Europees recht en beleid decentraal

Dit dossier biedt decentrale overheden informatie over het Europees recht en beleid in zijn algemeenheid en hun positie hierin. Decentrale overheden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van het Europees recht. Zij moeten met Europese wet- en regelgeving op dezelfde manier omgaan als nationale wet- en regelgeving.

 


Nieuws Europees recht en beleid decentraal

De Commissie wil een sterkere stem voor lokale en regionale overheden in Brussel

Eerder dit jaar publiceerde de Task Force Subsidiariteit en Proportionaliteit zijn eindrapport. Daarin beveelt de Task Force een versterking van de principes van proportionaliteit en subsidiariteit aan (zie ook onze uitgebreide analyse over dit rapport). De Europese Commissie heeft deze aanbevelingen nu onderschreven en heeft daarnaast een factsheet over de Task Force gepubliceerd. De Task Force werd eind 2017 opgericht door Commissievoorzitter Juncker om ervoor te zorgen dat de EU-beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit beter worden toegepast.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement presenteert standpunt EU-begroting 2019

Op 24 oktober en 25 oktober heeft het Europees Parlement met een ontwerpresolutie ingestemd waarin meer geld wordt uitgegeven dan in het voorstel van de Europese Commissie. Hiermee staat het standpunt van het Parlement in scherp contrast met het standpunt van de Raad van de EU, waarin meerdere budgetsverhogingen van de Commissie worden teruggeschroefd. De Raad van de EU bestaat uit de relevante ministers van alle lidstaten. Uiteindelijk moeten de Raad en het Parlement samen tot een compromis komen op basis van hun aanvankelijke standpunten.

Lees het volledige bericht

Europese Centrale Bank gaat economische verschillen tussen regio’s tegen

Op 4 oktober hield Benoît Cœuré, lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB), een toespraak waarin hij de rol van de ECB in de lokale economie toelichtte. De ECB staat voornamelijk bekend om Europawijde programma’s in het kader van het monetair beleid voor de Eurozone. Het beleid van de ECB heeft echter ook regionale en lokale effecten, zo beargumenteerde Cœuré op basis van praktijkvoorbeelden. Hieronder leggen we uit wat de effecten van het ECB-beleid op regionaal niveau zijn.

Lees het volledige bericht

Europese Rekenkamer: Toezicht op naleving EU-recht door overheden kan beter

De Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het toezicht van de Europese Commissie op de naleving van het EU-recht door de lidstaten. Dit op verzoek van het Europees Parlement. In het onderzoeksrapport behandelt de Europese Rekenkamer de uitdagingen die de Commissie hierbij tegenkomt, stelt zij mogelijke oplossingen voor en manieren waarop de Commissie haar toezicht kan versterken. Lees het volledige bericht

Betrokkenheid regionale en lokale overheden in het Europese Semester

In april publiceerden de lidstaten van de Europese Unie hun economische beleid – het National Reform Programme (NRP) – voor het Europese Semester. Naar aanleiding van deze plannen heeft het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) een rapport gepubliceerd genaamd The involvement of the Local and Regional Authorities in the European Semester – Analysis of the 2018 National Reform Programmes. Zoals de titel suggereert, onderzoekt dit rapport de betrokkenheid en de rol van de regionale en lokale overheden in de plannen van de lidstaten voor het Europees Semester. Lees het volledige bericht

Lunchlezing VNG & Europa decentraal: route naar Brussel via het Binnenhof

Op 25 september gaf Mendeltje van Keulen, lector aan de Haagse Hogeschool, docent aan de Universiteit Leiden en tevens voormalig griffier van de commissie Europese zaken van de Tweede Kamer, een lezing over het Europese wetgevingsproces en de Nederlandse rol daarin. Hierin heeft ze de gehele Europese beleidscyclus van de voorbereiding, onderhandelingen en bekrachtiging toegelicht, samen met de rol van de Tweede Kamer in dit proces. Lees het volledige bericht

Raad presenteert versoberd voorstel voor EU-begroting 2019

De Raad van de Europese Unie (vanaf nu: Raad) heeft op 4 september haar voorstel voor de 2019 begroting van de Europese Unie gepresenteerd. Weliswaar is het voorstel zelf niet wezenlijk veranderd, wel heeft de Raad de begroting, die eerder dit jaar door de Europese Commissie werd gepresenteerd, in algemene zin naar beneden bijgesteld. Lees het volledige bericht

Lof voor de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie – Minder regeldruk uit Brussel

Dit artikel is overgenomen uit Focus Europa.

Met de PvdA’er Frans Timmermans als Eurocommissaris zou er eenvoudige, effectieve en efficiënte regelgeving uit Europa komen. Voor de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie zit er nu vier jaar op en volgend jaar verloopt zijn termijn. Wat heeft Timmermans inmiddels bereikt?

Lees het volledige bericht

WRR-rapport: ‘EU moet meer ruimte bieden voor variatie in Europees integratieproces’

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) heeft op 4 september een rapport uitgebracht, waarin meer autonomie en variatie voor lidstaten van de Europese Unie wordt betoogd op het gebied van beleidsinhoud, besluitvorming en lidmaatschap binnen de Europese Unie (EU). Volgens de WRR zouden de belangen van de lidstaten hierdoor beter gediend kunnen worden en zou de cohesie van de EU worden versterkt. Lees het volledige bericht

Openbare raadpleging betere regelgeving

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging geopend over de inventarisatie van de aanpak van de Commissie voor betere regelgeving. De raadpleging is geopend tot en met 23 oktober. Lees het volledige bericht

Leden Europese Taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit benoemd

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft zes leden voor de EU Taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit benoemd. De taskforce is in het leven geroepen om te onderzoeken op welke beleidsgebieden de lidstaten meer werk kunnen overnemen van de EU en om lokale overheden nauwer te betrekken bij de beleidsprocessen. Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Europees recht en beleid decentraal

Wat wordt er bedoeld met ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ binnen het EU-wetgevingsproces?

Op de website van Europa decentraal lezen wij dat de Europese Commissie een taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden heeft opgericht. Wat houden de Europese begrippen ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ in? En hoe weten wij als decentrale overheid op welke wijze de Europese wetgever rekening heeft gehouden met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid?

Bekijk het antwoord

Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie, het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel kader?

De laatste tijd komen verschillende begrippen over het beleid van de Europese Unie prominent aan de orde. Wij vragen ons daarbij af wat de relatie is tussen de Staat van de Unie, het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en wat de decentrale relevantie daarvan is?

Bekijk het antwoord

Wat is de status van een zogenaamde ‘Conclusie’ van de AG?

Een Nederlandse rechter heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in een voor onze gemeente relevante zaak. Nu heeft de Advocaat Generaal (AG) zich hier over uitgesproken in een zogeheten conclusie en deze uitspraak lijkt zeer relevant voor onze gemeente. Wat is de status van een dergelijke AG conclusie? En is een dergelijke uitspraak bindend? Hoe lang duurt het nog voordat het Hof EU zich uiteindelijk uitspreekt na kennis te hebben genomen van de Conclusie van de AG?

Bekijk het antwoord

Zijn Europese regels en subsidies toepasbaar op de overzeese Koninkrijksdelen?

Onze gemeente heeft banden met de voormalige Nederlandse Antillen en wil op één van die eilanden een project steunen voor de aanleg van rioolbuizen. Kan dit eiland, als bijzondere Nederlandse gemeente, aanspraak doen op Europees subsidiegeld? En zijn de Europese regels bijvoorbeeld over staatssteun en aanbesteden op deze eilanden van toepassing?

Bekijk het antwoord

X