Digitale Interne Markt Strategie

De Digitale Interne Markt Strategie werd in mei 2015 door de Europese Commissie vastgesteld. De strategie is nodig omdat de wereldeconomie steeds meer digitaal wordt vormgegeven. ICT vormt de basis van alle moderne innovatieve economische systemen. De Digitale Interne Markt Strategie richt zich op maatregelen die alleen op EU-niveau gerealiseerd kunnen worden. Bij het opstellen van de strategie is gebruikgemaakt van input en dialoog van en met de lidstaten, het Europees Parlement en andere belanghebbenden.

Drie pijlers Interne Markt Strategie

De Digitale Interne Markt Strategie rust op drie pijlers:

 1. in heel Europa betere toegang tot digitale goederen en diensten voor consumenten en bedrijven (access);
 2. gunstige en gelijke voorwaarden scheppen voor digitale netwerken en innovatieve diensten (environment);
 3. een maximaal groeipotentieel voor de digitale economie (economy and society).

Binnen de drie pijlers vallen diverse onderwerpen. In totaal worden zestien kernmaatregelen beschreven in de strategie, die eind 2016 gerealiseerd moeten zijn volgens de Commissie.

1. Access

Hindernissen voor grensoverschrijdende online activiteiten moeten snel afgebroken worden, om groei in Europa te verwezenlijken. De digitale interne markt biedt namelijk veel mogelijkheden. Verschillen tussen lidstaten op het gebied van het overeenkomstenrecht en het auteursrecht, kunnen bijvoorbeeld als een hindernis gekwalificeerd worden.

2. Environment

De Commissie stelt in de strategie dat de interne markt moet worden gebouwd op betrouwbare, veilige, snelle en betaalbare netwerken en diensten. De grondrechten van de consument op privacy en de bescherming van persoonsgegevens moeten gewaarborgd worden, maar innovatie moet ook aangemoedigd worden. Cloud computing, big data en ‘het internet van dingen’ zijn aandachtspunten, volgens de Europese Commissie.

3. Economy and Skills

Volgens de strategie zullen binnen minder dan tien jaar alle economische activiteiten afhankelijk zijn van digitale ecosystemen waarin digitale infrastructuur, hardware en software, toepassingen en gegevens samenkomen. De EU wil haar concurrentiepositie behouden. Dit betekent dat alle sectoren gedigitaliseerd moeten worden.

Meer informatie over de kernmaatregelen vindt u onder beleid.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Digitale Interne Markt Strategie

De digitale interne markt strategie

De Europese Commissie heeft de volgende 16 kernmaatregelen voorgesteld in de Digitale Interne Markt Strategie:

