Europees recht en beleid decentraal

Dit dossier biedt decentrale overheden informatie over het Europees recht en beleid in zijn algemeenheid en hun positie hierin. Decentrale overheden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van het Europees recht. Zij moeten met Europese wet- en regelgeving op dezelfde manier omgaan als nationale wet- en regelgeving.

 

Nieuws Europees recht en beleid decentraal

Denk mee over de toekomst van Europa

Burgers kunnen hun nu mening geven over de toekomst van Europa. Maak uw inwoners of netwerk attent op de mogelijkheid om hun ideeën over de toekomst van Europa te delen tijdens de burgerdialoog ‘Kijk op Europa’. Dat is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse zaken en maakt deel uit van de Europese Conferentie over de toekomst van Europa. De ideeën van Nederland én alle andere EU-landen worden gebruikt om toekomstplannen voor Europa te maken. Dit is dus dé kans voor burgers om hun visie op Europese integratie te geven. Een bijdrage leveren kan makkelijk en snel via #SwipenNaarDeToekomst, het invullen van een online vragenlijst of het voeren van livegesprekken met andere Nederlanders tijdens diverse themadialogen. Reageren kan tot 14 november 2021. Lees er meer over op Kijk op Europa.

Jaaroverzicht 2020 van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd

De coronacrisis heeft zich maar in beperkte mate vertaald in de werkdruk van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ondanks een sluiting van twee maanden in het voorjaar hebben de Europese rechters in Luxemburg 1540 zaken afgehandeld, zijn technologische oplossingen voor zittingen gevonden en heeft het Hof zich uitgesproken over het Verenigd Koninkrijk dat de Europese Unie heeft verlaten. Informatie hierover en meer is te vinden in het jaaroverzicht van het Hof van 2020.

Lees het volledige bericht

Consultatie over Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en samenlevingen

De Europese Commissie heeft een voorstel ontwikkeld voor een Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en samenlevingen. Interoperabiliteit maakt het mogelijk voor decentrale overheden om op een begrijpelijke manier informatie uit te wisselen met burgers en bedrijven. Belanghebbenden kunnen hier nu een bijdrage aan leveren. Het voorstel heeft als doel om de samenwerking tussen decentrale overheden te versterken en om hen te ondersteunen bij het verstrekken van interoperabiliteitsdiensten aan burgers en bedrijven.

Lees het volledige bericht

ACM houdt toezicht op de naleving van Europese Zeehavenverordening

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) treedt op als toezichthouder voor de naleving van de Europese Zeehavenverordening. Op grond van de verordening kunnen zeehavenbeheerders minimumeisen of beperkingen stellen aan aanbieders van havendiensten en wordt de transparantie van overheidsbijdragen aan zeehavenbeheerders gereguleerd. De ACM houdt toezicht op de naleving van deze bepalingen en behandelt klachten van belanghebbenden. Eerder was er in Nederland formeel geen toezichthouder.

Lees het volledige bericht

Urban Agenda for the EU: resultaten van het partnerschap stedelijke mobiliteit

Wetgeving inzake tol- en milieuzones stroomlijnen en kennis over duurzame mobiliteit toegankelijker maken, dat zijn enkele aanbevelingen van het partnerschap stedelijke mobiliteit. Het partnerschap maakt deel uit van de Urban Agenda for the EU (UAEU). In het kader van de Urban Agenda for the EU wil de Europese Commissie steden op een effectieve manier laten samenwerken met nationale en Europese instellingen om zo een duurzamere en efficiëntere stedelijke mobiliteit te bevorderen.

Lees het volledige bericht

De Conferentie over de Toekomst van Europa belooft meer burgerparticipatie

De Raad van de Europese Unie heeft ingestemd met de Gezamenlijke Verklaring voor de Conferentie over de Toekomst van Europa. Met de Conferentie over de Toekomst van Europa wil de Europese Unie (EU) de burgerparticipatie vergroten en daarmee een veerkrachtiger Europa creëren. Burgers krijgen de kans om hun stem te laten horen over de toekomst van de EU. Decentrale overheden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, omdat zij middels het organiseren van lokale events de burgerparticipatie kunnen bevorderen.

Lees het volledige bericht

RegioStars Awards 2021 voor regionale EU projecten open voor aanmeldingen

De inschrijvingen voor de RegioStars Awards 2021 zijn geopend. Ieder jaar worden in vijf categorieën prijzen uitgereikt aan regionale projecten met EU-financiering die uitblinken in hun innovatieve aanpak. De thema’s van dit jaar zijn: digitalisering, duurzaamheid, rechtvaardigheid, stedelijke ontwikkeling en groene mobiliteit. Gemeenten, provincies en waterschappen worden aangemoedigd hun projecten aan te melden.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Europees recht en beleid decentraal

Hoe steekt de procedure voor de totstandkoming van Europese wetgeving in elkaar?

In berichtgeving lees ik regelmatig over de (voortgang van) procedures van voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe EU wetgeving, bijvoorbeeld in de vorm van voorstellen voor een nieuwe Europese richtlijn. Daar komen onder andere termen zoals ‘’eerste en tweede lezing’’ en ‘’triloog’’ aan bod. Wat betekenen deze termen? En hoe verloopt de procedure van totstandkoming van nieuwe Europese richtlijnen en verordeningen?

Bekijk het antwoord

Wat wordt er bedoeld met ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ binnen het EU-wetgevingsproces?

Op de website van Europa decentraal lezen wij dat de Europese Commissie een taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden heeft opgericht. Wat houden de Europese begrippen ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ in? En hoe weten wij als decentrale overheid op welke wijze de Europese wetgever rekening heeft gehouden met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid?

Bekijk het antwoord

Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie, het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel kader?

De laatste tijd komen verschillende begrippen over het beleid van de Europese Unie prominent aan de orde. Wij vragen ons daarbij af wat de relatie is tussen de Staat van de Unie, het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en wat de decentrale relevantie daarvan is?

Bekijk het antwoord

Wat is de status van een zogenaamde ‘Conclusie’ van de AG?

Een Nederlandse rechter heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in een voor onze gemeente relevante zaak. Nu heeft de Advocaat Generaal (AG) zich hier over uitgesproken in een zogeheten conclusie en deze uitspraak lijkt zeer relevant voor onze gemeente. Wat is de status van een dergelijke AG conclusie? En is een dergelijke uitspraak bindend? Hoe lang duurt het nog voordat het Hof EU zich uiteindelijk uitspreekt na kennis te hebben genomen van de Conclusie van de AG?

Bekijk het antwoord

Zijn Europese regels en subsidies toepasbaar op de overzeese Koninkrijksdelen?

Onze gemeente heeft banden met de voormalige Nederlandse Antillen en wil op één van die eilanden een project steunen voor de aanleg van rioolbuizen. Kan dit eiland, als bijzondere Nederlandse gemeente, aanspraak doen op Europees subsidiegeld? En zijn de Europese regels bijvoorbeeld over staatssteun en aanbesteden op deze eilanden van toepassing?

Bekijk het antwoord