Agenda Stad

De Agenda Stad moet er voor zorgen dat er maatregelen worden getroffen die de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden versterken. De Urban Agenda for the EU (UAEU), die tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap werd gepresenteerd, is niet hetzelfde als de Nederlandse Agenda Stad. Al ruim voor het voorzitterschap werd er in Nederland al aandacht besteed aan stedelijke ontwikkeling. Zo is in de miljoenennota van 2015 aangekondigd dat het kabinet in datzelfde jaar een Agenda Stad zou presenteren.

Kamerbrief

Op 26 juni 2015 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een kamerbrief gestuurd aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin de voortgang van Agenda Stad werd beschreven. Hierin worden de eerste resultaten van Agenda Stad met voorbeelden besproken.

Voorbereiding op Urban Agenda

Agenda Stad is een beweging van Rijk, steden en stedelijke partners, onderzoeksinstellingen, mensen met stedelijke ervaringen en enthousiaste stedelingen. Met de Agenda sorteert Nederland voor op de Europese Urban Agenda. Zo kan de kennis die Nederlandse steden hebben opgedaan, behandeld worden in Europa. In deze praktijkvraag wordt het verschil tussen Agenda Stad en de UAEU besproken.

Doelen Agenda Stad

Het accent van Agenda Stad wordt op drie doelen gelegd:

  • het agenderen van de grote opgaven van de stad door problemen en oplossingen scherp te benoemen;
  • het katalyseren van stedelijke innovatie door goede initiatieven te verbinden, versnellen en op te schalen;
  • het organiseren van coalities om noodzakelijke transities mogelijk te maken.

Oproep

Bent u op de hoogte van een aankomend evenement óf hebt u praktijkvoorbeelden op het gebied van de Agenda Stad? Dan willen wij u vragen deze door te geven via info@europadecentraal.nl.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Agenda Stad

Vierde call Urban Innovative Actions opengesteld

Vorige week is de vierde call voor Urban Innovative Actions (Stedelijke Innovatieve Acties) opengesteld. De Europese Commissie stelt 80 tot 100 miljoen beschikbaar voor de financiering van innovatieve projecten om stedelijke uitdagingen aan te pakken. De oproep tot het indienen van projecten staat open tot en met januari 2019.

Lees het volledige bericht

Alle twaalf partnerschappen Urban Agenda EU gerealiseerd

De laatste vier partnerschappen binnen de Urban Agenda voor de Europese Unie (UAEU) hebben groen licht gekregen, in totaal zijn er nu twaalf partnerschappen. De twaalf partnerschappen die werden voorzien in het Pact van Amsterdam zijn daarmee nu compleet. De thema’s van de nieuwe partnerschappen zijn: aanbestedingen, energietransitie, duurzaam landgebruik en klimaatadaptie. In deze nieuwe partnerschappen zal eveneens getracht worden het samenwerken tussen steden te bevorderen en zo betere en gemakkelijkere toepassing van Europees beleid op specifieke thema’s te bereiken.

Lees het volledige bericht

Vier nieuwe Partnerschappen binnen de Urban Agenda van start

In het kader van Urban Agenda voor de Europese Unie (UAEU) zijn er vier nieuwe Partnerschappen gestart. Partnerschappen zijn opgericht om samen te werken aan betere en gemakkelijkere toepassing van Europees beleid op specifieke thema’s. In mei 2016 hebben de lidstaten van de EU het ‘Pact van Amsterdam’ onderschreven waarin deze drie sporen verder zijn uitgewerkt. De nieuwe Partnerschappen voor circulaire economie, digitale transitie, banen en vaardigheden in de lokale economie en stedelijke mobiliteit hielden in februari hun eerste bijeenkomsten.

Lees het volledige bericht

City Deal ‘Digitale Woonomgeving’ ondertekend

In het kader van de Europese Agenda Stad werd op donderdag 27 oktober door Agenda Stad een werkconferentie georganiseerd met als thema ‘Waar steden het verschil maken’. Naast de Europese partnerschappen, zijn er nationaal ‘City Deals’ die de samenwerking tussen steden, bedrijfsleven en kenniscentra op nationaal niveau bekrachtigen.

Lees het volledige bericht

Kennisuitwisseling tussen steden steeds gemakkelijker

De Europese Commissie heeft drie nieuwe initiatieven gelanceerd ter bevordering van de Europese Agenda Stad. Zo moeten een Urban Data Platform, een “One-stop shop” portal en een reflectie rapport bijdragen aan meer coördinatie, samenhang en samenwerking tussen Europese steden en beleid.

