Europees recht en beleid decentraal

Dit dossier biedt decentrale overheden informatie over het Europees recht en beleid in zijn algemeenheid en hun positie hierin. Decentrale overheden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van het Europees recht. Zij moeten met Europese wet- en regelgeving op dezelfde manier omgaan als nationale wet- en regelgeving.

 


Nieuws Europees recht en beleid decentraal

Rob pleit voor centraal loket Europese subsidies

De toenemende decentralisatie van overheidstaken in Nederland verhoudt zich niet goed met gedetailleerde EU-regelgeving: subsidiariteit en proportionaliteit zullen in de toekomst nog belangrijker worden in het EU-debat. Dit is een van de conclusies uit het advies ‘Met Europa verbonden; een verkenning van de betekenis van Europa voor gemeenten en provincies’ die de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) op 25 november heeft gepresenteerd. Hierin verkent het Rob op globale wijze hoe Europa doorwerkt in het beleid en het functioneren van Nederlandse gemeenten en provincies en hoe zij Europa (kunnen) beïnvloeden. Ook beveelt de Rob aan om voor alle diensten bij provincies en (middel)grote gemeenten een centraal loket voor Europese subsidies op te zetten.

Lees het volledige bericht

Noord-Brabant wint titel Ondernemende Europese Regio 2014

De provincie Noord-Brabant kreeg op 3 juli uit handen van Ramón Luis Valcárcel, voorzitter van het Comité van de Regio’s, de prijs voor Ondernemende Regio van Europa (ORE) 2014. De jury van de prijs spreekt van ‘sterk Brabants leiderschap in combinatie met veelomvattende, sterk toekomstgerichte strategieën om het ondernemen en ondernemerschap te bevorderen’.

Lees het volledige bericht

Nederland pleit voor beperkte inmenging EU

Als het aan Nederland ligt worden decentrale overheden in de toekomst op bepaalde beleidsterreinen minder gebonden door Europese regelgeving. Het kabinet heeft onlangs een lijst samengesteld met beleidsterreinen waar verdere harmonisatie tussen lidstaten door Europese regelgeving niet wenselijk is. Uit de lijst komt naar voren op welke terreinen de EU op basis van het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel terughoudender moet zijn.

Lees het volledige bericht

9 mei, Dag van Europa

Op 9 mei vieren alle lidstaten van de EU de Dag van Europa om te herdenken dat Robert Schuman, de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken, met zijn verklaring de aanzet gaf voor de huidige EU-samenwerking.

Lees het volledige bericht

Interne markt scorebord gepubliceerd: lidstaten breken record

Nederland scoort goed op de vijftiende editie van het interne markt scorebord dat de Europese Commissie onlangs publiceerde. Slechts 0.4% van de Europese regelgeving wordt te laat omgezet. Ook andere lidstaten laten verbeteringen zien. Decentrale overheden zijn gebaat bij een tijdige omzetting van richtlijnen, omdat bepalingen anders rechtstreekse werking kunnen krijgen.

Lees het volledige bericht

Mobilisatie EU-hoofdsteden: burgemeesters moeten Europa uit crisis loodsen

Eurocommissaris voor Regionaal Beleid, Johannes Hahn organiseerde op vrijdag 28 februari de eerste rechtstreekse besprekingen tussen de Europese Commissie en de hoofdsteden van de Europese Unie. De twintig deelnemende burgemeesters worden door Hahn opgeroepen om het voortouw te nemen bij de inspanningen voor herstel en groei. De Eurocommissaris pleit voor een centralere rol voor de hoofdsteden als stuwende economische en sociale kracht voor Europa. Hij dringt aan op een nadrukkelijkere stedelijke dimensie in het cohesiebeleid en op alle overige EU-beleidsterreinen.

Lees het volledige bericht

Richtlijnconforme interpretatie

Decentrale overheden moeten nationale wetgeving zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de Europese richtlijnen. Wanneer de implementatietermijn van de richtlijn verstreken is, kan men zich tegenover de overheid beroepen op onvoorwaardelijke en voldoende duidelijke bepalingen van een richtlijn (zaak 148/78, Ratti).
Lees het volledige bericht

Rol van regio’s en steden in EU2020 groeistrategie

De Europese Commissie publiceerde eind 2012 een herziening van het EU2020 iniatief ‘An industrial policy for the globalisation era’, om de Europese industrie en haar bijdrage aan de groei en economisch herstel te ondersteunen. Op 10 april 2013 organiseert het Comité van de Regio’s (CvdR) een conferentie over industrieel beleid en de rol van regio’s en steden in de groeistrategie.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Europees recht en beleid decentraal

Wat wordt er bedoeld met ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ binnen het EU-wetgevingsproces?

Op de website van Europa decentraal lezen wij dat de Europese Commissie een taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden heeft opgericht. Wat houden de Europese begrippen ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ in? En hoe weten wij als decentrale overheid op welke wijze de Europese wetgever rekening heeft gehouden met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid?

Bekijk het antwoord

Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie, het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel kader?

De laatste tijd komen verschillende begrippen over het beleid van de Europese Unie prominent aan de orde. Wij vragen ons daarbij af wat de relatie is tussen de Staat van de Unie, het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en wat de decentrale relevantie daarvan is?

Bekijk het antwoord

Wat is de status van een zogenaamde ‘Conclusie’ van de AG?

Een Nederlandse rechter heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in een voor onze gemeente relevante zaak. Nu heeft de Advocaat Generaal (AG) zich hier over uitgesproken in een zogeheten conclusie en deze uitspraak lijkt zeer relevant voor onze gemeente. Wat is de status van een dergelijke AG conclusie? En is een dergelijke uitspraak bindend? Hoe lang duurt het nog voordat het Hof EU zich uiteindelijk uitspreekt na kennis te hebben genomen van de Conclusie van de AG?

Bekijk het antwoord

Zijn Europese regels en subsidies toepasbaar op de overzeese Koninkrijksdelen?

Onze gemeente heeft banden met de voormalige Nederlandse Antillen en wil op één van die eilanden een project steunen voor de aanleg van rioolbuizen. Kan dit eiland, als bijzondere Nederlandse gemeente, aanspraak doen op Europees subsidiegeld? En zijn de Europese regels bijvoorbeeld over staatssteun en aanbesteden op deze eilanden van toepassing?

Bekijk het antwoord

X