eOverheid

De Europese Commissie heeft een eOverheid Actieplan opgesteld, die (decentrale) overheden ondersteunt bij administratieve processen. Het Actieplan moet de kwaliteit van de digitale dienstverlening  verbeteren en de interne efficiëntie van de publieke sector verhogen. Het gebruik van digitale publieke dienstverlening kan administratieve lasten voor bedrijven en burgers verminderen. Het maakt de interactie met overheidsdiensten sneller, efficiënter, gemakkelijker en transparanter. De Commissie heeft, in opvolging van het eOverheid Actieplan 2011-2015, het eOverheid Actieplan 2016-2020 opgesteld.

eOverheid Actieplan

De eOverheid Actieplannen zijn politieke instrumenten van de Europese Commissie om de modernisering van de overheidsdiensten in de EU te bevorderen. Bij het evalueren van het eOverheid Actieplan 2011-2015 werd geconcludeerd dat het Actieplan een positieve impact heeft gehad op de ontwikkeling van eOverheid op zowel Europees als op lidstaatniveau. Maar nóg beter gebruik van eOverheid kan meer voordeel opleveren. Binnen de digitale Interne Markt Strategie is een nieuw eOverheid Actieplan ontwikkeld voor de periode 2016-2020. De Digitale Interne Markt Strategie noemt als doelen van eOverheid het moderniseren van de overheidsdiensten, het bereiken van grensoverschrijdende interoperabiliteit en het vergemakkelijken van interactie met de burgers.

eOverheid Actieplan 2016-2020

De volgende visie ligt ten grondslag aan het eOverheid Actieplan 2016-2020:

‘Overheidsdiensten en overheidsinstellingen in de Europese Unie moeten uiterlijk in 2020 open, efficiënte en inclusieve instellingen zijn die alle burgers en bedrijven in de EU gepersonaliseerde, gebruikersvriendelijke, volledig digitale overheidsdiensten bieden over de grenzen heen. Er wordt gebruikgemaakt van een innovatieve aanpak om betere diensten te ontwikkelen en te leveren in overeenstemming met de behoeften en vragen van burgers en bedrijven. Overheidsdiensten gebruiken de nieuwe digitale mogelijkheden om de interactie met belanghebbenden en met elkaar te vergemakkelijken.’

In het actieplan worden drie beleidsprioriteiten onderscheiden:

  • het moderniseren van overheden via ICT door essentiële digitale hulpmiddelen te gebruiken;
  • het realiseren van grensoverschrijdende mobiliteit met inter-operabele digitale overheidsdiensten;
  • het vergemakkelijken van digitale interactie tussen overheidsdiensten en burgers/bedrijven om hoogkwalitatieve overheidsvoorzieningen te bieden.

Dit leidt ook tot een beter bedrijfsklimaat in de verschillende EU lidstaten. Het actieplan omvat twintig acties van de Europese Commissie.

Fondsen

In het actieplan worden verder de volgende programma’s genoemd: Connecting Europe Facility, SA²programma, Horizon 2020, de Europese Structuur en Investeringsfondsen, het e-Justice programma en het Structural Reform Support Programme.

Nationaal: Digitaal 2017

Bedrijven en burgers zouden uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal moeten kunnen afhandelen. Om een compacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening, is digitalisering een vereiste en is het digitale kanaal het voorkeurskanaal. Het programma Digitaal 2017 is een beleids- en parapluprogramma.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws eOverheid

Decentrale overheden vanaf 18 april 2019 verplicht om e-factureren te accepteren

Vanaf 18 april 2019 zijn decentrale overheden en andere overheidsorganisaties verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren. Deze definitieve datum kan afgeleid worden uit de Europese norm voor e-factureren, die de Europese Commissie bekend heeft gemaakt. De verplichting volgt uit richtlijn 2014/55 inzake elektronische facturering voor overheidsopdrachten.

Lees het volledige bericht

Tallinn-verklaring: toekomst eOverheid in Europa

Op de Digitale Top in Estland (6 oktober jl.) werd gesproken over de toekomst van de eOverheid in Europa. E-aanbesteden en elektronische identificatie zijn voorbeelden van belangrijke mijlpalen die al bereikt zijn op het gebied van eOverheid. Er zijn echter nog veel meer kansen op het gebied van digitale transformaties, zowel op decentraal niveau als op Europees niveau. In de Tallinn-verklaring, die op de Digitale Top is getekend, is de wens uitgesproken om een extra impuls te geven aan de mogelijkheden op digitaal gebied voor (decentrale) overheden.

Lees het volledige bericht

Europees akkoord voor standaard e-factuur

Er komt een nieuwe standaard voor e-facturen. Een eenduidige uitwisseling van e-facturen tussen (decentrale) overheden en leveranciers wordt hiermee geïntroduceerd. Het European Committee for Standardisation (CEN) heeft onlangs de nieuwe standaard ontwikkeld. Op den duur zal deze ook gaan gelden voor bedrijven onderling.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert nieuwe richtlijnen voor digitalisering publieke diensten

De Commissie heeft op 23 maart 2017 een nieuw EU interoperabiliteitskader gepresenteerd. Dit kader moet Europese overheden helpen bij de digitalisering van het aanbod van diverse publieke diensten. Daarnaast heeft het kader een coördinerende functie. Digitalisering leidt tot tijd- en kostenbesparing, verhoogt de transparantie en verbetert de kwaliteit van diensten voor burgers en bedrijven.

Lees het volledige bericht

eOverheid draagt bij aan Europese doelstellingen

De digitale overheid in Nederland wordt steeds meer gebruikt. Dit blijkt uit  onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De relatie tussen overheid, burgers en bedrijven wordt steeds meer digitaal. Daarnaast worden veel diensten, zoals de aanvraag van toeslag- of vergunningen ook gedigitaliseerd.  Door deze positieve ontwikkeling draagt Nederland bij aan het actieplan ‘eGovernment 2016-2020’ van de Europese Commissie.

Lees het volledige bericht

Actieplan naar een digitaal openbaar bestuur

Er zijn nieuwe inzichten in de vooruitgang van digitale services in de publieke sector in de lidstaten van de Europese Unie. De vooruitgang van faciliteiten met betrekking tot e-overheid in de lidstaten worden gemeten en met elkaar vergeleken in een onderzoek dat in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door Capgemini, Sogeti, IDC en Politecnico Di Milano , sluit aan op het actieplan wat de Commissie in april 2016 presenteerde om de vraag en verwachtingen uit de private sector bij te benen.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen eOverheid

X