Lees het volledige bericht

Europese Agenda Stad: nieuwe partnerschappen bekendgemaakt

Op 4 oktober is goedkeuring gegeven voor vier nieuwe partnerschappen voor de Europese Agenda Stad. Na de vier eerdere partnerschappen die gepresenteerd zijn tijdens het Nederlands voorzitterschap, zijn in Bratislava de partnerschappen; Banen en Vaardigheden, Circulaire Economie, Digitale Overgang en Stedelijke Mobiliteit geïntroduceerd

Lees het volledige bericht

Pact van Amsterdam aangenomen: betere kennis, regelgeving en financiering

Steden zullen meer worden betrokken bij en meer invloed krijgen op het Europese beleid. Dit is op 30 mei 2016 vastgesteld in het Pact van Amsterdam, dat werd gesloten op de informele ministeriële bijeenkomst in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Deze bijeenkomst werd gehouden in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap. Het Pact gaat uitgebreid in op de samenwerking tussen onder andere steden en de Europese instellingen en de prioritaire thema’s van de Urban Agenda for the EU (UAEU).

Lees het volledige bericht

Pact van Amsterdam eerste stap in centraal stellen Europese burgers

Meer dan 70% van de Europeanen woont in steden en stedelijke regio’s. Dit zijn essentiële motoren van groei en innovatie. Door het Pact van Amsterdam, ondertekend op maandag 30 mei jl., krijgen deze steden en stedelijke regio’s meer invloed op EU beleid. De concrete implementatie van de EU Urban Agenda en de vervolgstappen staan centraal tijdens het Comité van de Regio’s forum dat parallel aan de ministersbijeenkomst in Amsterdam werd georganiseerd.

Lees het volledige bericht

Concrete stappen voor de implementatie van de Europese Agenda Stad

Het Europese Comité van de Regio’s heeft een advies aangenomen om concrete stappen te ondernemen voor het implementeren van de Europese Agenda Stad. Voor een succesvolle implementatie is het essentieel dat de EU-instellingen en de lidstaten, steden en regio’s meer betrekken bij EU wetgeving en beleid. Daarvoor is het nodig dat het proces van de Europese Agenda Stad een bindend karakter krijgt.

Lees het volledige bericht

Column Bas Verkerk: ’30 mei 2016: Europese dag van de stad’

Het wordt tijd dat de EU onderkent dat de steden een belangrijke rol spelen bij het realiseren van zowel groei en banen, als duurzaamheid en zorg voor onze burgers. Met drie belangrijke bijeenkomsten op 30 mei a.s. in Amsterdam is er een mooi platform geschapen om die rol bij de EU-instellingen onder de aandacht te brengen.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Agenda Stad

Hoe worden EU-doelstellingen voor duurzame stedelijke ontwikkeling vertaald naar de fondsenprogramma’s of initiatieven?

Onze gemeente wil meer gaan investeren in het stimuleren van werkgelegenheid en vaardigheden in het kader van duurzame stedelijke ontwikkeling. In dat verband willen wij ook beter zicht krijgen op de kansen die Europa op dit vlak biedt via de Structuur- en Investeringsfondsen. Hoe worden EU-beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling in grote lijnen vertaald naar de betreffende fondsenprogramma’s of initiatieven? En waar liggen dan dus eventueel kansen voor onze gemeente?

Bekijk het antwoord

Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?

Onze gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en loopt nu tegen barrières aan. Onlangs las ik iets over het partnerschap luchtkwaliteit in relatie met het EU voorzitterschap. Wat houdt dit partnerschap luchtkwaliteit precies in en wat gaan gemeenten in Nederland hiervan merken?

Bekijk het antwoord

Wat is het verschil tussen de Europese Agenda Stad en de Agenda Stad?

Op 1 januari 2016 is het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie begonnen. Het is in ieder geval duidelijk dat er door Nederland tijdens dit voorzitterschap een focus zal liggen op de zogenoemde Europese Agenda Stad. Onlangs kreeg ik hierover een vraag van een gemeentelijke collega: Is er een verschil tussen de Europese Agenda Stad en de Agenda Stad, en zo ja wat is dit verschil dan?

Bekijk het antwoord

Publicaties Agenda Stad

Agenda Stad

Advies Comité van de Regio’s, naar een integrale benadering van de steden in de EU
Reactie kabinet, op mededeling Europese Commissie: ‘De stedelijke dimensie van het Europees beleid – hoofdkenmerken van een Europese stedelijke agenda’
Publicatie RoM, towards an EU Urban Agenda (bijdrage Europa decentraal)
Communication EU, The Urban Dimension of EU policies, key features of an EU Urban Agenda

X