Europees recht en beleid decentraal

Dit dossier biedt decentrale overheden informatie over het Europees recht en beleid in zijn algemeenheid en hun positie hierin. Decentrale overheden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van het Europees recht. Zij moeten met Europese wet- en regelgeving op dezelfde manier omgaan als nationale wet- en regelgeving.

 

Nieuws Europees recht en beleid decentraal

RegioStars Awards 2021 voor regionale EU projecten open voor aanmeldingen

De inschrijvingen voor de RegioStars Awards 2021 zijn geopend. Ieder jaar worden in vijf categorieën prijzen uitgereikt aan regionale projecten met EU-financiering die uitblinken in hun innovatieve aanpak. De thema’s van dit jaar zijn: digitalisering, duurzaamheid, rechtvaardigheid, stedelijke ontwikkeling en groene mobiliteit. Gemeenten, provincies en waterschappen worden aangemoedigd hun projecten aan te melden.

Lees het volledige bericht

Consultatie langetermijnvisie voor plattelandsgebieden

Hoe blijven landelijke gebieden leefbaar tegen de achtergrond van bevolkingskrimp en steeds minder voorzieningen? De Europese Commissie houdt een consultatie over de toekomst van plattelandsgebieden. Het gaat over de langetermijnvisie voor landelijke gebieden. De uiteindelijke visie wordt in het tweede kwartaal van 2021 gepresenteerd.

Lees het volledige bericht

Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021

De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2021 gepresenteerd. Dit werkprogramma bevat een lijst met maatregelen voor de komende twaalf maanden. De Commissie wil komend jaar de nadruk leggen op een gezonder, eerlijker en welvarender Europa. Ook streeft de Commissie naar een groenere en meer digitale economie. Voor de gevolgen van de coronacrisis is ook veel aandacht in het werkprogramma.

Lees het volledige bericht

Een faciliteit voor herstel en veerkracht voor een sterker Europa

De Europese Commissie wil de schade van de coronapandemie snel ongedaan maken en de Europese economie weer op gang brengen. Daarom heeft de Commissie de Strategie voor Duurzame Groei 2021 voornamelijk in het teken gezet van de implementatie van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze faciliteit is een belangrijk instrument binnen NextGenerationEU, het herstelplan van de EU. Lees het volledige bericht

Ann-Marie Kühler vertrekt bij Europa decentraal

Plaatsvervangend directeur Ann-Marie Kühler van het Kenniscentrum Europa decentraal verlaat de organisatie. Ze wordt per 1 oktober hoofd van het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER bevordert de expertise over het Europees recht bij de rijksoverheid, mede ten behoeve van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken. Lees het volledige bericht

Jaarbericht 2019 over Nederlandse inbreng bij het Europese Hof gepubliceerd

In 2019 behandelden het Hof van Justitie van de EU, het Gerecht en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVAHof) 83 zaken waaraan de Nederlandse regering een bijdrage heeft geleverd. In de meeste gevallen kwam de uitspraak overeen met het Nederlandse standpunt. Dit blijkt uit de laatste rapportage van de procesgemachtigden van de Nederlandse regering bij het Europese Hof van Justitie.  Lees het volledige bericht

Duits voorzitterschap Raad van de EU zet in op economisch herstel

Herstel van Europa na de coronacrisis. Dat is de belangrijkste prioriteit van het Duits voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De belangrijkste actiepunten van het Duits voorzitterschap zijn het stimuleren van de economie en het versterken van de onderlinge solidariteit. Duitsland is van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 voorzitter van de Raad van de Europese Unie.   Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Europees recht en beleid decentraal

Hoe steekt de procedure voor de totstandkoming van Europese wetgeving in elkaar?

In berichtgeving lees ik regelmatig over de (voortgang van) procedures van voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe EU wetgeving, bijvoorbeeld in de vorm van voorstellen voor een nieuwe Europese richtlijn. Daar komen onder andere termen zoals ‘’eerste en tweede lezing’’ en ‘’triloog’’ aan bod. Wat betekenen deze termen? En hoe verloopt de procedure van totstandkoming van nieuwe Europese richtlijnen en verordeningen?

Bekijk het antwoord

Wat wordt er bedoeld met ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ binnen het EU-wetgevingsproces?

Op de website van Europa decentraal lezen wij dat de Europese Commissie een taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden heeft opgericht. Wat houden de Europese begrippen ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ in? En hoe weten wij als decentrale overheid op welke wijze de Europese wetgever rekening heeft gehouden met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid?

Bekijk het antwoord

Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie, het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel kader?

De laatste tijd komen verschillende begrippen over het beleid van de Europese Unie prominent aan de orde. Wij vragen ons daarbij af wat de relatie is tussen de Staat van de Unie, het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en wat de decentrale relevantie daarvan is?

Bekijk het antwoord

Wat is de status van een zogenaamde ‘Conclusie’ van de AG?

Een Nederlandse rechter heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in een voor onze gemeente relevante zaak. Nu heeft de Advocaat Generaal (AG) zich hier over uitgesproken in een zogeheten conclusie en deze uitspraak lijkt zeer relevant voor onze gemeente. Wat is de status van een dergelijke AG conclusie? En is een dergelijke uitspraak bindend? Hoe lang duurt het nog voordat het Hof EU zich uiteindelijk uitspreekt na kennis te hebben genomen van de Conclusie van de AG?

Bekijk het antwoord

Zijn Europese regels en subsidies toepasbaar op de overzeese Koninkrijksdelen?

Onze gemeente heeft banden met de voormalige Nederlandse Antillen en wil op één van die eilanden een project steunen voor de aanleg van rioolbuizen. Kan dit eiland, als bijzondere Nederlandse gemeente, aanspraak doen op Europees subsidiegeld? En zijn de Europese regels bijvoorbeeld over staatssteun en aanbesteden op deze eilanden van toepassing?

Bekijk het antwoord