Europese Commissie

De Europese Commissie is een van de belangrijkste instellingen van de EU. De Commissie vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de gehele EU. Zij wordt beschouwd als het dagelijks bestuur van de EU en is onafhankelijk van de nationale regeringen.

Taken en bevoegdheden Europese Commissie

De Europese Commissie vervult verschillende taken en functies in het werk van de EU, ten behoeve waarvan ze specifieke bevoegdheden toebedeeld heeft gekregen. De Commissie heeft vier hoofdtaken:

  • wetgevende taak (neemt initiatieven voor wetgeving);
  • uitvoerende taak (zorgt onder meer voor de begroting);
  • toezichthoudende taak (controle over toepassing en naleving van het EU recht);
  • onderhandelende taak (onderhandelt op internationaal niveau).

De Europese Commissie publiceert elk jaar een wetgevings- en werkprogramma met de belangrijkste voornemens voor dat jaar. Onder publicaties vindt u de werkprogramma’s van afgelopen jaren.

Samenstelling

De Europese Commissie bestaat uit 28 commissarissen, één per lidstaat. De leden van de Commissie vertegenwoordigen niet hun lidstaat. De huidige voorzitter is de Luxemburgse Jean-Claude Juncker, deze wordt benoemd door de Europese Raad. De zittingstermijn van de huidige Commissie loopt tot medio 2019.

Vertegenwoordiging Europese Commissie

De Europese Commissie heeft in elke lidstaat een vertegenwoordiging. Zo heeft de EU ook een vertegenwoordiging in Nederland. Zij vertegenwoordigt de Commissie op het politieke en diplomatieke vlak en zij heeft een belangrijke informatiefunctie, zowel voor autoriteiten, maatschappelijke organisaties als burgers.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Europese Commissie

Europese Commissie wil meer samenwerken met regionale en lokale overheden om bereik openbare consultaties te vergroten

Openbare consultaties maken deel uit van de brede agenda van de Europese Commissie om transparantie, betrokkenheid van burgers bij het beleidsvormingsproces, en verantwoording van de EU te waarborgen. Op verzoek van het Europees Parlement heeft de Europese Rekenkamer (ERK) in juni een speciaal rapport uitgebracht met het oog op de doeltreffendheid van deze consultaties. Eerder publiceerde Kenniscentrum Europa decentraal al een artikel over dit rapport van de ERK, en werden verbeterpunten voor de burgerconsultaties van de Europese Commissie uitgelicht. Recent heeft de Commissie naar aanleiding hiervan een gedetailleerde reactie op de verschillende aanbevelingen van de ERK gepubliceerd. Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert Werkprogramma 2018

De Europese Commissie heeft het Werkprogramma voor 2018 gepresenteerd. Hierin staat het thema ‘A European window of opportunity’ centraal. In het programma worden de prioriteiten van de Commissie voor de komende veertien maanden uiteengezet.

Lees het volledige bericht

Circulaire economie in Werkprogramma 2018

In het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie is een belangrijke rol weggelegd voor initiatieven ter bevordering van de circulaire economie. Naast de al lopende wetgevingsvoorstellen op dit gebied, wordt er ook ingezet op het opstarten van nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld ten aanzien van hergebruik van kunststof en water. Lees het volledige bericht

VNG presenteert prioritaire Europese onderwerpen 2017

Het VNG-bestuur heeft in haar februarivergadering de lijst met Europese prioriteiten voor het jaar 2017 voor de Nederlandse gemeenten vastgesteld. De VNG maakte dit overzicht ook dit jaar weer aan de hand van het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017, de prioriteiten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden voor de periode van 2017-2020, alsmede de inbreng van diverse bestuurlijke commissies en beleidsafdelingen van de VNG en het VNG Europa-netwerk.

Lees het volledige bericht

Kabinet stelt prioriteiten op basis van het werkprogramma 2017

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft namens het kabinet een appreciatie naar de Tweede Kamer gestuurd. In de appreciatie wordt beoordeeld waar de belangen voor Nederland liggen in het werkprogramma 2017 van de Europese Commissie. Het kabinet stelt dat er voor Nederland vooral belangen zijn op de onderwerpen milieu, defensie en buitenlandse handel.
Lees het volledige bericht

Europese begroting aangenomen door Europees Parlement

Op 1 december heeft het Europees Parlement de Europese begroting voor het jaar 2017 officieel goedgekeurd. De begroting voor de Europese Unie voor bedraagt € 157,8 miljard. Het Parlement heeft de begroting aangenomen met 438 stemmen vóór en 194 tegen. Na het besluit is de stemming afgesloten door Martin Schulz, voorzitter van het Parlement.

Lees het volledige bericht

Kabinet positief over werkprogramma Europese Commissie

Het kabinet is positief over de kernprioriteiten uit het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015. Dit staat in een kamerbrief van 23 januari 2015. Een belangrijke prioriteit uit het werkprogramma voor decentrale overheden is het terugdringen en verbeteren van de hoeveelheid Europese regelgeving, het REFIT-programma.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Europese Commissie

Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie, het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel kader?

De laatste tijd komen verschillende begrippen over het beleid van de Europese Unie prominent aan de orde. Wij vragen ons daarbij af wat de relatie is tussen de Staat van de Unie, het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en wat de decentrale relevantie daarvan is?

Bekijk het antwoord

X