Focus Nederlands voorzitterschap

Op 21 oktober 2015 hebben de Europese Commissie en de lidstaten in Luxemburg de thema’s van de Urban Agenda for the EU (UAEU) vastgesteld. Nederland heeft zich tijdens het EU-voorzitterschap op de UAEU en het traject van better regulation. Op de volgende thema’s lag dan ook de focus tijdens het voorzitterschap:

 1. Banen en vaardigheden in de lokale economie
 2. Armoede in de stad
 3. Huisvesting
 4. Opvang en integratie van migranten en vluchtelingen
 5. Duurzaam landgebruik
 6. Circulaire economie
 7. Klimaatadaptatie
 8. Energietransitie
 9. Stedelijke mobiliteit
 10. Luchtkwaliteit
 11. Digitale transitie
 12. Innovatief en verantwoord aanbesteden

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Focus Nederlands voorzitterschap

Europa decentraal publiceert animaties betere regelgeving

De Europese Commissie streeft ernaar om bestaande en nieuwe wet- en regelgeving (kosten)efficiënter vorm te geven. Het traject betere regelgeving (better regulation) geeft hier invulling aan. Europa decentraal publiceert een reeks animaties waarmee gedefinieerd wordt waar de problemen en vraagstukken in het huidige Europees recht precies zitten. In de animaties wordt uiting gegeven aan de knelpunten die op dit gebied spelen bij decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Vier nieuwe Partnerschappen binnen de Urban Agenda van start

In het kader van Urban Agenda voor de Europese Unie (UAEU) zijn er vier nieuwe Partnerschappen gestart. Partnerschappen zijn opgericht om samen te werken aan betere en gemakkelijkere toepassing van Europees beleid op specifieke thema’s. In mei 2016 hebben de lidstaten van de EU het ‘Pact van Amsterdam’ onderschreven waarin deze drie sporen verder zijn uitgewerkt. De nieuwe Partnerschappen voor circulaire economie, digitale transitie, banen en vaardigheden in de lokale economie en stedelijke mobiliteit hielden in februari hun eerste bijeenkomsten.

Lees het volledige bericht

Pact van Amsterdam aangenomen: betere kennis, regelgeving en financiering

Steden zullen meer worden betrokken bij en meer invloed krijgen op het Europese beleid. Dit is op 30 mei 2016 vastgesteld in het Pact van Amsterdam, dat werd gesloten op de informele ministeriële bijeenkomst in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Deze bijeenkomst werd gehouden in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap. Het Pact gaat uitgebreid in op de samenwerking tussen onder andere steden en de Europese instellingen en de prioritaire thema’s van de Urban Agenda for the EU (UAEU).

Lees het volledige bericht

Pact van Amsterdam eerste stap in centraal stellen Europese burgers

Meer dan 70% van de Europeanen woont in steden en stedelijke regio’s. Dit zijn essentiële motoren van groei en innovatie. Door het Pact van Amsterdam, ondertekend op maandag 30 mei jl., krijgen deze steden en stedelijke regio’s meer invloed op EU beleid. De concrete implementatie van de EU Urban Agenda en de vervolgstappen staan centraal tijdens het Comité van de Regio’s forum dat parallel aan de ministersbijeenkomst in Amsterdam werd georganiseerd.

Lees het volledige bericht

Europa decentraal slaat de brug tussen Europa en decentrale overheden: Bridge!

Maandag 30 mei 2016, presenteerde Europa decentraal tijdens de informele ministeriële bijeenkomst, waar de Urban Agenda for the EU (UAEA) zoals verwoord in het Pact van Amsterdam, wordt vastgesteld, het rapport Bridge! In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap en de Urban Agenda for the EU (UAEU) heeft Europa decentraal in opdracht van het ministerie van BZK de afgelopen maanden Europeesrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht, die spelen bij gemeenten, provincies en waterschappen. De uitkomsten van het onderzoek zijn vervat in het rapport Bridge!

Lees het volledige bericht

Klimaatconferentie: Hoe om te gaan met klimaatverandering?

In november 2015 is het klimaatakkoord gesloten in Parijs: de klimaatconferentie Adaption Futures 2016 is het vervolg hierop. De conferentie vond plaats van 10 t/m 13 mei 2016. Nederland in haar rol als EU-voorzitter, zat deze mondiale conferentie samen met de Europese Commissie voor. Eén van de belangrijkste thema’s tijdens deze dagen was de aanpassing aan een veranderend klimaat.

Lees het volledige bericht

Brede Europese steun in laatste fase richting ondertekening Pact van Amsterdam

Eind deze maand wordt naar verwachting het Pact van Amsterdam ondertekend tijdens de informele Raadsvergadering in Amsterdam. Op 12 mei jl. werden de laatste stappen gezet tijdens een bijeenkomst van Europese directeuren generaal stedelijk ontwikkeling. Hierin werd veel waardering uitgesproken voor de Nederlandse inzet voor de EU stedelijke agenda. Lidstaten feliciteerden voorzitter Nederland met het behaalde resultaat.

Lees het volledige bericht

Europese hoofdsteden spreken goedkeuring uit voor Europese Agenda Stad

De burgemeesters van hoofdsteden van de EU-lidstaten kwamen op 21 april 2016 bijeen in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam voor de 5e editie van de Hoofdstedenconferentie. Tijdens deze conferentie bespraken zij de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie (EU). De conferentie resulteerde in een Declaratie waarin het concrete standpunt van de Europese hoofdsteden met betrekking tot de Europese Agenda Stad is opgesteld.

Lees het volledige bericht

Strengere eisen voor luchtkwaliteit noodzakelijk volgens EU voorzitter Nederland

Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Raad dringt er bij andere lidstaten op aan om strengere beperkingen inzake luchtverontreiniging te ondersteunen. Striktere controles moeten resulteren in een afname van uitstoot van schadelijk stoffen zoals ammoniak en fijnstof. Nederland doet deze oproep tijdens de gesloten triloog onderhandelingen die momenteel gaande zijn over de herziening van de NEC richtlijn.

Lees het volledige bericht

Inventarisatie vraagstukken EU wet- en regelgeving in decentrale praktijk

Hoe kan het dat de staatssteunregels voor een innovatief, regionaal project soms minder subsidie toestaan dan de Europese fondsen? En hoe kunnen Europese regels over de bescherming van flora en fauna de afloop van een lokaal gebiedsontwikkelingsproject bepalen? Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inventariseert Europa decentraal vraagstukken waar decentrale overheden tegenaan lopen bij het implementeren van Europese regelgeving in de praktijk.

Lees het volledige bericht

Concrete stappen voor de implementatie van de Europese Agenda Stad

Het Europese Comité van de Regio’s heeft een advies aangenomen om concrete stappen te ondernemen voor het implementeren van de Europese Agenda Stad. Voor een succesvolle implementatie is het essentieel dat de EU-instellingen en de lidstaten, steden en regio’s meer betrekken bij EU wetgeving en beleid. Daarvoor is het nodig dat het proces van de Europese Agenda Stad een bindend karakter krijgt.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Focus Nederlands voorzitterschap

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord

Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?

Onze gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en loopt nu tegen barrières aan. Onlangs las ik iets over het partnerschap luchtkwaliteit in relatie met het EU voorzitterschap. Wat houdt dit partnerschap luchtkwaliteit precies in en wat gaan gemeenten in Nederland hiervan merken?

Bekijk het antwoord

X