Better regulation

Better regulation (ook wel betere regelgeving) is een van de beleidsdoelen van de Europese Commissie. Better regulation houdt in dat zowel bestaande als nieuwe Europese wet- en regelgeving zo vorm wordt gegeven, dat wetgevingsdoelen worden bereikt tegen minimale kosten. De nadruk ligt op het bevorderen van de efficiëntie van Europese wet- en regelgeving. Echter, het leidt niet noodzakelijk tot het bevorderen van effectiviteit van wet- en regelgeving. Het meer betrekken van belanghebbenden in het wetgevingsproces is dan ook een belangrijk uitgangspunt van de Commissie.

Beleid en wetgeving

Better regulation beslaat de gehele Europese beleid- en wetgevingscyclus die bestaat uit: beleidsontwerp, voorbereiding, adoptie, implementatie, evaluatie en revisie.

Hoe raakt Better Regulation decentrale overheden?

Better regulation is vooral gericht op het verminderen van lasten voor het bedrijfsleven en burgers. Maar ook gemeenten, provincies en waterschappen krijgen te maken met better regulation in verschillende capaciteiten, namelijk:

  • als rechtssubject waar zij moeten voldoen aan Europese wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van publiek aanbesteden en staatssteun;
  • als uitvoerder van Europese wet- en regelgeving, bijvoorbeeld omtrent natuur-, milieu- en waterbeheer.

Wat kan Better Regulation voor decentrale overheden betekenen?

Wanneer decentrale overheden als rechtssubject of uitvoerder van Europese wet- en regelgeving fungeren, dan kunnen er kosten en administratieve lasten met zich mee gebracht worden. Administratieve lasten kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat Europese regels elkaar tegenspreken of doordat verschillende Europese beleidsgebieden elkaar overlappen. Het beleid omtrent better regulation kan deze kosten en lasten mogelijk verminderen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 


Nieuws Better regulation

Officieel opgericht: Taskforce voor subsidiariteit en evenredigheid

Commissievoorzitter Juncker heeft op 14 november jl. officieel de tijdelijke taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden opgericht. Frans Timmermans zal deze taskforce voorzitten. De taskforce zal vanaf 1 januari 2018 met de werkzaamheden beginnen. Uiterlijk 15 juli 2018 zullen aanbevelingen gedaan worden richting de Europese Commissie.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie evalueert Kaderrichtlijn Water

Begin 2018 zal de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water van start gaan. Deze evaluatie maakt deel uit van een fitness uit het REFIT programma van de Europese Commissie. In REFIT worden sets van Europese regelgeving gelijktijdig geëvalueerd. Dit betekent dat ook de dochterrichtlijnen van de Kaderrichtlijn water worden onderworpen aan een evaluatie.

Lees het volledige bericht

Voltooien van de agenda voor betere regelgeving (better regulation)

De Commissie heeft diverse hervormingen gedaan om Europese besluitvorming meer te baseren op prioriteiten en feiten, en tegelijk transparanter en doeltreffender te maken. In de recent gepubliceerde communicatie ‘Completing the Better Regulation Agenda: Better solutions for better results’ kijkt de Commissie terug op de doelstellingen omtrent better regulation, de voltooide hervormingen en de toekomstplannen.

Lees het volledige bericht

Europa decentraal publiceert animaties betere regelgeving

De Europese Commissie streeft ernaar om bestaande en nieuwe wet- en regelgeving (kosten)efficiënter vorm te geven. Het traject betere regelgeving (better regulation) geeft hier invulling aan. Europa decentraal publiceert een reeks animaties waarmee gedefinieerd wordt waar de problemen en vraagstukken in het huidige Europees recht precies zitten. In de animaties wordt uiting gegeven aan de knelpunten die op dit gebied spelen bij decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Commissie publiceert stand van zaken follow-up REFIT Platform

De Europese Commissie geeft in een nieuwe publicatie meer informatie over de opvolging van REFIT Platform opinies. Deze 17+5 adviezen zijn in 2016 aan de Commissie gepresenteerd en meegenomen door de Commissie in het Commissiewerkprogramma 2017. Vooral op het gebied van mededinging en regionaal beleid onderneemt de Commissie maatregelen ter vereenvoudiging die interessant zijn voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Vier nieuwe Partnerschappen binnen de Urban Agenda van start

