Digitale Interne Markt Strategie

De Digitale Interne Markt Strategie werd in mei 2015 door de Europese Commissie vastgesteld. De strategie is nodig omdat de wereldeconomie steeds meer digitaal wordt vormgegeven. ICT vormt de basis van alle moderne innovatieve economische systemen. De Digitale Interne Markt Strategie richt zich op maatregelen die alleen op EU-niveau gerealiseerd kunnen worden. Bij het opstellen van de strategie is gebruikgemaakt van input en dialoog van en met de lidstaten, het Europees Parlement en andere belanghebbenden. In 2017 heeft de Europese Commissie een tussentijdse evaluatie gepresenteerd.

Drie pijlers interne markt strategie 

De Digitale Interne Markt Strategie rust op drie pijlers:

 1. Access;
 2. Environment;
 3. Economy and society.

Binnen de drie pijlers vallen diverse onderwerpen, zoals een eind maken aan geoblocking en herziening van de ePrivacy richtlijn. In totaal bedragen het 16 kernmaatregelen, die moeten bijdragen aan het behalen van de doelen van die pijler. Hieronder staan de maatregelen die relevant zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen. Voor de gehele lijst kunt u hier kijken.

Access

Hindernissen voor grensoverschrijdende online activiteiten moeten snel afgebroken worden, om groei in Europa te verwezenlijken. De digitale interne markt biedt namelijk veel mogelijkheden. Verschillen tussen lidstaten op het gebied van het overeenkomstenrecht en het auteursrecht, kunnen bijvoorbeeld als een hindernis gekwalificeerd worden. Er moet in heel Europa betere toegang tot digitale goederen en diensten voor consumenten en bedrijven komen. Onder deze pijler vallen de onderstaande kernmaatregelen:

 1. Regels die grensoverschrijdende e-commerce gemakkelijker maken. Er moeten geharmoniseerde EU-regels komen voor contracten en bescherming van consumenten die via internet aankopen doen: materiële goederen zoals schoenen of meubels, maar ook digitale inhoud zoals e-books of apps. Consumenten krijgen een ruimere keuze uit rechten en aanbiedingen, terwijl bedrijven hun producten gemakkelijker in andere EU-landen kunnen verkopen. De huidige stand van zaken over deze maatregel is als volgt. De EU heeft in mei 2019 een richtlijn aangenomen betreffende overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en diensten. Daarnaast is in 2017 de Verordening betreffende consumentenbescherming vernieuwd.
 2. Een eind maken aan ongefundeerde geoblocking – een discriminerende praktijk die om commerciële redenen wordt toegepast, waardoor consumenten op basis van hun locatie geen toegang krijgen tot een website of worden doorgestuurd naar een lokale webwinkel met andere prijzen. Begin 2018 heeft de Commissie de Verordening inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking aangenomen. Hiermee heeft de EU deze kernmaatregel afgehandeld.
 3. Identificatie van mogelijke concurrentieproblemen op de Europese e-commercemarkten. De Commissie heeft  daarom een onderzoek naar de mededinging in de e-commercesector in de Europese Unie gedaan.
 4. Voor bedrijven administratieve lasten terugdringen die het gevolg zijn van de verschillende btw-stelsels. Verkopers van materiële goederen moeten gebruik kunnen maken van één systeem voor elektronische registratie en betaling. De EU heeft in 2017 hiertoe de Richtlijn betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting voor aangepast.

Daarnaast is de Verordening 2017/1128 betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten sinds juni 2017 van kracht. Hierdoor kunnen “burgers die voor vakantie of voor hun werk in een andere lidstaat zijn, zich net als thuis vermeien met bijvoorbeeld muziek, films, games of sportwedstrijden.” aldus Henk Kamp, destijds minister van Economische Zaken.

