Bestaande Europese wetgeving

Ook voor bestaande wetgeving en regelgeving heeft de Europese Commissie verschillende instrumenten om deze aan te passen met als doel meer efficiëntere wet- en regelgeving. Dit zijn: het Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT), het REFIT Platform en het Regulatory Scrutiny Board.

Regulatory Fitness and Performance Programme

Om bestaande Europese wetgeving en regelgeving aan te scherpen aan de principes van better regulation, heeft de Commissie het Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) opgezet. REFIT identificeert mogelijkheden om regeldruk te verminderen en bestaande wet- en regelgeving te versimpelen.

Hiervoor worden Fitness Checks gebruikt, waarbij een beleids- en wetgevingsgebied uitgebreid wordt geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt vooral gekeken hoe verschillende wetgevingshandelingen bijdragen aan beleidsdoelen en of er sprake is van overlap, inconsistenties en schadelijke cumulatieve effecten.

REFIT Platform

Het REFIT Platform is een forum waarin lidstaten en belanghebbenden een dialoog voeren over hoe Europese wet- en regelgeving kan worden verbeterd. Op basis van deze dialoog worden concrete suggesties voor verbeteringen voorgedragen aan de Europese Commissie. Het Platform bestaat uit afgevaardigden van de lidstaten, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en belanghebbenden uit het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het sociale domein.

Regulatory Scrutiny Board (RSB)

Ook Fitness Checks die REFIT uitvoert, worden voorgelegd aan het RSB om de kwaliteit van deze checks te waarborgen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Bestaande Europese wetgeving

Voltooien van de agenda voor betere regelgeving (better regulation)

De Commissie heeft diverse hervormingen gedaan om Europese besluitvorming meer te baseren op prioriteiten en feiten, en tegelijk transparanter en doeltreffender te maken. In de recent gepubliceerde communicatie ‘Completing the Better Regulation Agenda: Better solutions for better results’ kijkt de Commissie terug op de doelstellingen omtrent better regulation, de voltooide hervormingen en de toekomstplannen.

Lees het volledige bericht

Commissie publiceert stand van zaken follow-up REFIT Platform

De Europese Commissie geeft in een nieuwe publicatie meer informatie over de opvolging van REFIT Platform opinies. Deze 17+5 adviezen zijn in 2016 aan de Commissie gepresenteerd en meegenomen door de Commissie in het Commissiewerkprogramma 2017. Vooral op het gebied van mededinging en regionaal beleid onderneemt de Commissie maatregelen ter vereenvoudiging die interessant zijn voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Timmermans kondigt evaluatie en mogelijke herziening Europees burgerinitiatief aan

Vijf jaar na de lancering van het Europees burgerinitiatief (EBI) heeft de Europese Commissie besloten de EBI-regelgeving te evalueren en mogelijk te herzien. Eerder gaf het REFIT Platform al aan in een opinie dat het EBI geschikter moet worden voor het voorziene doel. Ook andere organisaties die zich bezighouden met het reilen en zeilen van het EBI waren van mening dat de regelgeving aangepast moet worden.

Lees het volledige bericht

High Level Group reageert op opinies REFIT-Platform

Eind januari is de High Level Group van de Europese Commissie samengekomen om onder andere de REFIT opinies en de toekomst van ESI (structuurfondsen) te bespreken. De uitkomsten hiervan kunnen belangrijk zijn voor decentrale overheden die in aanmerking komen voor fondsen uit het Cohesiebeleid.

Lees het volledige bericht

EU Vogel- en Habitatrichtlijnen blijven van kracht

De Europese vogel- en habitatrichtlijnen (VHR) blijven onveranderd van kracht, zo concludeert de Europese Commissie op basis van een grondige evaluatie. Beide richtlijnen vormen de basis van het Natura 2000 beleid. De uitvoering en implementatie van de natuurwetgeving moet daarentegen wel verbeteren. De Europese Commissie stelt daarom op korte termijn een actieplan op voor betere toepassing van de VHR.

Lees het volledige bericht

High Level Group doet aanbevelingen omtrent ‘gold-plating’

Tijdens de vierde bijeenkomt van de ‘High Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds’ (HLG) op 21 juni 2016 heeft de expertgroep de belemmeringen van gold-plating binnen de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) besproken. Gold-plating wordt als een van de voornaamste oorzaken voor extra administratieve lasten gezien. Op 16 november 2016 zijn vervolgens de conclusies en aanbevelingen aan de Europese Commissie voorgelegd.

Lees het volledige bericht

REFIT Platform bijeengekomen voor advies aan de Europese Commissie

Onlangs is het gehele REFIT Platform, bestaande uit de stakeholdersgroep en de lidstatengroep, bijeengekomen in Brussel om de Europese Commissie te adviseren over mogelijkheden en kansen voor betere Europese regelgeving. Dit advies zal de Europese Commissie meenemen bij het opstellen van het Commissie Werkprogramma 2017. Tevens zal het advies binnenkort gepubliceerd worden op de website van het REFIT Platform. Lees het volledige bericht

Werkdocument over uitkomst fitness check VHR uitgesteld tot najaar 2016

Vorig jaar zomer reageerden een recordaantal stakeholders op de publieke consultatie over de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). De Europese Commissie zou nog dit voorjaar het werkdocument over de uitkomsten van de Fitness check publiceren. Begin juni werd echter bekend gemaakt dat het rapport pas in het najaar van 2016 zal verschijnen. In afwachting hiervan blijven de nodige acties ter bescherming van de Europese biodiversiteit uit.

Lees het volledige bericht

Publicatie akkoord EU-instellingen over Beter Wetgeven

Het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie is op 12 mei 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). De komende tijd zal de EU daarom aandacht besteden aan de implementatie van dit akkoord.
Lees het volledige bericht

Lever uw input

De Urban Agenda richt zich op stedelijke gebieden. Want hoewel de EU geen bevoegdheid heeft ten aanzien van stedelijk beleid, kan zij deze gebieden wel beter ondersteunen. Zo is de Urban Agenda een initiatief om kennis te delen en EU regelgeving en de fondsen beter werkbaar te maken voor stedelijke gebieden. Tijdens het voorzitterschap zal Nederland zich focussen op deze Urban Agenda, maar ook op Better Regulation.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Bestaande Europese wetgeving

Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

De Europese Commissie nodigt steeds vaker burgers, bedrijven en overheden uit om feedback te geven op nieuwe of bestaande Europese wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld via bijvoorbeeld roadmaps, impact assessments, consultaties, evaluaties en fitnesschecks. Hoe werken deze verschillende feedbackmechanismen van de Commissie? Komen hier ook onderwerpen aan bod die relevant zijn voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

X