In het kader van Urban Agenda voor de Europese Unie (UAEU) zijn er vier nieuwe Partnerschappen gestart. Partnerschappen zijn opgericht om samen te werken aan betere en gemakkelijkere toepassing van Europees beleid op specifieke thema’s. In mei 2016 hebben de lidstaten van de EU het ‘Pact van Amsterdam’ onderschreven waarin deze drie sporen verder zijn uitgewerkt. De nieuwe Partnerschappen voor circulaire economie, digitale transitie, banen en vaardigheden in de lokale economie en stedelijke mobiliteit hielden in februari hun eerste bijeenkomsten.

Lees het volledige bericht

Nieuw onderzoek toekomst detailhandel Benelux

De Benelux beslaat een regio van 28 miljoen consumenten. Daarbij is het inkomen per hoofd van de bevolking in elk van de drie landen hoger dan het Europese gemiddelde. Er is nieuw onderzoek ingesteld om de toekomstige kansen voor de detailhandel van de Benelux te onderzoeken en de belemmeringen die nu leven in kaart te brengen.

Lees het volledige bericht

High Level Group reageert op opinies REFIT-Platform

Eind januari is de High Level Group van de Europese Commissie samengekomen om onder andere de REFIT opinies en de toekomst van ESI (structuurfondsen) te bespreken. De uitkomsten hiervan kunnen belangrijk zijn voor decentrale overheden die in aanmerking komen voor fondsen uit het Cohesiebeleid.

Lees het volledige bericht

High Level Group doet aanbevelingen omtrent ‘gold-plating’

Tijdens de vierde bijeenkomt van de ‘High Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds’ (HLG) op 21 juni 2016 heeft de expertgroep de belemmeringen van gold-plating binnen de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) besproken. Gold-plating wordt als een van de voornaamste oorzaken voor extra administratieve lasten gezien. Op 16 november 2016 zijn vervolgens de conclusies en aanbevelingen aan de Europese Commissie voorgelegd.

Lees het volledige bericht

Commissie zet volgende stappen voor duurzaam Europa

Op 22 november 2016 heeft de Europese Commissie uiteengezet hoe zij duurzame ontwikkeling in Europa en de rest van de wereld wil bewerkstelligen. “Voor de toekomst van onze kinderen en onze planeet stellen wij de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN en duurzaamheid centraal in ons werk”, aldus eerste vicepresident Frans Timmermans.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Better regulation

Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

De Europese Commissie nodigt steeds vaker burgers, bedrijven en overheden uit om feedback te geven op nieuwe of bestaande Europese wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld via bijvoorbeeld roadmaps, impact assessments, consultaties, evaluaties en fitnesschecks. Hoe werken deze verschillende feedbackmechanismen van de Commissie? Komen hier ook onderwerpen aan bod die relevant zijn voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

Wat houdt REFIT en het REFIT-platform in?

De eerste aanbevelingen van het REFIT Platform zijn onlangs gepubliceerd. Wat was REFIT ook al weer, wat is de werkwijze van het platform en wat betekent dit Platform voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?

Onze gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en loopt nu tegen barrières aan. Onlangs las ik iets over het partnerschap luchtkwaliteit in relatie met het EU voorzitterschap. Wat houdt dit partnerschap luchtkwaliteit precies in en wat gaan gemeenten in Nederland hiervan merken?

Bekijk het antwoord

Hoe komen decentrale Europese werkprogramma’s tot stand?

Het onlangs gepubliceerde werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015 bevat wetgevingsinitiatieven die ons als waterschap raken. Is er meer informatie beschikbaar over hoe de decentrale belangen hierbij worden behartigd zodat wij ons Europabeleid hierop af kunnen stemmen? En is al bekend op welke dossier de koepelorganisaties inzetten bij de behartiging van decentrale belangen?

Bekijk het antwoord

X