Environment

De Commissie stelt in de strategie dat de interne markt moet worden gebouwd op betrouwbare, veilige, snelle en betaalbare netwerken en diensten. De grondrechten van de consument op privacy en de bescherming van persoonsgegevens moeten gewaarborgd worden, maar innovatie moet ook aangemoedigd worden. Cloud computing, big data en ‘het internet van dingen’ zijn aandachtspunten, volgens de Europese Commissie. Het doel van deze pilaar is om gunstige en gelijke voorwaarden scheppen voor digitale netwerken en innovatieve diensten. Om dit te bereiken neemt de Commissie de volgende maatregelen:

 1. Een ambitieuze herziening van de telecomregels van de EU, onder meer door doeltreffender coördinatie van het spectrum en EU-brede criteria voor de spectrumtoewijzing op nationaal niveau, stimuleringsmaatregelen voor investeringen in snel breedband, waardoor voor alle marktdeelnemers (traditionele en nieuwe) dezelfde voorwaarden gelden, en een doeltreffend institutioneel kader. Hoewel er uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat er nog geen wetgeving is aangenomen betreffende spectrum-coördinatie, zijn er wel twee richtlijnen aangenomen ter behoeve van de telecom-sector. De vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en de Verordening tot instelling van het Orgaan van Europese regelerende instanties voor elektronische communicatie (BEREC).
 2. Versterking van het vertrouwen in en de veiligheid van digitale diensten, vooral hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. De AVG, die sinds 25 mei 2018 uitvoerbaar is, zal worden aangevuld door de nieuwe e-privacy richtlijn. Deze is op dit moment nog onderwerp van discussie in de Raad.
 3. Voorstellen voor een partnerschap met de internetbedrijfstak over cyberveiligheid: technologieën en oplossingen voor de netwerkveiligheid op internet. Op 27 juni 2019 zijn de nieuwe regels voor cyberveiligheid in werking getreden. Deze ‘EU Cybersecurity Act’ breidt de ENISA uit, het EU-agentschap voor cyberveiligheid. Daarnaast stelt het regels vast voor certificering.

Economy and Society

Volgens de strategie zullen binnen minder dan tien jaar alle economische activiteiten afhankelijk zijn van digitale ecosystemen waarin digitale infrastructuur, hardware en software, toepassingen en gegevens samenkomen. De EU wil haar concurrentiepositie behouden. Dit betekent dat alle sectoren gedigitaliseerd moeten worden. Zo wordt er een maximaal groeipotentieel voor de digitale economie gecreëerd. Om dit te bewerkstelligen zijn de volgende acties geformuleerd.

 1. Voorstel voor een Europees initiatief voor vrij verkeer van gegevens in de EU. Nieuwe vormen van dienstverlening worden soms gehinderd door beperkingen op de plaats waar gegevens worden opgeslagen of op de toegang tot die gegevens. Die beperkingen houden vaak geen verband met de bescherming van persoonsgegevens. De Commissie heeft een openbare consultatie gehouden en bij de lidstaten geïnventariseerd voor een samenwerkingskader. De Commissie is ook gekomen met een Europees cloud-initiatief voor het certificeren van cloud-diensten, het overstappen naar een andere cloud-aanbieder en een onderzoek-cloud. Dat Europees cloud-initiatief is in 2016 gepresenteerd, waarin zes acties worden geschetst.
 2. Prioriteiten voor normen en interoperabiliteit die cruciaal zijn voor deelgebieden van de digitale eengemaakte markt, zoals e-gezondheid, vervoersplanning en energie (slimme meters). De Commissie heeft daarom in 2017 de implementatiestrategie voor het Europees interoperabiliteitskader gepresenteerd, waarin wordt uiteengezet hoe overheidsdiensten beter kunnen samenwerken.
 3. Steun voor een inclusieve digitale samenleving waarin burgers over de nodige vaardigheden beschikken om de mogelijkheden van internet te benutten en meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de EU in 2016 een nieuwe agenda voor vaardigheden in Europa gepresenteerd. Met het actieplan voor eOverheid worden onder andere handelsregisters in heel Europa onderling gekoppeld, zodat de verschillende nationale systemen kunnen samenwerken. Voor meer informatie over het actieplan eOverheid, zie deze pagina van Europa decentraal.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Beleid Digitale Interne Markt Strategie