 1. Regels die grensoverschrijdende e-commerce gemakkelijker maken. Er moeten geharmoniseerde EU-regels komen voor contracten en bescherming van consumenten die via internet aankopen doen: materiële goederen zoals schoenen of meubels, maar ook digitale inhoud zoals e-books of apps. Consumenten krijgen een ruimere keuze uit rechten en aanbiedingen, terwijl bedrijven hun producten gemakkelijker in andere EU-landen kunnen verkopen. Dat schept meer vertrouwen in het kopen of verkopen over de grens heen (zie feiten en cijfers in het factsheet).
 2. Snellere en consequentere handhaving van de regels voor consumentenbescherming, dankzij herziening van de verordening samenwerking consumentenbescherming.
 3. Efficiëntere en betaalbaardere bezorging van pakjes. Volgens 62% van de bedrijven die online verkopen, zijn hoge bezorgkosten een probleem (zie de nieuwe Eurobarometer over e-commerce).
 4. Een eind maken aan ongefundeerde geoblocking – een discriminerende praktijk die om commerciële redenen wordt toegepast, waardoor consumenten op basis van hun locatie geen toegang krijgen tot een website of worden doorgestuurd naar een lokale webwinkel met andere prijzen. Door deze blokkering kan het gebeuren dat een consument die een auto wil huren, meer geld kwijt is dan iemand uit een andere lidstaat voor dezelfde auto op dezelfde bestemming.
 5. Identificatie van mogelijke concurrentieproblemen op de Europese e-commercemarkten. De Commissie start daarom vandaag een onderzoek naar de mededinging in de e-commercesector in de Europese Unie (persbericht).
 6. Een modern, meer Europees auteursrecht: voor eind 2015 komen er wetgevingsvoorstellen om de verschillen tussen de nationale auteursrechtenregelingen te verkleinen en werken in de hele EU op bredere schaal online toegankelijk te maken, onder meer door verdere harmonisatie. Het is de bedoeling dat de toegang tot cultuur hierdoor wordt verbeterd (en zo de culturele diversiteit gesteund) en dat makers van inhoud en de bedrijfstak nieuwe mogelijkheden krijgen. Met name wil de Commissie dat gebruikers die in eigen land films, muziek of artikelen kopen, daar ook op reis door Europa gebruik van kunnen maken. De Commissie zal ook kijken naar de rol van onlinetussenpersonen bij auteursrechtelijk beschermde werken. Er zal strenger worden opgetreden als intellectuele-eigendomsrechten op commerciële schaal worden geschonden.
 7. Herziening van de satelliet- en kabelrichtlijn om te beoordelen of online-uitzendingen van omroeporganisaties daar ook onder moeten vallen. Ook zal worden bekeken hoe de grensoverschrijdende toegang tot omroepdiensten in Europa kan worden verbeterd.
 8. Voor bedrijven administratieve lasten terugdringen die het gevolg zijn van de verschillende btw-stelsels. Verkopers van materiële goederen kunnen dan gebruikmaken van één systeem voor elektronische registratie en betaling. De btw-drempel wordt overal gelijk, zodat kleinere start-ups gemakkelijker via internet kunnen verkopen
  Pijler II: gunstige en gelijke voorwaarden scheppen voor digitale netwerken en innovatieve diensten.
  De Commissie neemt de volgende maatregelen:
 9. Een ambitieuze herziening van de telecomregels van de EU, onder meer door doeltreffender coördinatie van het spectrum en EU-brede criteria voor de spectrumtoewijzing op nationaal niveau, stimuleringsmaatregelen voor investeringen in snel breedband, waardoor voor alle marktdeelnemers (traditionele en nieuwe) dezelfde voorwaarden gelden, en een doeltreffend institutioneel kader.
 10. Herziening van de regelgeving voor audiovisuele media om die aan te passen aan de eenentwintigste eeuw. Het accent ligt daarbij op de rol die verschillende marktdeelnemers spelen bij de promotie van Europese werken: omroeporganisaties, aanbieders van audiovisuele diensten op aanvraag enz. De Commissie zal ook bekijken hoe de bestaande regels (de richtlijn audiovisuele mediadiensten) kunnen worden aangepast aan nieuwe bedrijfsmodellen voor de verspreiding van inhoud.
 11. Een algehele analyse van de rol die onlineplatforms (zoekmachines, sociale media, appstores, etc.) op de markt spelen. Aan de orde komen zaken als het gebrek aan transparantie van zoekresultaten en prijsbeleid, de wijze waarop platforms de verkregen informatie gebruiken, de betrekkingen tussen platforms en leveranciers en de bevoordeling van hun eigen diensten ten nadele van die van concurrenten – voor zover dit niet al onder het mededingingsrecht valt. Ook zal worden onderzocht hoe illegale inhoud op internet het best kan worden aangepakt.
 12. Versterking van het vertrouwen in en de veiligheid van digitale diensten, vooral hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Op basis van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, die eind 2015 moeten worden goedgekeurd, herziet de Commissie de richtlijn e-privacy.
 13. Voorstellen voor een partnerschap met de internetbedrijfstak over cyberveiligheid: technologieën en oplossingen voor de netwerkveiligheid op internet.
  Pijler III: een maximaal groeipotentieel voor de digitale economie
 14. Voorstel voor een Europees initiatief voor vrij verkeer van gegevens in de EU. Nieuwe vormen van dienstverlening worden soms gehinderd door beperkingen op de plaats waar gegevens worden opgeslagen of op de toegang tot die gegevens. Die beperkingen houden vaak geen verband met de bescherming van persoonsgegevens. Dit nieuwe initiatief pakt die beperkingen aan en stimuleert op die manier innovatie. De Commissie komt ook met een Europees cloudinitiatief voor het certificeren van clouddiensten, het overstappen naar een andere cloudaanbieder en een onderzoekscloud.
 15. Prioriteiten voor normen en interoperabiliteit die cruciaal zijn voor deelgebieden van de digitale eengemaakte markt, zoals e-gezondheid, vervoersplanning en energie (slimme meters).
 16. Steun voor een inclusieve digitale samenleving waarin burgers over de nodige vaardigheden beschikken om de mogelijkheden van internet te benutten en meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Met een nieuw actieplan voor e-overheid worden handelsregisters in heel Europa onderling gekoppeld, zodat de verschillende nationale systemen kunnen samenwerken. Bedrijven en burgers hoeven dan maar éénmaal hun gegevens aan de overheid door te geven, zodat verschillende instanties niet steeds opnieuw om dezelfde gegevens hoeven te vragen. Dit initiatief bestrijdt bureaucratische rompslomp en kan vanaf 2017 zo’n € 5 miljard per jaar besparen. De invoering van elektronische overheidsopdrachten en breed toepasbare elektronische handtekeningen wordt versneld.

Nieuws Digitale Interne Markt Strategie

Europese Commissie lanceert WiFi4EU-portaalsite: eerste call opent 15 mei 2018

De Europese Commissie heeft vandaag (20 maart 2018) de langverwachte WiFi4EU-portaalsite gelanceerd. De Commissie gaat via WiFi4EU apparatuur- en installatiekosten van wifi-hotspots in Europese gemeenten financieren. Gemeenten en verenigingen van gemeenten kunnen zich via de portaalsite inschrijven. De eerste oproep tot het indienen van een voorstel (‘call’) wordt op 15 mei 2018 opengesteld.

