de pandemie te beheersen.

Het overzichtsdocument biedt een actueel overzicht van de Europese stedelijke reactie op de coronapandemie. Decentrale overheden kunnen het gebruiken als een bron van informatie, evaluatie en inspiratie voor hun eigen (post-)pandemie maatregelen.

Door:

David Schutrups, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Covid-19-dossier: Europese reacties op stedelijk vlak, Ministerie van BZK

Overeenstemming bereikt over EU-jaarbegroting 2020

Op 15 en 18 november vond de Raad voor Economische en Financiële Zaken (Ecofinraad) plaats, die in het teken stond van de onderhandelingen over de 2020 EU-begroting. Daar zijn de Raad van de EU en het Europees Parlement akkoord gegaan met de jaarbegroting. De begroting voor 2020 voorziet meer steun voor groei en concurrentievermogen, klimaatbescherming en andere EU-prioriteiten zoals veiligheid en migratiebeheer. Lees het volledige bericht

In gesprek met gedeputeerde Jeannette Baljeu

“In Brussel moeten we niet alleen halen, maar ook brengen”

Wat is de rol van de provincie Zuid-Holland in Europa, hoe wordt er samengewerkt met andere stakeholders en hoe bereidt de provincie zich voor op de Brexit? Over deze en andere vragen ging Europa decentraal in gesprek met Jeannette Baljeu. Baljeu is namens de VVD gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. Naast de dossiers Financiën, Bestuur en Energie, zit ook het dossier Europa en internationaal beleid in haar portefeuille.

Lees het volledige bericht

Kabinet pleit voor crisisbestendige en voorspelbare Europese begroting

De voorgestelde Europese begroting voor 2020 sluit goed aan bij de Nederlandse prioriteiten met betrekking tot concurrentiekracht, werkgelegenheid en veiligheid. Dat schrijft minister van Financiën Wopke Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd maakt het kabinet zich zorgen om de tijdige implementatie van maatregelen die door de begroting bekostigd worden. Nederland zal haar standpunt naar voren brengen in de Raad van de Europese Unie, die de begroting samen met het Europees Parlement moet vaststellen. Lees het volledige bericht

Einde registratietermijn voor niet-Nederlandse EU-burgers voor de Europese verkiezingen komt dichtbij

In de laatste nieuwsbrief Verkiezingen 2019 roept het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeenten op om te faciliteren dat niet-Nederlanders die in Nederland wonen en onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat, zich als kiesgerechtigde registreren om in Nederland te stemmen voor de Europese verkiezingen (23 mei 2019). De registratietermijn loopt tot en met 9 april 2019. Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt voor centraal subsidieprogramma InvestEU

Vorige week (16 januari 2019) heeft het Europees Parlement een standpunt ingenomen ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie om het InvestEU-programma op te richten. Het InvestEU-programma maakt onderdeel uit van het pakket met voorstellen dat de Commissie heeft uitgebracht in het kader van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027.

  Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Europees recht en beleid decentraal

Hoe steekt de procedure voor de totstandkoming van Europese wetgeving in elkaar?

In berichtgeving lees ik regelmatig over de (voortgang van) procedures van voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe EU wetgeving, bijvoorbeeld in de vorm van voorstellen voor een nieuwe Europese richtlijn. Daar komen onder andere termen zoals ‘’eerste en tweede lezing’’ en ‘’triloog’’ aan bod. Wat betekenen deze termen? En hoe verloopt de procedure van totstandkoming van nieuwe Europese richtlijnen en verordeningen?

Bekijk het antwoord

Wat wordt er bedoeld met ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ binnen het EU-wetgevingsproces?

Op de website van Europa decentraal lezen wij dat de Europese Commissie een taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden heeft opgericht. Wat houden de Europese begrippen ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ in? En hoe weten wij als decentrale overheid op welke wijze de Europese wetgever rekening heeft gehouden met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid?

Bekijk het antwoord

Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie, het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel kader?

De laatste tijd komen verschillende begrippen over het beleid van de Europese Unie prominent aan de orde. Wij vragen ons daarbij af wat de relatie is tussen de Staat van de Unie, het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en wat de decentrale relevantie daarvan is?

Bekijk het antwoord

Wat is de status van een zogenaamde ‘Conclusie’ van de AG?

Een Nederlandse rechter heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in een voor onze gemeente relevante zaak. Nu heeft de Advocaat Generaal (AG) zich hier over uitgesproken in een zogeheten conclusie en deze uitspraak lijkt zeer relevant voor onze gemeente. Wat is de status van een dergelijke AG conclusie? En is een dergelijke uitspraak bindend? Hoe lang duurt het nog voordat het Hof EU zich uiteindelijk uitspreekt na kennis te hebben genomen van de Conclusie van de AG?

Bekijk het antwoord

Zijn Europese regels en subsidies toepasbaar op de overzeese Koninkrijksdelen?

Onze gemeente heeft banden met de voormalige Nederlandse Antillen en wil op één van die eilanden een project steunen voor de aanleg van rioolbuizen. Kan dit eiland, als bijzondere Nederlandse gemeente, aanspraak doen op Europees subsidiegeld? En zijn de Europese regels bijvoorbeeld over staatssteun en aanbesteden op deze eilanden van toepassing?

Bekijk het antwoord