Nederlands EU-voorzitterschap

Het laatste Nederlands EU-voorzitterschap vond plaats van januari tot en met juni 2016. Het kabinet zag hierbij graag een Europa dat zich richt op hoofdzaken, dat door innovatie groei en banen schept en dat verbinding aangaat met samenlevingen. Hiervoor sluit het kabinet zich aan bij de strategische agenda van de Raad met vijf overkoepelende prioriteiten:

  • een Unie van banen, groei en concurrentievermogen;
  • een Unie die alle burgers activeert en beschermt;
  • een Energie Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid;
  • een Unie van vrijheid, veiligheid en recht;
  • een Unie als sterke mondiale speler;

Kabinet

Volgens het kabinet moet de EU zich concentreren op terreinen waar verschil gemaakt kan worden. Zij moet zich onthouden van optreden daar waar lidstaten zelf beleidsdoeleinden beter kunnen bereiken.

Nederland heeft zich tijdens het voorzitterschap gericht op betere, eenvoudiger en uitvoerbare wet- en regelgeving. Hierbij werd ook aandacht besteed aan vermindering van administratieve lasten en kosten. Volgens minister Koenders (Buitenlandse Zaken) “is dit van belang voor burgers, midden- en kleinbedrijf, steden en andere overheden”.

Better Regulation en de Urban Agenda

Tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap heeft Nederland heeft zich ingezet om betere regelgeving (Better Regulation) op EU-niveau te garanderen. Dit deed zij door aandacht te vestigen op de Urban Agenda for the EU (UAEU). De doelstelling van UAEU is het terugdringen en verbeteren van Europese regelgeving die stedelijke ontwikkeling onnodig beperkt, en het delen van kennis en best practices over innovatieve oplossingen voor Europese stedelijke uitdagingen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Nederlands EU-voorzitterschap

Bulgarije voor het eerst voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Op 1 januari 2018 heeft Bulgarije het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen van Estland. Dit is voor Bulgarije voor het eerst sinds zijn toetreding tot de Europese Unie. De slogan van het Bulgaarse voorzitterschap luidt ‘United we stand strong’. Volgens Bulgarije hebben de afgelopen EU-toppen laten zien dat de Europese droom nog steeds leeft en dat een verenigd Europa het gezamenlijke doel is, ondanks de Brexit en andere uitdagingen.

Lees het volledige bericht

Europa decentraal publiceert animaties betere regelgeving

De Europese Commissie streeft ernaar om bestaande en nieuwe wet- en regelgeving (kosten)efficiënter vorm te geven. Het traject betere regelgeving (better regulation) geeft hier invulling aan. Europa decentraal publiceert een reeks animaties waarmee gedefinieerd wordt waar de problemen en vraagstukken in het huidige Europees recht precies zitten. In de animaties wordt uiting gegeven aan de knelpunten die op dit gebied spelen bij decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Vier nieuwe Partnerschappen binnen de Urban Agenda van start

In het kader van Urban Agenda voor de Europese Unie (UAEU) zijn er vier nieuwe Partnerschappen gestart. Partnerschappen zijn opgericht om samen te werken aan betere en gemakkelijkere toepassing van Europees beleid op specifieke thema’s. In mei 2016 hebben de lidstaten van de EU het ‘Pact van Amsterdam’ onderschreven waarin deze drie sporen verder zijn uitgewerkt. De nieuwe Partnerschappen voor circulaire economie, digitale transitie, banen en vaardigheden in de lokale economie en stedelijke mobiliteit hielden in februari hun eerste bijeenkomsten.

Lees het volledige bericht

EU-brede rechtszekerheid is vereist voor innovaties in slimmer en schoner vervoer

Intelligente transport systemen (ITS), zelfrijdende auto’s en toenemende digitalisering typeren de toekomst van de transport sector. Om deze innovaties voor slimmer en schoner vervoer te faciliteren zijn goed onderhoud en de juiste technologieën essentieel. Over deze stelling gingen sprekers tijdens het HNP seminar op 7 september jl. in debat. De belangrijkste conclusie: het ontwikkelen van een duidelijk EU bestuurlijk kader en het bieden van rechtszekerheid zijn nu prioriteit.