De digitale interne markt strategie

De Europese Commissie heeft de volgende 16 kernmaatregelen voorgesteld in de Digitale Interne Markt Strategie:

 1. Regels die grensoverschrijdende e-commerce gemakkelijker maken. Er moeten geharmoniseerde EU-regels komen voor contracten en bescherming van consumenten die via internet aankopen doen: materiële goederen zoals schoenen of meubels, maar ook digitale inhoud zoals e-books of apps. Consumenten krijgen een ruimere keuze uit rechten en aanbiedingen, terwijl bedrijven hun producten gemakkelijker in andere EU-landen kunnen verkopen. Dat schept meer vertrouwen in het kopen of verkopen over de grens heen (zie feiten en cijfers in het factsheet).
 2. Snellere en consequentere handhaving van de regels voor consumentenbescherming, dankzij herziening van de verordening samenwerking consumentenbescherming.
 3. Efficiëntere en betaalbaardere bezorging van pakjes. Volgens 62% van de bedrijven die online verkopen, zijn hoge bezorgkosten een probleem (zie de nieuwe Eurobarometer over e-commerce).
 4. Een eind maken aan ongefundeerde geoblocking – een discriminerende praktijk die om commerciële redenen wordt toegepast, waardoor consumenten op basis van hun locatie geen toegang krijgen tot een website of worden doorgestuurd naar een lokale webwinkel met andere prijzen. Door deze blokkering kan het gebeuren dat een consument die een auto wil huren, meer geld kwijt is dan iemand uit een andere lidstaat voor dezelfde auto op dezelfde bestemming.
 5. Identificatie van mogelijke concurrentieproblemen op de Europese e-commercemarkten. De Commissie start daarom vandaag een onderzoek naar de mededinging in de e-commercesector in de Europese Unie (persbericht).
 6. Een modern, meer Europees auteursrecht: voor eind 2015 komen er wetgevingsvoorstellen om de verschillen tussen de nationale auteursrechtenregelingen te verkleinen en werken in de hele EU op bredere schaal online toegankelijk te maken, onder meer door verdere harmonisatie. Het is de bedoeling dat de toegang tot cultuur hierdoor wordt verbeterd (en zo de culturele diversiteit gesteund) en dat makers van inhoud en de bedrijfstak nieuwe mogelijkheden krijgen. Met name wil de Commissie dat gebruikers die in eigen land films, muziek of artikelen kopen, daar ook op reis door Europa gebruik van kunnen maken. De Commissie zal ook kijken naar de rol van onlinetussenpersonen bij auteursrechtelijk beschermde werken. Er zal strenger worden opgetreden als intellectuele-eigendomsrechten op commerciële schaal worden geschonden.
 7. Herziening van de satelliet- en kabelrichtlijn om te beoordelen of online-uitzendingen van omroeporganisaties daar ook onder moeten vallen. Ook zal worden bekeken hoe de grensoverschrijdende toegang tot omroepdiensten in Europa kan worden verbeterd.
 8. Voor bedrijven administratieve lasten terugdringen die het gevolg zijn van de verschillende btw-stelsels. Verkopers van materiële goederen kunnen dan gebruikmaken van één systeem voor elektronische registratie en betaling. De btw-drempel wordt overal gelijk, zodat kleinere start-ups gemakkelijker via internet kunnen verkopen
  Pijler II: gunstige en gelijke voorwaarden scheppen voor digitale netwerken en innovatieve diensten.
  De Commissie neemt de volgende maatregelen:
