Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nationaal kader en instrumenten GROS

Naast de informatie die op onze website kunt vinden, is er informatie over grensoverschrijdende samenwerking beschikbaar op zowel het niveau van het Rijk, regionale partnerschappen, de EU, als academische organisaties. De uitgelichte organisaties zijn het Actieteam Economie en Arbeid, de Grensinfopunten, het Benelux Kenniscentrum Grensoverschrijdende Samenwerking en het ITEM.  

ITEM

Het Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility (ITEM) is opgezet vanuit de Universiteit van Maastricht in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn. Het is een interdisciplinair instituut dat zich bezighoudt met onderzoek, kennisuitwisseling, advisering en trainingsactiviteiten rondom GROS. Dit instituut organiseert een jaarlijks congres waar grensregiopartijen uit de wetenschap, de praktijk en het beleidsveld bij elkaar worden gebracht. Kijkt u voor meer informatie over de werkzaamheden van ITEM op hun website en voor relevante GROS-ontwikkelingen naar de Grenseffectenrapportage die dit instituut jaarlijks publiceert.

Grensinformatiepunten

Grensinformatiepunten zijn door de Nederlandse overheid opgezette kantoren die dienstverlening bieden aan inwoners, werknemers en -gevers in grensgebieden. Deze infopunten zijn ontstaan in samenwerking tussen onder andere verschillende ministeries, de Belastingdienst en verschillende verzekeringsinstanties zoals het UWV. Via hun website is het mogelijk informatie te ontvangen bij grensoverschrijdende knelpunten, zoals belastingen, verzekeringen, pensioenen, wonen, werken of zorg in het buitenland. Deze informatiepunten zijn voor meerdere regio’s beschikbaar.

Eind november 2019 kondigde het kabinet nieuwe investeringen in deze infopunten aan. Hiermee stellen het kabinet en de enkele grensregio’s jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar voor het gezamenlijk verlenen van informatie over zaken als belastingen, pensioensopbouw, ziektekostenverzekering, diplomawaardering en kinderbijslag.

Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid

Eind 2015 hebben de vertegenwoordigers van de ministeries BZK, BZ, OCW, SZW, Euregio’s, gemeenten, provincies en het MKB-NL het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (GEA) opgericht. Dit Actieteam is ingesteld om inspanningen op het gebied van grensoverschrijdende economie en arbeid te versnellen en een impuls te geven aan werken en ondernemen over de grens. Het motto van de GEA is: ‘grenzen slechten, verbinden van regio’s en het bewegen van mensen’.

In de praktijk stroomlijnt het team de informatievoorziening voor werknemers en ondernemers en versnellen zij lopende initiatieven. Het actieteam bouwt voort op lopende initiatieven van de grensregio’s, de regionale grensinformatiepunten, de Euregio’s en het secretariaat-generaal van de Benelux. Daarnaast houdt het BZK de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op de hoogte van de werkzaamheden en vorderingen van het actieteam. De laatste Rapportage dateert van april 2018.

Benelux Kenniscentrum Grensoverschrijdende Samenwerking

Het Benelux Kenniscentrum Grensoverschrijdende Samenwerking is bedoeld om besturen aan de binnen- en buitengrenzen van de Benelux te helpen bij hun (structurele) samenwerking, advies te geven en concrete oplossingen aan te dragen. Die ondersteuning is gericht op een breed scala aan onderwerpen waaronder ruimtelijke afstemming, natuurbescherming, en ouderenwelzijn. De contactpersoon van dit kenniscentrum is te vinden op de website.

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Nationaal kader en instrumenten GROS

Europese Rekenkamer doet onderzoek naar grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s in grensregio’s

Op 9 december 2019 kondigde de Europese Rekenkamer een controle aan van de implementatie van grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s in grensregio’s. Dit doet de Rekenkamer naar aanleiding van het naderende einde van de huidige Europese budgetperiode en Interreg-periode die allebei van 2014-2020 lopen.

Lees het volledige bericht

SEREH: hoe grensoverschrijdende samenwerking lokale voordelen kan hebben

Een voorbeeld van innovatief energiebeleid met behulp van Europees geld is SEREH: Smart Energy Region Emmen Haren. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeente Emmen en de Duitse gemeente Haren moet mogelijk maken dat beide gemeenten optimaal profiteren van lokaal opgewekte duurzame energie. De samenwerking met Haren is tot stand gekomen vanuit het wederzijds besef dat de twee gemeenten elkaar nodig hebben voor het bereiken van de klimaat- en energiedoelstellingen. Europa decentraal sprak met projectleider Siegbert van der Velde en beleidsadviseur energietransitie Melinda Loonstra over dit project.  Lees het volledige bericht