VNG, IPO, UvW

De VNG, IPO en UvW zijn koepelorganisaties van de decentrale overheden. Zij ondernemen activiteiten om de totstandkoming van de Europese regelgeving te beïnvloeden en anticiperen en zoeken manieren om met die regelgeving om te gaan. De gevolgen van EU-regelgeving zijn immer steeds meer verankerd in de Nederlandse en de decentrale rechtsorde. De koepelorganisaties behartigen de belangen van hun doelgroep op Europees niveau en werken vaak samen met hun Brusselse vertegenwoordigingen en (Europese) samenwerkingsverbanden.

Taken en bevoegdheden VNG, IPO en UvW

In het kader van de behartiging van decentrale belangen is het van belang dat de koepelorganisaties al geruime tijd ieder jaar prioritaire Europese dossiers vaststellen. Op deze dossiers zetten de koepels actief in en formuleren zij onder andere standpunten, die zij ter behartiging van de belangen van decentrale overheden inbrengen in de Brusselse besluitvorming en de nationale voorbereidingen daarop. Zo worden decentrale overheden en hun belangen betrokken in de voorbereiding van Europees recht en beleid.

IPO

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de provincies in Den Haag en Brussel. Zij spelen een informerende en richtinggevende rol bij de voorbereiding van beleid dat voor provincies van belang is. Ook delen zij kennis en geven informatie aan provinciale partners en stakeholders.

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn de 388 Nederlandse gemeenten samen, ondersteun door de VNG-organisatie. De VNG wil dat Nederland een krachtige lokale overheid heeft, wil de lokale democratie versterken en vitaliseren.

UvW

De Unie van Waterschappen (UvW) vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 


Nieuws VNG, IPO, UvW

VNG presenteert prioritaire Europese onderwerpen 2017

Het VNG-bestuur heeft in haar februarivergadering de lijst met Europese prioriteiten voor het jaar 2017 voor de Nederlandse gemeenten vastgesteld. De VNG maakte dit overzicht ook dit jaar weer aan de hand van het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017, de prioriteiten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden voor de periode van 2017-2020, alsmede de inbreng van diverse bestuurlijke commissies en beleidsafdelingen van de VNG en het VNG Europa-netwerk.

Lees het volledige bericht

IPO bepaalt Europese prioritaire agenda

Op donderdag 20 maart stelde het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) de IPO Europese prioritaire agenda voor 2014 vast. In de agenda staan de Europese dossiers die van prioritair belang zijn voor de Nederlandse provincies en welke inzet zij daar in gezamenlijkheid op zullen leveren.

Lees het volledige bericht

X