 9. Een ambitieuze herziening van de telecomregels van de EU, onder meer door doeltreffender coördinatie van het spectrum en EU-brede criteria voor de spectrumtoewijzing op nationaal niveau, stimuleringsmaatregelen voor investeringen in snel breedband, waardoor voor alle marktdeelnemers (traditionele en nieuwe) dezelfde voorwaarden gelden, en een doeltreffend institutioneel kader.
 10. Herziening van de regelgeving voor audiovisuele media om die aan te passen aan de eenentwintigste eeuw. Het accent ligt daarbij op de rol die verschillende marktdeelnemers spelen bij de promotie van Europese werken: omroeporganisaties, aanbieders van audiovisuele diensten op aanvraag enz. De Commissie zal ook bekijken hoe de bestaande regels (de richtlijn audiovisuele mediadiensten) kunnen worden aangepast aan nieuwe bedrijfsmodellen voor de verspreiding van inhoud.
 11. Een algehele analyse van de rol die onlineplatforms (zoekmachines, sociale media, appstores, etc.) op de markt spelen. Aan de orde komen zaken als het gebrek aan transparantie van zoekresultaten en prijsbeleid, de wijze waarop platforms de verkregen informatie gebruiken, de betrekkingen tussen platforms en leveranciers en de bevoordeling van hun eigen diensten ten nadele van die van concurrenten – voor zover dit niet al onder het mededingingsrecht valt. Ook zal worden onderzocht hoe illegale inhoud op internet het best kan worden aangepakt.
 12. Versterking van het vertrouwen in en de veiligheid van digitale diensten, vooral hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Op basis van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, die eind 2015 moeten worden goedgekeurd, herziet de Commissie de richtlijn e-privacy.
 13. Voorstellen voor een partnerschap met de internetbedrijfstak over cyberveiligheid: technologieën en oplossingen voor de netwerkveiligheid op internet.
  Pijler III: een maximaal groeipotentieel voor de digitale economie
 14. Voorstel voor een Europees initiatief voor vrij verkeer van gegevens in de EU. Nieuwe vormen van dienstverlening worden soms gehinderd door beperkingen op de plaats waar gegevens worden opgeslagen of op de toegang tot die gegevens. Die beperkingen houden vaak geen verband met de bescherming van persoonsgegevens. Dit nieuwe initiatief pakt die beperkingen aan en stimuleert op die manier innovatie. De Commissie komt ook met een Europees cloudinitiatief voor het certificeren van clouddiensten, het overstappen naar een andere cloudaanbieder en een onderzoekscloud.
 15. Prioriteiten voor normen en interoperabiliteit die cruciaal zijn voor deelgebieden van de digitale eengemaakte markt, zoals e-gezondheid, vervoersplanning en energie (slimme meters).
 16. Steun voor een inclusieve digitale samenleving waarin burgers over de nodige vaardigheden beschikken om de mogelijkheden van internet te benutten en meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Met een nieuw actieplan voor e-overheid worden handelsregisters in heel Europa onderling gekoppeld, zodat de verschillende nationale systemen kunnen samenwerken. Bedrijven en burgers hoeven dan maar éénmaal hun gegevens aan de overheid door te geven, zodat verschillende instanties niet steeds opnieuw om dezelfde gegevens hoeven te vragen. Dit initiatief bestrijdt bureaucratische rompslomp en kan vanaf 2017 zo’n € 5 miljard per jaar besparen. De invoering van elektronische overheidsopdrachten en breed toepasbare elektronische handtekeningen wordt versneld.