Lees het volledige bericht

Pact van Amsterdam aangenomen: betere kennis, regelgeving en financiering

Steden zullen meer worden betrokken bij en meer invloed krijgen op het Europese beleid. Dit is op 30 mei 2016 vastgesteld in het Pact van Amsterdam, dat werd gesloten op de informele ministeriële bijeenkomst in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Deze bijeenkomst werd gehouden in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap. Het Pact gaat uitgebreid in op de samenwerking tussen onder andere steden en de Europese instellingen en de prioritaire thema’s van de Urban Agenda for the EU (UAEU).

Lees het volledige bericht

Pact van Amsterdam eerste stap in centraal stellen Europese burgers

Meer dan 70% van de Europeanen woont in steden en stedelijke regio’s. Dit zijn essentiële motoren van groei en innovatie. Door het Pact van Amsterdam, ondertekend op maandag 30 mei jl., krijgen deze steden en stedelijke regio’s meer invloed op EU beleid. De concrete implementatie van de EU Urban Agenda en de vervolgstappen staan centraal tijdens het Comité van de Regio’s forum dat parallel aan de ministersbijeenkomst in Amsterdam werd georganiseerd.

Lees het volledige bericht

Europa decentraal slaat de brug tussen Europa en decentrale overheden: Bridge!

Maandag 30 mei 2016, presenteerde Europa decentraal tijdens de informele ministeriële bijeenkomst, waar de Urban Agenda for the EU (UAEA) zoals verwoord in het Pact van Amsterdam, wordt vastgesteld, het rapport Bridge! In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap en de Urban Agenda for the EU (UAEU) heeft Europa decentraal in opdracht van het ministerie van BZK de afgelopen maanden Europeesrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht, die spelen bij gemeenten, provincies en waterschappen. De uitkomsten van het onderzoek zijn vervat in het rapport Bridge!

Lees het volledige bericht

Publicatie akkoord EU-instellingen over Beter Wetgeven

Het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie is op 12 mei 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). De komende tijd zal de EU daarom aandacht besteden aan de implementatie van dit akkoord.
Lees het volledige bericht

Klimaatconferentie: Hoe om te gaan met klimaatverandering?

In november 2015 is het klimaatakkoord gesloten in Parijs: de klimaatconferentie Adaption Futures 2016 is het vervolg hierop. De conferentie vond plaats van 10 t/m 13 mei 2016. Nederland in haar rol als EU-voorzitter, zat deze mondiale conferentie samen met de Europese Commissie voor. Eén van de belangrijkste thema’s tijdens deze dagen was de aanpassing aan een veranderend klimaat.

Lees het volledige bericht

Brede Europese steun in laatste fase richting ondertekening Pact van Amsterdam

Eind deze maand wordt naar verwachting het Pact van Amsterdam ondertekend tijdens de informele Raadsvergadering in Amsterdam. Op 12 mei jl. werden de laatste stappen gezet tijdens een bijeenkomst van Europese directeuren generaal stedelijk ontwikkeling. Hierin werd veel waardering uitgesproken voor de Nederlandse inzet voor de EU stedelijke agenda. Lidstaten feliciteerden voorzitter Nederland met het behaalde resultaat.

Lees het volledige bericht

Europese hoofdsteden spreken goedkeuring uit voor Europese Agenda Stad

De burgemeesters van hoofdsteden van de EU-lidstaten kwamen op 21 april 2016 bijeen in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam voor de 5e editie van de Hoofdstedenconferentie. Tijdens deze conferentie bespraken zij de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie (EU). De conferentie resulteerde in een Declaratie waarin het concrete standpunt van de Europese hoofdsteden met betrekking tot de Europese Agenda Stad is opgesteld.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Nederlands EU-voorzitterschap

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord

Publicaties Nederlands EU-voorzitterschap

X