Better regulation

Better regulation (ook wel betere regelgeving) is een van de beleidsdoelen van de Europese Commissie. Better regulation houdt in dat zowel bestaande als nieuwe Europese wet- en regelgeving zo vorm wordt gegeven, dat wetgevingsdoelen worden bereikt tegen minimale kosten. De nadruk ligt op het bevorderen van de efficiëntie van Europese wet- en regelgeving. Echter, het leidt niet noodzakelijk tot het bevorderen van effectiviteit van wet- en regelgeving. Het meer betrekken van belanghebbenden in het wetgevingsproces is dan ook een belangrijk uitgangspunt van de Commissie.

Beleid en wetgeving

Better regulation beslaat de gehele Europese beleid- en wetgevingscyclus die bestaat uit: beleidsontwerp, voorbereiding, adoptie, implementatie, evaluatie en revisie.

Hoe raakt Better Regulation decentrale overheden?

Better regulation is vooral gericht op het verminderen van lasten voor het bedrijfsleven en burgers. Maar ook gemeenten, provincies en waterschappen krijgen te maken met better regulation in verschillende capaciteiten, namelijk:

  • als rechtssubject waar zij moeten voldoen aan Europese wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van publiek aanbesteden en staatssteun;
  • als uitvoerder van Europese wet- en regelgeving, bijvoorbeeld omtrent natuur-, milieu- en waterbeheer.

Wat kan Better Regulation voor decentrale overheden betekenen?

Wanneer decentrale overheden als rechtssubject of uitvoerder van Europese wet- en regelgeving fungeren, dan kunnen er kosten en administratieve lasten met zich mee gebracht worden. Administratieve lasten kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat Europese regels elkaar tegenspreken of doordat verschillende Europese beleidsgebieden elkaar overlappen. Het beleid omtrent better regulation kan deze kosten en lasten mogelijk verminderen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 


Nieuws Better regulation

Europa decentraal publiceert animaties betere regelgeving

De Europese Commissie streeft ernaar om bestaande en nieuwe wet- en regelgeving (kosten)efficiënter vorm te geven. Het traject betere regelgeving (better regulation) geeft hier invulling aan. Europa decentraal publiceert een reeks animaties waarmee gedefinieerd wordt waar de problemen en vraagstukken in het huidige Europees recht precies zitten. In de animaties wordt uiting gegeven aan de knelpunten die op dit gebied spelen bij decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Commissie publiceert stand van zaken follow-up REFIT Platform

De Europese Commissie geeft in een nieuwe publicatie meer informatie over de opvolging van REFIT Platform opinies. Deze 17+5 adviezen zijn in 2016 aan de Commissie gepresenteerd en meegenomen door de Commissie in het Commissiewerkprogramma 2017. Vooral op het gebied van mededinging en regionaal beleid onderneemt de Commissie maatregelen ter vereenvoudiging die interessant zijn voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Vier nieuwe Partnerschappen binnen de Urban Agenda van start

In het kader van Urban Agenda voor de Europese Unie (UAEU) zijn er vier nieuwe Partnerschappen gestart. Partnerschappen zijn opgericht om samen te werken aan betere en gemakkelijkere toepassing van Europees beleid op specifieke thema’s. In mei 2016 hebben de lidstaten van de EU het ‘Pact van Amsterdam’ onderschreven waarin deze drie sporen verder zijn uitgewerkt. De nieuwe Partnerschappen voor circulaire economie, digitale transitie, banen en vaardigheden in de lokale economie en stedelijke mobiliteit hielden in februari hun eerste bijeenkomsten.

Lees het volledige bericht

Nieuw onderzoek toekomst detailhandel Benelux

De Benelux beslaat een regio van 28 miljoen consumenten. Daarbij is het inkomen per hoofd van de bevolking in elk van de drie landen hoger dan het Europese gemiddelde. Er is nieuw onderzoek ingesteld om de toekomstige kansen voor de detailhandel van de Benelux te onderzoeken en de belemmeringen die nu leven in kaart te brengen.

Lees het volledige bericht

High Level Group reageert op opinies REFIT-Platform

Eind januari is de High Level Group van de Europese Commissie samengekomen om onder andere de REFIT opinies en de toekomst van ESI (structuurfondsen) te bespreken. De uitkomsten hiervan kunnen belangrijk zijn voor decentrale overheden die in aanmerking komen voor fondsen uit het Cohesiebeleid.

Lees het volledige bericht

High Level Group doet aanbevelingen omtrent ‘gold-plating’

Tijdens de vierde bijeenkomt van de ‘High Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds’ (HLG) op 21 juni 2016 heeft de expertgroep de belemmeringen van gold-plating binnen de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) besproken. Gold-plating wordt als een van de voornaamste oorzaken voor extra administratieve lasten gezien. Op 16 november 2016 zijn vervolgens de conclusies en aanbevelingen aan de Europese Commissie voorgelegd.

Lees het volledige bericht

Commissie zet volgende stappen voor duurzaam Europa

Op 22 november 2016 heeft de Europese Commissie uiteengezet hoe zij duurzame ontwikkeling in Europa en de rest van de wereld wil bewerkstelligen. “Voor de toekomst van onze kinderen en onze planeet stellen wij de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN en duurzaamheid centraal in ons werk”, aldus eerste vicepresident Frans Timmermans.

Lees het volledige bericht

Europese Agenda Stad: nieuwe partnerschappen bekendgemaakt

Op 4 oktober is goedkeuring gegeven voor vier nieuwe partnerschappen voor de Europese Agenda Stad. Na de vier eerdere partnerschappen die gepresenteerd zijn tijdens het Nederlands voorzitterschap, zijn in Bratislava de partnerschappen; Banen en Vaardigheden, Circulaire Economie, Digitale Overgang en Stedelijke Mobiliteit geïntroduceerd

Lees het volledige bericht

REFIT Platform: vijf nieuwe opinies gepubliceerd

Op 20 september is het REFIT Platform wederom bijeengekomen in Brussel om de Europese Commissie te adviseren over mogelijkheden en kansen voor verbetering van bestaande Europese regelgeving. Het Platform is het eens geworden over vijf nieuwe opinies. Deze adviezen zijn onlangs gepubliceerd. In ieder geval binnen het beleidsdossier Regionaal Beleid heeft het Platform nu twee adviezen uitgevaardigd die relevant zijn voor decentrale overheden, die werken met de Europese fondsen.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Better regulation

Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

De Europese Commissie nodigt steeds vaker burgers, bedrijven en overheden uit om feedback te geven op nieuwe of bestaande Europese wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld via bijvoorbeeld roadmaps, impact assessments, consultaties, evaluaties en fitnesschecks. Hoe werken deze verschillende feedbackmechanismen van de Commissie? Komen hier ook onderwerpen aan bod die relevant zijn voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

Wat houdt REFIT en het REFIT-platform in?

De eerste aanbevelingen van het REFIT Platform zijn onlangs gepubliceerd. Wat was REFIT ook al weer, wat is de werkwijze van het platform en wat betekent dit Platform voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?

Onze gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en loopt nu tegen barrières aan. Onlangs las ik iets over het partnerschap luchtkwaliteit in relatie met het EU voorzitterschap. Wat houdt dit partnerschap luchtkwaliteit precies in en wat gaan gemeenten in Nederland hiervan merken?

Bekijk het antwoord

X