Lees het volledige bericht

De tien prioriteiten van de Commissie-Juncker – Stand van zaken begin 2018

De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement heeft een verslag gepubliceerd over de stand van zaken van de tien politieke prioriteiten van de Commissie Juncker. Dit  verslag evalueert de stand van zaken aan de hand van kwantitatieve gegevens. Dat wil zeggen: welke voorstellen er zijn ingediend, aangenomen, geamendeerd en verworpen. Het mandaat van de Commissie Juncker loopt af in 2019. Veel van de wetgeving is ingediend en daarom is de verwachting dat 2018 het jaar van de resultaten gaat worden.

Lees het volledige bericht

Eerste calls WiFi4EU gaan open: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’

Het WiFi4EU-initiatief van de Europese Commissie is weer een stap dichterbij door de aanpassing van het CEF-Werkprogramma. Met WiFi4EU wil de Commissie Juncker gratis wifi beschikbaar stellen in Europese dorpen en steden. De eerste calls worden waarschijnlijk nog voor het einde van 2017 opengesteld. De eerste informatie over hoe ingeschreven kan worden, is nu beschikbaar.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert Werkprogramma 2018

De Europese Commissie heeft het Werkprogramma voor 2018 gepresenteerd. Hierin staat het thema ‘A European window of opportunity’ centraal. In het programma worden de prioriteiten van de Commissie voor de komende veertien maanden uiteengezet.

Lees het volledige bericht

Digitale top in Estland: EU-leiders beloven afronding digitale interne markt

Op de digitale top in Estland hebben de regeringsleider van de EU-lidstaten toegezegd de digitale interne markt eind volgend jaar te hebben voltooid. Ook werd er gesproken over de lange termijn effecten van de digitale revolutie in Europa. De top werd georganiseerd door Estland als voorzitter van de Raad van de Europese Unie, in samenwerking met de voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie. Lees het volledige bericht

De decentrale relevantie van de Staat van de Unie en Commissie-intenties

In aanvulling op de jaarlijkse Staat van de Unie toespraak publiceert de Europese Commissie elk jaar in september de Letter of Intent. Hierin staat een overzicht van de maatregelen die de Commissie tot het einde van volgend jaar, 2018, denkt te nemen in de vorm van wetgeving en andere initiatieven. Wij zetten in dit artikel de voorstellen met decentrale relevantie voor u op een rijtje.

Lees het volledige bericht

Wat is de stand van zaken van de digitale interne markt strategie?

De Europese Commissie heeft een tussentijdse evaluatie gepubliceerd over de digitale interne markt strategie. De Commissie heeft alle initiatieven die in de strategie genoemd zijn, voorgesteld. De politieke verantwoordelijkheid wordt dan ook benadrukt. Het Europees Parlement en de lidstaten worden aangespoord om de belangrijkste wetgeving te finaliseren en de strategie tegen 2018 te voltooien.

Lees het volledige bericht

Nederlandse digitale overheid koploper binnen de EU

Nederland behoort tot de top drie meest gedigitaliseerde overheden binnen de Europese Unie. Op de eerste en tweede plaats staan respectievelijk Estland en Finland. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die de Europese Commissie presenteerde over de voortgang van de digitalisering in Europa.

Lees het volledige bericht

Nieuwe cookiewetgeving? Commissie stelt verordening e-privacy voor

De Europese Commissie heeft nieuwe wetgeving voorgesteld om de privacy bij online communicatie beter te waarborgen. De Commissie heeft een verordening voorgesteld met strengere regels voor onlinecommunicatie, de e-privacy verordening. Hierin wordt bijvoorbeeld voorgesteld om alle bestaande regels omtrent onlinecommunicatie toe te passen op alle aanbieders.

Lees het volledige bericht

Europese wetgevingsprioriteiten voor 2017 ondertekend

Het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie trachten om wetgevingsvoorstellen over onder andere de Energie-Unie en de Digitale Interne Markt te prioriteren. De drie instellingen hebben gezamenlijk een verklaring ondertekend omtrent de doelstellingen en prioriteiten op Europees wetgevingsgebied voor 2017. Tijdens de onderhandelingen zijn de voorzitters van de drie instellingen het eens geworden op welke gebieden zij voorstellen voorrang geven in het wetgevingsproces.

Lees het volledige bericht

Mogelijkheid tot gratis Wi-Fi in Europese dorpen en steden

In de State of the Union van 2016 stelde Juncker, voorzitter van de Europese Commissie het WiFi4EU initiatief voor. Wifi4EU beoogt om gratis Wi-Fi verbindingen in steden en dorpen te realiseren. Lidstaten hebben aangegeven enthousiast te zijn over WiFi4EU. Ook de Raad van Ministers ziet het initiatief positief tegemoet. De Commissie heeft daarom ook de ambitie om de eerste projecten voor de zomer van 2017 te realiseren.

Lees het volledige bericht

Publicaties Digitale Interne Markt Strategie

X