Hof van Justitie EU

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) houdt toezicht op de naleving van de EU-wetgeving in alle lidstaten van de EU. Het gemeenschapsrecht moet in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd, daarom worden ook nationale rechters gecontroleerd. Het Europese Hof van Justitie moet ervoor zorgen dat Europese wetten en regels goed worden toegepast. Dit gemeenschapsrecht moet in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd. Daarom worden ook nationale rechters gecontroleerd over de toepassing van Europese wetten.

Oordelen Hof

Het Hof oordeelt over overtredingen van de Europese regels en over het niet-nakomen van gemaakte afspraken en verplichtingen die uit Europese Verdragen voortvloeien. Ook specifieke zaken waar bijvoorbeeld Europese instellingen als werkgever tegenover ambtenaren staan worden behandeld door het Hof. Het Hof regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen.

Taken en bevoegdheden

Het Hof van Justitie verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de verdragen (art. 19 lid 1 VEU). De meest voorkomende zaken waarin het Hof uitspraak doet, zijn:

  • verzoeken om uitlegging van de verdragen en de geldigheid en uitlegging van wetgeving (prejudiciële beslissingen, art. 267 VWEU);
  • handhaving van de wet (inbreukprocedures, art. 258 en 259 VWEU);
  • nietigverklaringen van EU-wetgeving (verzoeken hiertoe kunnen lidstaten, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en het Europees Parlement doen);
  • de EU tot maatregelen dwingen (beroep wegens nalatigheid);
  • EU-instellingen terechtwijzen (vorderingen tot schadevergoeding).

Samenstelling Hof van Justitie EU

Het Hof bestaat uit verschillende rechterlijke instanties:

  • het Hof van Justitie;
  • het Gerecht;
  • gespecialiseerde rechtbanken (tot op heden bestaat er slechts een gespecialiseerde rechtbank, namelijk het Gerecht voor ambtenarenzaken).

Het Hof van Justitie, de belangrijkste van de instanties, bestaat uit één rechter per lidstaat (art. 19 lid 2 VEU). Het wordt bijgestaan door acht advocaten-generalen, die openbaar en onpartijdig advies (conclusie) geven over de zaken die aan het Hof zijn voorgelegd.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Hof van Justitie EU

Jaarbericht 2018 over Nederlandse inbreng bij het Europese Hof gepubliceerd

In 2018 heeft de Nederlandse procesvertegenwoordiging namens de regering een bijdrage geleverd aan 59 zaken voor het Europese Hof van Justitie en het Gerecht. Dit volgt uit het Jaarbericht 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat midden april werd gepubliceerd. Het oordeel van het Europese Hof in deze 54 prejudiciële uitspraken en 5 rechtstreekse zaken kwam in meerdere mate overeen met de Nederlandse inbreng.  Lees het volledige bericht

Recordaantal prejudiciële vragen vreemdelingenrecht door Afdeling bestuursrechtspraak in 2017

In 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak tien keer prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, zo blijkt uit het jaarverslag van de Raad van State. Zeven van die tien verwijzingsuitspraken gaan over het vreemdelingenrecht. Dit artikel geeft een kort overzicht van de prejudiciële verwijzingen van de Afdeling bestuursrechtspraak in 2017. Met name de prejudiciële vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de daarop nog te verwachten antwoorden kunnen van belang zijn voor de praktijk van decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Hof EU: EU-lidstaten niet verplicht tot visum geven aan vluchtelingen voor asielaanvraag

Hebben oorlogsvluchtelingen van buiten de EU recht op een humanitair visum voor de Schengenzone? Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) oordeelde op dinsdag 7 maart 2017 over deze vraag. Een bevestigend antwoord op deze vraag zou betekenen dat voor vluchtelingen een legale reis, zonder boten op de Middellandse Zee en mensensmokkelaars, in het verschiet zou liggen. Het Hof besloot echter dat EU-lidstaten niet verplicht zijn om vluchtelingen reeds buiten de EU een visum te verstrekken. Lees het volledige bericht

Hof van Justitie scherpt staatssteunregels aan

Overheden kunnen via mededelingen aangaande staatsmiddelen de markt beïnvloeden en daarmee in strijd zijn met de staatssteunregels. Dit blijkt uit het oordeel van het Hof van Justitie in de zaak van de Europese Commissie tegen Frankrijk en France Télécom. De uitspraak is bijzonder omdat het Hof van Justitie overheidsingrijpen in de markt met deze uitspraak breder uitlegt dan het beschikbaar stellen van staatsmiddelen.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Hof van Justitie EU

Wat is de status van een zogenaamde ‘Conclusie’ van de AG?

Een Nederlandse rechter heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in een voor onze gemeente relevante zaak. Nu heeft de Advocaat Generaal (AG) zich hier over uitgesproken in een zogeheten conclusie en deze uitspraak lijkt zeer relevant voor onze gemeente. Wat is de status van een dergelijke AG conclusie? En is een dergelijke uitspraak bindend? Hoe lang duurt het nog voordat het Hof EU zich uiteindelijk uitspreekt na kennis te hebben genomen van de Conclusie van de AG?

Bekijk het antwoord

X