Nieuws Digitale Interne Markt Strategie

A Europe fit for the Digital Age – Interne markt

Een essentieel onderdeel van een Europa dat zich staande kan houden in het digitale tijdperk is een goede werking van de interne markt. Met het werkprogramma 2020 zet de Europese Commissie in op het versterken van de industriële en innovatieve capaciteit van de Europese markt. Verschillende wetgevingsvoorstellen, programma’s en strategieën dragen bij aan een betere werking van de interne markt voor consumenten, bedrijven en de maatschappij. Lees het volledige bericht

A Europe Fit for a Digital Age – Digitale markt

De Europese Commissie heeft de ambitie om de komende vijf jaar het potentieel van het digitale tijdperk volledig te benutten. ‘Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk’ is een van de zes hoofdprioriteiten van de Europese Commissie. Deze prioriteit zal in twee thema’s besproken worden: Digitale markt en Interne markt. In dit artikel wordt de Digitale markt besproken. Voor meer informatie over het eerste thema kunt u het artikel over de Interne markt raadplegen. Lees het volledige bericht

Europese Commissie lanceert WiFi4EU-portaalsite: eerste call opent 15 mei 2018

De Europese Commissie heeft vandaag (20 maart 2018) de langverwachte WiFi4EU-portaalsite gelanceerd. De Commissie gaat via WiFi4EU apparatuur- en installatiekosten van wifi-hotspots in Europese gemeenten financieren. Gemeenten en verenigingen van gemeenten kunnen zich via de portaalsite inschrijven. De eerste oproep tot het indienen van een voorstel (‘call’) wordt op 15 mei 2018 opengesteld.

Lees het volledige bericht

De tien prioriteiten van de Commissie-Juncker – Stand van zaken begin 2018

De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement heeft een verslag gepubliceerd over de stand van zaken van de tien politieke prioriteiten van de Commissie Juncker. Dit  verslag evalueert de stand van zaken aan de hand van kwantitatieve gegevens. Dat wil zeggen: welke voorstellen er zijn ingediend, aangenomen, geamendeerd en verworpen. Het mandaat van de Commissie Juncker loopt af in 2019. Veel van de wetgeving is ingediend en daarom is de verwachting dat 2018 het jaar van de resultaten gaat worden.

Lees het volledige bericht

Eerste calls WiFi4EU gaan open: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’

Het WiFi4EU-initiatief van de Europese Commissie is weer een stap dichterbij door de aanpassing van het CEF-Werkprogramma. Met WiFi4EU wil de Commissie Juncker gratis wifi beschikbaar stellen in Europese dorpen en steden. De eerste calls worden waarschijnlijk nog voor het einde van 2017 opengesteld. De eerste informatie over hoe ingeschreven kan worden, is nu beschikbaar.

Lees het volledige bericht

Digitale top in Estland: EU-leiders beloven afronding digitale interne markt

Op de digitale top in Estland hebben de regeringsleider van de EU-lidstaten toegezegd de digitale interne markt eind volgend jaar te hebben voltooid. Ook werd er gesproken over de lange termijn effecten van de digitale revolutie in Europa. De top werd georganiseerd door Estland als voorzitter van de Raad van de Europese Unie, in samenwerking met de voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie. Lees het volledige bericht

De decentrale relevantie van de Staat van de Unie en Commissie-intenties

In aanvulling op de jaarlijkse Staat van de Unie toespraak publiceert de Europese Commissie elk jaar in september de Letter of Intent. Hierin staat een overzicht van de maatregelen die de Commissie tot het einde van volgend jaar, 2018, denkt te nemen in de vorm van wetgeving en andere initiatieven. Wij zetten in dit artikel de voorstellen met decentrale relevantie voor u op een rijtje.

Lees het volledige bericht

Wat is de stand van zaken van de digitale interne markt strategie?

De Europese Commissie heeft een tussentijdse evaluatie gepubliceerd over de digitale interne markt strategie. De Commissie heeft alle initiatieven die in de strategie genoemd zijn, voorgesteld. De politieke verantwoordelijkheid wordt dan ook benadrukt. Het Europees Parlement en de lidstaten worden aangespoord om de belangrijkste wetgeving te finaliseren en de strategie tegen 2018 te voltooien.

Lees het volledige bericht

Publicaties Digitale Interne Markt Strategie