Lokale autonomie

Decentrale overheden moeten met Europese wet- en regelgeving op dezelfde manier omgaan als met nationale wet- en regelgeving. Zij dragen zelf verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van het Europees recht. De positie van decentrale overheden ten opzichte van de EU is al geruime tijd in ontwikkeling. Bij deze lokale autonomie voor de uitvoering van het Europees recht, vinden ook verandering plaats in de bevoegdheidsverdelingen tussen centrale en decentrale overheden.

Instrumenten lokale autonomie

Op zowel Europees als op nationaal niveau is in de laatste jaren een aantal instrumenten opgesteld waarin de samenwerking van het Rijk met decentrale overheden zijn vastgelegd, met als doel om decentrale belangen in Europa te behartigen. Wanneer een decentrale overheid vindt dat de lokale autonomie wordt geschaad, dan kunnen deze instrumenten ingebracht worden:

Verdragsbeginselen

De invloed van Europa is door het subsidiariteitsbeginsel beperkt tot die doelstellingen die niet of veel minder goed door een lager niveau zelf gerealiseerd kunnen worden. Zie ook onze praktijkvraag over subsidiariteit. Het Verdrag geeft echter (afgezien van de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en unietrouw) geen expliciete regeling over de uitwerking van de relatie tussen centrale en decentrale overheden in lidstaten en laat het verder aan de lidstaten op welke manier zij decentrale overheden betrekken bij het omzetten van Europees recht.

Belangenbehartiging

Zowel op nationaal als Europees niveau worden in verschillende organisaties de belangen van de Nederlandse decentrale overheden via de koepels behartigd. Decentrale overheden hebben de mogelijkheid om het te ontwikkelen beleid en de regelgeving van de EU te beïnvloeden. De positie van decentrale overheden wordt steeds meer erkend.

De beleidsbeïnvloeding in Brussel loopt via de koepelorganisaties en belangenbehartigers van de decentrale overheden. Ook kunnen decentrale overheden via de jaarlijkse werkprogramma’s van de Europese Commissie zich een beeld vormen van relevante ontwikkelingen.

Belangenbehartiging door de koepels

Decentrale overheden kunnen rechtstreekse beïnvloedingsmogelijkheden uitoefenen in het Europese besluitvormingsproces om decentrale belangen in Europa te behartigen. Over het algemeen loopt deze beleidsbeïnvloeding (zowel formeel als informeel) in Brussel en Den Haag in belangrijke mate via de koepelorganisaties:

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
  • Interprovinciaal Overleg (IPO);
  • Unie van Waterschappen (UvW).

VNG en IPO zijn onder andere aangesloten bij de Europese koepelorganisaties:

  • nationale verenigingen van decentrale overheden;
  • Comité van de Regio’s;
  • Raad van Europese Gemeenten en regio’s (in het Engels Council of European Municipalities and Regions, CEMR);
  • CEEP (Europese organisatie voor werkgevers in de overheidssector).

UvW is aangesloten bij de Europese koepelorganisaties Eureau en EUWMA.

Decentrale beïnvloeding in de EU-besluitvormingsfases

Globaal zijn er enkele besluitvormingsfases te onderscheiden, namelijk de Commissiefase (beleidsvoorbereidingsfase) en de Raadsfase/Parlementsfase (besluitvormingsfase). In de Commissiefase bereidt de Europese Commissie samen met experts nieuwe voorstellen voor. Veelal worden de experts gerekruteerd uit ambtenaren van de nationale overheden. Na aanvaarding worden de Commissievoorstellen aan de Raad en het Europees Parlement gepresenteerd: dit is de Raads- en Parlementsfase.

Stem inbrengen

De decentrale overheden hebben in deze fases de mogelijkheid om op Europees niveau hun stem in te brengen via bijvoorbeeld de adviserende bevoegdheden van het Comité van de Regio’s en directe contacten met de Raad en het Europees Parlement. Het Comité heeft als doel lokale en regionale overheden een stem in het Europese besluitvormingsproces te geven. Hoe deze decentrale beïnvloeding binnen de besluitvormingsfases van de EU er uit ziet, is te lezen hiernaast onder procedures.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Lokale autonomie

VNG presenteert prioritaire Europese onderwerpen 2017

Het VNG-bestuur heeft in haar februarivergadering de lijst met Europese prioriteiten voor het jaar 2017 voor de Nederlandse gemeenten vastgesteld. De VNG maakte dit overzicht ook dit jaar weer aan de hand van het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017, de prioriteiten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden voor de periode van 2017-2020, alsmede de inbreng van diverse bestuurlijke commissies en beleidsafdelingen van de VNG en het VNG Europa-netwerk.

