TTIP-onderhandelingen

Op 8 juli 2013 zijn de TTIP-onderhandelingen tussen de EU en de VS over het sluiten van dat vrijhandelsakkoord gestart. Namens de EU voert de Europese Commissie de onderhandelingen (op grond van art. 207 jo. 218 VWEU is de Commissie hiertoe bevoegd). De lidstaten hebben in 2013 via de Raad van Ministers machtiging aan de Commissie verleend om de onderhandelingen te starten.

Nadat de onderhandelaars van de Commissie een akkoord hebben bereikt, is er instemming nodig van zowel de Raad van Ministers als het Europees Parlement. Beide partijen kunnen geen inhoudelijke aanpassingen op het akkoord voorstellen, maar kunnen voor of tegen de ratificatie van het verdrag stemmen. Indien sprake is van een gemengd akkoord dan is ook instemming van de lidstaten vereist. Op de website van het Directoraat Generaal Handel kunt u meer informatie over onderhandelingsprocedures.

Gemengd akkoord

In juni 2014 hebben verschillende Europese parlementen – onder leiding van de Nederlandse Tweede Kamer – aan de Commissie gevraagd om TTIP als een zogenaamd ‘gemengd akkoord’ te bestempelen. Een gemengd akkoord houdt in dat de overeenkomst zowel bepalingen bevat die onder de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie vallen als bepalingen die onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen. De Commissie heeft op dit verzoek nog geen eenduidig antwoord gegeven. Zij stelt dat vanwege de aard van de overeenkomst pas aan het einde van de onderhandelingen bepaald kan worden of het gehele akkoord of delen van het akkoord als gemengd bestempeld dienen te worden.

Indien TTIP als een gemengd akkoord wordt aangemerkt en de lidstaten dus goedkeuring moeten geven aan het onderhandelingsresultaat, dan is Nederland voornemens om instemming met het verdrag ook aan het Nederlandse parlement voor te leggen.

Singapore verdrag

De Europese Commissie heeft daarnaast gevraagd of het Hof van Justitie-EU uitspraak kan doen over de aard van een eerder handelsverdrag wat is gesloten door de Commissie, het EU-Singapore verdrag. De uitspraak van het Hof is ook van belang bij het bepalen van het karakter van het CETA- en TTIP-verdrag. Nederland en veel andere lidstaten zijn zoals eerder benoemd, van mening dat de vrijhandelsverdragen gesloten door de Commissie gemengde akkoorden zijn.

Inspraak TTIP-onderhandelingen

Decentrale overheden zijn geen partij in de onderhandelingen over het verdrag. De Nederlandse regering overlegt sinds de start van de TTIP-onderhandelingen in 2013 echter wel met belanghebbenden. Op deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden om mee te praten als decentrale overheid. Daarnaast organiseert de Europese Commissie publieke consultaties over TTIP. Hieraan kunnen maatschappelijke organisaties deelnemen. Een overzicht van de consultaties over TTIP en informatie over aanmelding staat op de website van de Europese Commissie.


Nieuws TTIP-onderhandelingen

Europees Parlement geeft groen licht voor handelsverdrag CETA

Het Europees Parlement heeft de handelsovereenkomst tussen Canada en de EU goedgekeurd, met 408 stemmen vóór en 254 tegen. Het handelsverdrag zorgt ervoor dat het straks gemakkelijker is om te opereren op de Canadese markt en vice-versa. Het Parlement was de laatste Europese instantie die het verdrag moest goedkeuren. Dankzij de goedkeuring kan het verdrag deels geïmplementeerd worden in april 2017. Een deel moet ook nog geratificeerd worden door de lidstaten.

Lees het volledige bericht

Tussenstand TTIP: onderhandelingen EU en VS gaan door

De balans betreffende TTIP is opgemaakt. Dit is op 17 januari door de Europese handelscommissaris Cecilia Malmström en de Amerikaanse handelsgezant Michael Froman gedaan. In een gezamenlijk verslag staat de voortgang die gemaakt is in onderhandelingen van het verdrag sinds de start in juli 2013. Alhoewel er weinig nieuwe inzichten in de voortgang worden vermeld, toont het rapport dat de onderhandelingen tussen de EU en de VS doorgaan.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie vraagt verlenging van mandaat voor onderhandelingen TTIP

De Europese Commissie wil dat het mandaat voor de TTIP-onderhandelingen verlengd wordt. Dit schrijft Minister Lilianne Ploumen in een brief naar de Tweede Kamer. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Commissie, wil tijdens de vergadering van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 vragen om herbevestiging van het huidige mandaat. Het bestaande mandaat zal niet veranderen en er zal ook geen nieuw mandaat worden opgesteld.

Lees het volledige bericht

Veelgestelde vragen over TTIP online

Europa decentraal heeft, in samenwerking met de koepelorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen door decentrale overheden over Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dit overzicht is nu te vinden op onze website.

Lees het volledige bericht

Onderhandelingen over investeringsbescherming onder TTIP zijn begonnen

Van 22 tot 26 februari 2016 vond de twaalfde onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in Brussel. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Tijdens de afgelopen onderhandelingsronde zijn door beide partijen onder andere voorstellen gedaan voor de investeringsbescherming onder het verdrag.
Lees het volledige bericht

Nieuwe onderhandelingsronde TTIP

Van 22 tot 26 februari vindt de 12e onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in Brussel. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Sinds 2013 wordt er door de entiteiten gesproken om de handel tussen beiden goedkoper en gemakkelijker te maken.
Lees het volledige bericht

X