Tools & publicaties

In dit overzicht presenteert Europa decentraal een aantal belangrijke tools en publicaties die decentrale overheden kunnen helpen bij het voldoen aan hun verplichtingen onder de AVG.

Verwerkingsbeginselen

Handleiding AVG, Rijksoverheid

Deze handleiding is er voor iedereen die gegevens verwerkt en in het bijzonder voor organisaties die zich willen voorbereiden op de eisen van de verordening.

Stappenplan Gemeenten, VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal

Dit stappenplan voor gemeenten biedt een globaal overzicht van de belangrijkste maatregelen die gemeenten moeten nemen ter voorbereiding op de AVG.

AVG-Regelhulp, Autoriteit Persoonsgegevens

Met deze regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgen verwerkingsverantwoordelijken in tien stappen een beeld van waar zij aan kunnen werken om goed voorbereid te zijn op de AVG.

Hulpmiddel bij de AVG, Europese Commissie

Met deze tool wil de Europese Commissie het bewustzijn en de kennis omtrent de AVG vergroten. De tool is gericht op burgers, ondernemingen en overheidsinstanties.

Verwerker & verwerkingsverantwoordelijke

Themadossier AVG – Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit dossier bevat informatie over diverse thema’s binnen de AVG. Het dossier is bedoeld voor directies, concernorganisaties en koepelorganisaties in de zorg, maar kan ook voor andere overheidsinstellingen, burgers en bedrijven interessant zijn.

Factsheet verwerker of verwerkingsverantwoordelijke en beslisboom – IBD, VNG Realisatie

Deze factsheet voor gemeenten biedt houvast geeft duidelijkheid of het gaat om een verwerker of verwerkingsverantwoordelijke.

Model verwerkersovereenkomst – IBD, VNG Realisatie

Dit model van een verwerkersovereenkomst voor gemeenten kan als houvast gebruikt worden voor het opstellen van een verwerkersovereenkomst.

Model verwerkersovereenkomst – Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit model van verwerkersovereenkomsten is bedoeld voor directies, concernorganisaties en koepelorganisaties in de zorg, maar kunnen ook voor andere overheidsinstellingen, burgers en bedrijven interessant

Handreiking register verwerkingsactiviteiten – VNG, VNG Realisatie, IBD

In deze handreiking vindt u de totstandkoming van de structuur van het gemeentelijk Register van Verwerkingen, hoe u binnen de gemeente aan de slag kan met het register, en op welke manier het register ingevuld kan worden.

Voorbeeld register verwerkingsactiviteiten – IBD

Dit voorbeeld van een register van verwerkingsactiviteiten geeft een idee hoe u verwerkingsactiviteiten kan registreren.

Handleiding Privacy by Design – Rijksoverheid, CIP

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u volgens de principes van Privacy by Design kunt werken.

Uitvoeren DPIA – Richtsnoeren Artikel 29-Werkgroep

De Europese nationale toezichthouders hebben in dit document richtsnoeren uiteengezet voor het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en de bepaling of een verwerking “waarschijnlijk een hoog risico inhoudt”.

Inbreuk persoonsgegevens (Engelse versie) – Richtsnoeren Artikel 29-Werkgroep

De Europese nationale toezichthouders hebben in dit document richtsnoeren uiteengezet omtrent het melden van een inbreuk van persoonsgegevens.

Garanderen van de rechten van betrokkene / Privacy en uw personeel

Rechten van betrokkenen – deel 1 – VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal
In deze handreiking wordt de informatieplicht van verwerkingsverantwoordelijken, het recht van inzage en hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan toegelicht.

Rechten van betrokkenen – deel 2 – VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal
Het tweede deel van deze handreiking spitst zich toe op het recht op vergetelheid; het recht op rectificatie; het recht op beperking van verwerking; het recht op data-portabiliteit; het recht op bezwaar; het recht tegen geautomatiseerde verwerking en hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan.

Handreiking: privacyverklaring voor de gemeentelijke website – VNG, VNG Realisatie, IBD, Europa decentraal
Met deze handreiking voor gemeenten worden aan de hand van uitleg en voorbeelden de onderdelen van een verplichte privacyverklaring behandeld.

Privacy op de werkvloer – Opinie Artikel 29-Werkgroep
De nationale toezichthouders, verenigd in de Artikel 29-Werkgroep, gaan in deze opinie in op de relatie tussen de werkgever en werknemer op het gebied van privacy van de werknemer.

Dataportabiliteit – Opinie Artikel 29-Werkgroep
Deze opinie van de Artikel 29-Werkgroep helpt bij de interpretatie en implementatie van het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit de AVG.

Toestemming – Richtsnoeren Artikel 29-Werkgroep
Middels dit document geeft de Artikel 29-Werkgroep richtsnoeren omtrent de interpretatie van het begrip ‘toestemming’ in de AVG.

Transparantie – Richtsnoeren Artikel 29-Werkgroep
Middels dit document geeft de Artikel 29-Werkgroep richtsnoeren omtrent de interpretatie van het begrip ‘transparantie’ in de AVG.

Functionaris Gegevensbescherming

Richtlijnen omtrent de Functionaris Gegevensbescherming – Artikel 29-Werkgroep

De nationale toezichthouders, verenigd in de Artikel 29-Werkgroep, hebben deze richtlijnen opgesteld voor twee doelen. Ten eerste om duidelijkheid te verschaffen over de relevante voorwaarden van de AVG om verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers te helpen aan de wet te voldoen. Daarnaast is het document ook bedoeld om FG’s te ondersteunen in hun functie. De aanbevelingen in de richtlijnen zijn gebaseerd op ervaring opgedaan in verschillende EU-lidstaten.

Handreiking rol, taken en positionering van de FG – VNG, VNG Realisatie, IBD

Dit document is opgesteld voor gemeenten, colleges van B&W en FG’s. De handreiking biedt handvatten aan het college van B&W bij het aanwijzen van een FG en is voor de FG een handig hulpmiddel om een concrete invulling te geven aan zijn of haar functie. Ook voor andere decentrale overheidsorganisaties die een FG moeten aanwijzen kan de handreiking relevant zijn. De handreiking geeft antwoord op vragen als: hoe verhoudt de FG-functie zich tot de rest van de organisatie en tot externe partijen? En: met wie en hoe werkt deze functionaris samen? De FG kan de handreiking gebruiken voor aanknopingspunten om zijn/haar functie vorm te geven. Ook voor andere decentrale overheidsorganisaties die een FG moeten aanwijzen kan de handreiking relevant zijn.