Lees het volledige bericht

Internationale conferentie: ‘subsidiariteit en proportionaliteit belangrijk voor decentrale overheden’

Door decentralisaties worden gemeenten en provincies geconfronteerd met (belastende) EU regelgeving waarbij zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Daardoor is niet alleen subsidiariteit, maar zeker ook proportionaliteit van belang voor decentrale overheden. Dit werd duidelijk tijdens een bijeenkomst over subsidiariteit en proportionaliteit en het belang voor het openbaar bestuur op 7 mei bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die bijgewoond werd door ruim 80 deelnemers uit 20 lidstaten. De bijeenkomst vond plaats voorafgaand aan de internationale conferentie over ’EU Smart Regulation, better business’ op het ministerie van Economische Zaken
Lees het volledige bericht

Nederland pleit voor beperkte inmenging EU

Als het aan Nederland ligt worden decentrale overheden in de toekomst op bepaalde beleidsterreinen minder gebonden door Europese regelgeving. Het kabinet heeft onlangs een lijst samengesteld met beleidsterreinen waar verdere harmonisatie tussen lidstaten door Europese regelgeving niet wenselijk is. Uit de lijst komt naar voren op welke terreinen de EU op basis van het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel terughoudender moet zijn.

Lees het volledige bericht

Publicaties Lokale autonomie

Lokale autonomie

Code Interbestuurlijke Verhoudingen

In 2004 is de Code Interbestuurlijke Verhoudingen voor het eerst vastgesteld door het kabinet, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin de samenwerking met het rijk op Europees terrein wordt vastgelegd. De Code bevat spelregels ten aanzien van de omgangsvormen tussen de medeoverheden.

In 2011 werden de omgangsvormen herbevestigd en in dat jaar trad ook de Unie van Waterschappen (UvW) toe.

Begin 2013 hebben het Rijk, het IPO, de VNG en de UvW de Code Interbestuurlijke Verhoudingen (met aanbiedingsbrief)  geactualiseerd en herbevestigd. De Code benadrukt dat Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen de verantwoordelijkheid dragen voor een goed bestuur van Nederland. Een goed samenspel tussen alle overheden is noodzakelijk om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren, problemen in de Nederlandse samenleving het hoofd te bieden en ambities te realiseren. Deze Code bevat dan ook afspraken tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen die eraan bijdragen dat er een goed samenspel ontstaat tussen de verschillende medeoverheden, zodat ieder zijn verantwoordelijkheid in het bestel kan waarmaken.

De belangrijkste wijziging in deze Code uit 2013 betreft het artikel over Europa (artikel 9). In dit artikel staat dat het subsidiariteitsbeginsel in acht moet worden genomen. Het Rijk en decentrale overheden dienen, waar EU-dossiers gevolgen hebben voor decentrale overheden, in een zo vroeg mogelijke fase van de beleidsvoorbereiding met elkaar in overleg te treden en de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen om nieuwe Europese beleidsvoornemens te beoordelen.

Conclusie van de Raad van State

De Raad van State concludeert in zijn onverplicht advies over de Code Interbestuurlijke Verhoudingen dat in de Code te weinig aandacht is besteed aan de invloed van ‘Europa’ op de interbestuurlijke verhoudingen. In de Code wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de verschillende fasen van besluitvorming over EU-regelgeving. Betrokkenheid van decentrale overheden bij de onderhandelingen en totstandkoming van besluiten of regelgeving in Brussel vraagt een andere vorm van overleg met decentrale overheden, dan de betrokkenheid van decentrale overheden bij de implementatie en uitvoering van EU-besluiten of regelgeving.

(Bron: Advies van de Raad van State, “Spelregels voor interbestuurlijke verhoudingen”. Eerste periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen.)

Bestuursakkoord ‘samen aan de slag’

In 2007 hebben het rijk en gemeenten het ‘Bestuursakkoord samen aan de slag’ gesloten.

In dit akkoord hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG ook afspraken gemaakt over de Europese bestuurskracht van gemeenten. Op dit gebied gaan gemeenten en rijk meer samenwerken. In het bestuursakkoord uit 2007 staat dat gemeenten er zelf verantwoordelijk voor zijn dat zij Europaproof zijn.

Hier ligt echter ook een wezenlijk belang en een taak voor het rijk, omdat het rijk wordt aangesproken door de EU in geval van niet-naleving van Europees recht door gemeenten. Gemeenten en provincies kunnen er op hun beurt hinder van ondervinden als EU-regels niet tijdig door het rijk in Nederlandse regelgeving wordt geïmplementeerd.

Rapport decentrale autonomie (oktober 2012)

Linze Schaap stelt in zijn rapport ‘Decentrale autonomie?’ dat de decentrale autonomie gevaar loopt. Het rapport is opgesteld ter voorbereiding van de monitoring van de decentrale democratie en het decentrale bestuur in Nederland in 2013 door de Raad van Europa.