Meer informatie:

MEER INFORMATIE

ISDS

In het verdrag wordt een hoofdstuk opgenomen over investeringen en investeringsbescherming. Het investeringshoofdstuk in TTIP gaat over de basisregels, een minimumbescherming voor de behandeling van buitenlandse investeerders. Het gaat bijvoorbeeld om principes als gelijke behandeling en het toekennen van een redelijke schadevergoeding in het geval van onteigening. Deze regels zijn diep verankerd in de Nederlandse wet. Maar specifiek voor de VS geldt dat er bijvoorbeeld geen wet is die discriminatie van buitenlandse bedrijven verbiedt.

Gelijke regels

Het opnemen van zo’n hoofdstuk met ‘spelregels’ in TTIP zal dus leiden tot gelijke regels in zowel de EU als de VS. Een veel gehoorde zorg is dat overheidsbesluiten zullen worden aangevochten als een buitenlandse investeerder zich benadeeld voelt en dat daarmee de invloed van deze investeerders op onze wet- en regelgeving kan toenemen. Buitenlandse investeerders kunnen niet zomaar een claim aanspannen, ISDS (Investor to State Dispute Settlement) biedt alleen bescherming tegen ongerechtvaardigd overheidshandelen door de Staat.

Kunnen Nederlandse gemeenten en provincies aangeklaagd worden?

Nederlandse gemeenten en provincies kunnen niet individueel aangeklaagd worden. Het is de EU of de Nederlandse Staat die door de investeerder aansprakelijk kan worden gesteld en als verdedigende partij optreedt. Maar Nederland erkent dat er zorgen bestaan over het huidige systeem van investeringsbescherming en wil daarom het traditionele regime van investeringsbescherming moderniseren, te beginnen in TTIP.

Onderzoek

Onlangs is naar aanleiding van onder andere een motie Van Ojik c.s. onderzoek gedaan naar de potentiële sociale en milieurisico’s en de gevolgen van ISDS voor Nederland en naar de financiële risico’s voor de Nederlandse overheid. Het onderzoek kunt u vinden onder ‘publicaties’. In een brief naar de Kamer geeft de minister voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking een toelichting op de uitkomsten van dit onderzoek en de vervolgstappen. De minister onderschrijft de uitkomsten van de studie en is van mening dat internationale arbitrage toegevoegde waarde kan hebben in TTIP. Wel ziet de minister kansen voor verbetering van het ISDS-instrument, waarbij hoge bescherming van investeerders samengaat met meer beleidsruimte voor overheden.

Voorstel voor investeringshof

Vorig jaar heeft de Europese Commissie tekstvoorstellen openbaar gemaakt om de investeringsbescherming in TTIP te verbeteren. De Commissie stelt voor om een openbaar investeringshof in te stellen. Dit hof zal in de plaats komen van het eerder in TTIP onderhandelde investeerder-staat-arbitrage mechanisme. Zie voor meer informatie onze nieuwsberichten over dit onderwerp.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws ISDS

Europees Parlement geeft groen licht voor handelsverdrag CETA

Het Europees Parlement heeft de handelsovereenkomst tussen Canada en de EU goedgekeurd, met 408 stemmen vóór en 254 tegen. Het handelsverdrag zorgt ervoor dat het straks gemakkelijker is om te opereren op de Canadese markt en vice-versa. Het Parlement was de laatste Europese instantie die het verdrag moest goedkeuren. Dankzij de goedkeuring kan het verdrag deels geïmplementeerd worden in april 2017. Een deel moet ook nog geratificeerd worden door de lidstaten.

Lees het volledige bericht

Witte rook voor CETA

België was het laatste land dat goedkeuring moest geven aan het verdrag tussen Canada en de Europese Unie. Uiteindelijk is op 27 oktober 2016  een akkoord over het handelsverdrag CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) bereikt. Er is veel commotie om CETA vanwege het nieuwe arbitragemechanisme wat in het verdrag is opgenomen.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie vraagt verlenging van mandaat voor onderhandelingen TTIP

De Europese Commissie wil dat het mandaat voor de TTIP-onderhandelingen verlengd wordt. Dit schrijft Minister Lilianne Ploumen in een brief naar de Tweede Kamer. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Commissie, wil tijdens de vergadering van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 vragen om herbevestiging van het huidige mandaat. Het bestaande mandaat zal niet veranderen en er zal ook geen nieuw mandaat worden opgesteld.

Lees het volledige bericht

SER-advies beoordeelt uitgangspunten TTIP-onderhandelingen

Op 15 april 2016 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over TTIP. Naast arbeidsnormen met betrekking tot TTIP, gaat de SER in het adviesrapport ook in op de waarborgen in TTIP voor de bescherming van publieke belangen. Met het advies wil de SER een bijdrage leveren aan een weloverwogen beoordeling van inhoud en proces van TTIP door het kabinet en het Nederlandse parlement.

Lees het volledige bericht

Veelgestelde vragen over TTIP online

Europa decentraal heeft, in samenwerking met de koepelorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen door decentrale overheden over Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dit overzicht is nu te vinden op onze website.

Lees het volledige bericht

Onderhandelingen over investeringsbescherming onder TTIP zijn begonnen

Van 22 tot 26 februari 2016 vond de twaalfde onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in Brussel. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Tijdens de afgelopen onderhandelingsronde zijn door beide partijen onder andere voorstellen gedaan voor de investeringsbescherming onder het verdrag.
Lees het volledige bericht

Nieuwe onderhandelingsronde TTIP

Van 22 tot 26 februari vindt de 12e onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in Brussel. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Sinds 2013 wordt er door de entiteiten gesproken om de handel tussen beiden goedkoper en gemakkelijker te maken.
Lees het volledige bericht

X