Europees recht en beleid decentraal

Dit dossier biedt decentrale overheden informatie over het Europees recht en beleid in zijn algemeenheid en hun positie hierin. Decentrale overheden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van het Europees recht. Zij moeten met Europese wet- en regelgeving op dezelfde manier omgaan als nationale wet- en regelgeving.

 


Nieuws Europees recht en beleid decentraal

Commissie publiceert stand van zaken follow-up REFIT Platform

De Europese Commissie geeft in een nieuwe publicatie meer informatie over de opvolging van REFIT Platform opinies. Deze 17+5 adviezen zijn in 2016 aan de Commissie gepresenteerd en meegenomen door de Commissie in het Commissiewerkprogramma 2017. Vooral op het gebied van mededinging en regionaal beleid onderneemt de Commissie maatregelen ter vereenvoudiging die interessant zijn voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Vrijhandelsakkoord met Singapore: ook nationale en regionale parlementen krijgen stem

Volgens het Hof van Justitie van de EU mag de EU de vrijhandelsovereenkomst met Singapore niet sluiten in de voorgelegde vorm, waarin de EU exclusieve bevoegdheden heeft. Ook de lidstaten moeten namelijk instemmen met het handelsakkoord. De EU heeft bijvoorbeeld geen exclusieve bevoegdheid om afspraken te maken over geschillenbeslechting tussen overheden en investeerders (arbitrage) of over andere dan directe investeerders.

Lees het volledige bericht

Verruiming AGVV: Betere Regelgeving in de praktijk

De nieuwe wijzigingen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) hebben, volgens de Europese Commissie, vooral tot doel om administratieve lasten voor overheden en andere betrokkenen te verminderen. Ook wordt met de wijziging van de AGVV beoogd de rechtszekerheid te vergroten.

Lees het volledige bericht

EU Hof: weigering van burgerinitiatief ‘Stop TTIP’ door Commissie is nietig

In 2014 werd aan de Europese Commissie een verzoek gedaan om goedkeuring te verlenen aan de registratie van het burgerinitiatief ‘Stop TTIP’. Dit burgerinitiatief verzocht de Commissie om de Raad aan te bevelen om het onderhandelingsmandaat voor TTIP in te trekken en CETA niet te sluiten. De Commissie heeft registratie van het burgerinitiatief geweigerd. Het Hof van Justitie EU komt nu tot de conclusie dat het weigeringsbesluit van de Commissie nietig is.

Lees het volledige bericht

Wat betekent globalisering voor de Europese Unie?

Wat zijn de uitdagingen van globalisering voor de Europese Unie? De Europese Commissie heeft op 10 mei 2017 een discussienota gepubliceerd waarin nader in wordt gegaan op wat globalisering betekent voor de Europese Unie en haar burgers.

Lees het volledige bericht

9 mei Dag van Europa: wat vieren we precies?

Op 9 mei vieren de lidstaten van de Europese Unie de Dag van Europa. Instellingen in heel Europa organiseren op deze dag evenementen, om stil te staan bij de oprichting en het bestaansrecht van de EU. Ook in Nederland worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Op de Dag van Europa vieren we de vrijheid en identiteit van alle Europese burgers.

Lees het volledige bericht

Commissie doet aanbeveling voor Brexit onderhandelingen

De Europese Commissie heeft de Raad een aanbeveling toegestuurd over de opening van de artikel 50-onderhandelingen. In deze aanbeveling vallen onder andere de ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren te lezen. Eerder werden de politieke richtsnoeren vastgesteld door de Europese Raad, onderhavige ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren vormen het wettelijk mandaat.

Lees het volledige bericht

Leiders van de EU stemmen unaniem over Brexitstrategie

Op 29 april 2017 kwamen de 27 EU-staatshoofden en regeringsleiders samen in Brussel om de richtlijnen te bepalen over de onderhandelingen rondom de Brexit. Zij hebben unaniem ingestemd met een ‘ferm en eerlijk politiek mandaat’ voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (VK).

Lees het volledige bericht

Alle twaalf partnerschappen Urban Agenda EU gerealiseerd

De laatste vier partnerschappen binnen de Urban Agenda voor de Europese Unie (UAEU) hebben groen licht gekregen, in totaal zijn er nu twaalf partnerschappen. De twaalf partnerschappen die werden voorzien in het Pact van Amsterdam zijn daarmee nu compleet. De thema’s van de nieuwe partnerschappen zijn: aanbestedingen, energietransitie, duurzaam landgebruik en klimaatadaptie. In deze nieuwe partnerschappen zal eveneens getracht worden het samenwerken tussen steden te bevorderen en zo betere en gemakkelijkere toepassing van Europees beleid op specifieke thema’s te bereiken.

Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s: nieuw rapport over voortgang EGTS

Het overkoepelende samenwerkingsverband voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking, de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS), wordt alsmaar gevarieerder in locatie, betrokken actoren en behandelde onderwerpen. Dit blijkt uit het nieuwe jaarlijkse rapport van het Comité van de Regio’s over de EGTS. Verder valt in het rapport te lezen dat het Comité zich zorgen maakt om het Schengengebied dat onder druk staat door de vluchtelingencrisis.

Lees het volledige bericht

Timmermans kondigt evaluatie en mogelijke herziening Europees burgerinitiatief aan

Vijf jaar na de lancering van het Europees burgerinitiatief (EBI) heeft de Europese Commissie besloten de EBI-regelgeving te evalueren en mogelijk te herzien. Eerder gaf het REFIT Platform al aan in een opinie dat het EBI geschikter moet worden voor het voorziene doel. Ook andere organisaties die zich bezighouden met het reilen en zeilen van het EBI waren van mening dat de regelgeving aangepast moet worden.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Europees recht en beleid decentraal

Wat wordt er bedoeld met ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ binnen het EU-wetgevingsproces?

Op de website van Europa decentraal lezen wij dat de Europese Commissie een taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden heeft opgericht. Wat houden de Europese begrippen ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ in? En hoe weten wij als decentrale overheid op welke wijze de Europese wetgever rekening heeft gehouden met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid?

Bekijk het antwoord

Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie, het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel kader?

De laatste tijd komen verschillende begrippen over het beleid van de Europese Unie prominent aan de orde. Wij vragen ons daarbij af wat de relatie is tussen de Staat van de Unie, het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en wat de decentrale relevantie daarvan is?

Bekijk het antwoord

Wat is de status van een zogenaamde ‘Conclusie’ van de AG?

Een Nederlandse rechter heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in een voor onze gemeente relevante zaak. Nu heeft de Advocaat Generaal (AG) zich hier over uitgesproken in een zogeheten conclusie en deze uitspraak lijkt zeer relevant voor onze gemeente. Wat is de status van een dergelijke AG conclusie? En is een dergelijke uitspraak bindend? Hoe lang duurt het nog voordat het Hof EU zich uiteindelijk uitspreekt na kennis te hebben genomen van de Conclusie van de AG?

Bekijk het antwoord

Zijn Europese regels en subsidies toepasbaar op de overzeese Koninkrijksdelen?

Onze gemeente heeft banden met de voormalige Nederlandse Antillen en wil op één van die eilanden een project steunen voor de aanleg van rioolbuizen. Kan dit eiland, als bijzondere Nederlandse gemeente, aanspraak doen op Europees subsidiegeld? En zijn de Europese regels bijvoorbeeld over staatssteun en aanbesteden op deze eilanden van toepassing?

Bekijk het antwoord