Inleiding Europees recht en beleid

Voor (decentrale) overheden is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de werking van Europees recht en beleid. Op deze pagina’s bieden wij u een introductie. Het gaat hierbij om algemene informatie, zoals:

Europees recht en beleid op het internet

De Nederlandse wet- en regelgeving worden in grote mate beïnvloed door Europees recht en beleid. Het is om deze reden belangrijk op de hoogte te zijn van het Europese recht. Dit factsheet is bedoeld om hierbij ondersteuning te bieden en zet de belangrijkste informatiebronnen op een rij. Hiermee wordt het zoeken naar ‘Europese informatie’ op het internet gemakkelijker. Een groot gedeelte van dit factsheet richt zich op de informatiebronnen en zoekmachines van de EU, maar ook andere informatiebronnen in Europa en in Nederland en enkele nieuwssites komen aan de orde.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 


Beleid Inleiding Europees recht en beleid

Bronnen Europees recht en beleid

Soft law

Naast de juridische bindende wet- en regelgeving, wordt er binnen de EU ook zogenaamde ‘soft law’ uitgevaardigd. Dit zijn juridisch niet-bindende (maar in de praktijk vaak wel gevolgde) bepalingen en beleidsinstrumenten die vaak de vorm aannemen van:

– (Actie)programma’s;
– Aanwijzingen;
– Beleidsdoelstellingen;
– Conclusies;
– Gedragscodes;
– Resoluties;
– Richtsnoeren;
– Interpretatieve mededelingen;
– Adviezen;
– Aanbevelingen.

Met name de Raad en de Europese Commissie kunnen via dergelijke soft-law-instrumenten beleidsaanbevelingen doen wanneer daarvoor grondslag of bevoegdheid bestaat in de EU-Verdragen.

Beleidsdocumenten

Met enige regelmaat brengt de Europese Commissie documenten uit, die decentrale overheden van nut kunnen zijn bij de interpretatie van (onderdelen van) het Europees recht. Voorbeelden hiervan zijn Groen- en Witboeken:

Groenboeken zijn reflectiedocumenten die de Commissie over een bepaald beleidsterrein publiceert. Deze documenten zijn vooral bestemd voor belanghebbende organisaties en personen, die worden verzocht deel te nemen aan een raadplegings- en discussieprocedure. In sommige gevallen liggen zij aan de basis van verdere ontwikkelingen op het gebied van wetgeving.

Witboeken zijn documenten met voorstellen voor communautaire maatregelen op een bepaald gebied. Zij sluiten soms aan op een groenboek dat is gepubliceerd om een raadplegingsprocedure op Europees niveau op gang te brengen. In groenboeken wordt een scala van ideeën behandeld met het oog op openbare discussie en debat. Witboeken daarentegen bevatten een officieel aantal voorstellen voor bepaalde beleidsterreinen; zij dienen om die voorstellen verder uit te werken.

Nederlandse standpunten Inleiding Europees recht en beleid

Nieuws Inleiding Europees recht en beleid

Aanbevelingen voor de hervorming van EU-begroting gepresenteerd

Een hervorming van het huidige systeem voor totstandkoming van de EU-begroting is absoluut noodzakelijk. De high level groep eigen middelen van de EU (HGLOR), onder leiding van oud EU-commissaris Mario Monti, heeft haar eindrapport met aanbevelingen hiervoor gepresenteerd. Zowel aan de inkomsten- als uitgavenzijde moeten wijzigingen doorgevoerd worden. Voornaamste doel is dat het EU-budget beter wordt ingezet bij de aanpak van actuele maatschappelijk uitdagingen.

Lees het volledige bericht

Nieuwe voorzitter Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft vanaf 17 januari 2017 een nieuwe voorzitter. Martin Schulz is opgevolgd door Antonio Tajani. 351 afgevaardigden hebben in de vierde ronde voor Tajani gestemd. Tajani is voor de komende tweeënhalfjaar voorzitter van het Parlement.

Lees het volledige bericht

Publicatie akkoord EU-instellingen over Beter Wetgeven

Het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie is op 12 mei 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). De komende tijd zal de EU daarom aandacht besteden aan de implementatie van dit akkoord.
Lees het volledige bericht

Nieuwe Randstadstrategie: wat is de EU-inzet voor 2016-2019?

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland hebben afspraken gemaakt over hun gezamenlijke inzet in Brussel. Deze Europastrategie Randstad 2016-2019 is op 26 april 2016 vastgesteld door hun Gedeputeerde Staten. Met deze strategie willen de provincies meer invloed uitoefenen op het Europees beleid dat betrekking heeft op de Randstad.

Lees het volledige bericht

Regio’s moeten structureler worden betrokken bij beleid op nationaal en EU-niveau

Regio’s hebben te weinig inspraak op zowel nationaal als Europees beleid. Dit zegt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het advies over de verhouding tussen regio en de EU, dat zij op 11 maart 2016 publiceerde. Dit terwijl het belang van regio’s groeit. Het advies bevat elf aanbevelingen om de positie van regio’s in de Europese beleidsvorming te verbeteren.

Lees het volledige bericht

Timmermans: werkbaarheid EU-regelgeving moet beter gecontroleerd worden

Op 19 mei heeft de Commissie, onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans, een strategie gepresenteerd om EU-regelgeving effectiever en efficiënter te maken. Het belang van werkzame, begrijpelijke en uitvoerbare Europese regelgeving is in elke lidstaat evident. Voor de uitleg van Europees recht en beleid kunnen Nederlandse decentrale overheden sinds 2002 kosteloos terecht bij Kenniscentrum Europa decentraal. De bundeling van Europeesrechtelijke kennis en uitvoeringservaring die hierdoor bestaat wordt in Brussel gezien als ‘best practice’.
Lees het volledige bericht

Nederland pleit voor beperkte inmenging EU

Als het aan Nederland ligt worden decentrale overheden in de toekomst op bepaalde beleidsterreinen minder gebonden door Europese regelgeving. Het kabinet heeft onlangs een lijst samengesteld met beleidsterreinen waar verdere harmonisatie tussen lidstaten door Europese regelgeving niet wenselijk is. Uit de lijst komt naar voren op welke terreinen de EU op basis van het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel terughoudender moet zijn.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Inleiding Europees recht en beleid

Wat is de Dag van Europa?

Wat is de betekenis van de Dag van Europa? Waar besteedt Europa dit jaar speciaal aandacht aan en wat hebben decentrale overheden hiermee te maken?

Bekijk het antwoord

X