Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Functionaris voor Gegevensbescherming

Artikel 37 AVG stelt dat overheidsinstanties en overheidsorganen verplicht een functionaris voor gegevensbescherming moeten aanwijzen. Maar wat is een functionaris voor gegevensbescherming nu precies?

Verplichte FG

Overheidsinstanties en overheidsorganen moeten verplicht een functionaris voor gegevensbescherming aanwijzen ingevolge artikel 37 AVG. Echter, verschillende overheidsinstanties kunnen wel samen één functionaris voor gegevensbescherming aanwijzen. Verder mag de functionaris voor gegevensbescherming gewoon een eigen personeelslid van de organisatie zijn, maar de functie kan ook ingevuld worden op grond van een dienstverleningscontract met iemand van buiten de organisatie.

Toegang persoonsgegevens

De functionaris voor gegevensbescherming moet toegang gegeven worden tot alle persoonsgegevens die in de organisatie in omloop zijn en de diverse verwerkingsactiviteiten die daarmee gepaard gaan. Daarnaast moet uw organisatie ervoor zorgen dat de functionaris ondersteund wordt bij de uitvoering van de taken die hem zijn toebedeeld volgens de AVG. Deze ondersteuning kan hoogstwaarschijnlijk verschillende vormen aannemen. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van kantoorruimte, personeel, materiaal enzovoort.

Taken FG

De functionaris voor gegevensbescherming moet betrokken worden bij ‘alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens’, aldus art. 38 AVG. De functionaris moet benoemd worden op grond van zijn professionele kwaliteiten, deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk. De AVG stelt in art. 39 dat een functionaris voor gegevensbescherming ten minste de volgende taken moet uitvoeren:

  • Het informeren en adviseren over de verplichtingen die de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van persoonsgegevens heeft voortvloeiende uit de AVG, andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming;
  • Het toezien op de naleving van de AVG, andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming;
  • Het toewijzen van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het personeel van de organisatie die persoonsgegevens verwerkt;
  • Het geven van advies met betrekking tot een gegevensbeschermingseffectbeoordeling;
  • Het samenwerken met en als contactpunt optreden voor de autoriteit persoonsgegevens.

Onafhankelijkheid

De functionaris voor gegevensbescherming moet onder andere bovenstaande taken onafhankelijk uit kunnen voeren. Dit betekent dat hij geen instructies mag krijgen over de uitvoering van de taken. Natuurlijk moet de functionaris voor gegevensbescherming ook rapporteren over zijn taken. Dit doet hij rechtstreeks aan het management van de organisatie. Daarnaast is de functionaris in overeenstemming met EU en nationaal recht tot geheimhouding of vertrouwelijkheid verplicht.

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws

Functionaris voor Gegevensbescherming

Reactietermijn richtlijnen interpretatie AVG verlengd

Per 25 mei 2018 moet de Algemene Verordening Gegevensbescherming toegepast worden. De Wet bescherming persoonsgegevens zal dan komen te vervallen. Er is vanaf dan één verordening geldig in de gehele EU.  Naar aanleiding van deze Verordening schreef de Artikel 29-werkgroep (WP29) van de Europese Commissie een drietal richtlijnen waar tot 15 februari 2017 op gereageerd kan worden.

Lees het volledige bericht

Algemene Verordening Gegevensbescherming treedt in werking op 25 mei 2016

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal op 25 mei 2016 in werking treden. Dit betekent dat decentrale overheden tot 25 mei 2018 hebben om aan de regels uit de AVG te voldoen. U kunt hierbij denken aan het verplicht aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling of uitvoering geven aan de rechten van de betrokkenen. Lees het volledige bericht

Raad van State doet uitspraak in zaak omtrent bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens moeten goed beschermd worden. Deze bescherming van persoonsgegevens was dan ook onderwerp van een uitspraak van de Raad van State (RvS) van 26 april 2016. De RvS oordeelt echter dat het bezwaar tegen een brief van de gemeente over het koppelen van een afvalpas aan het adres van bewoners niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Een actueel onderwerp, omdat onlangs de definitieve versie van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is goedgekeurd.

Lees het volledige bericht

Akkoord hervorming EU-gegevensbescherming Commissie

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad hebben een finaal akkoord bereikt over de hervorming van de Europese Verordening gegevensbescherming. Nadat de Europese Commissie in 2002 een hervorming van de wetgeving omtrent EU-gegevensbescherming heeft voorgesteld, zijn de drie Europese instellingen op 15 december tot een definitieve versie gekomen. Met deze hervorming wordt de huidige regelgeving over privacy grondig herzien. De verordening heeft na inwerkingtreding en zal ook consequenties voor provincies, gemeenten en waterschappen hebben.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen

Functionaris voor Gegevensbescherming

Wat betekenen de nieuwe privacyregels voor onze gemeente?

We hebben gehoord dat zowel het Europees Parlement als de Raad voor Ministers de nieuwe Europese regels omtrent privacy hebben goedgekeurd. Wat betekent dit voor onze gemeente? Per wanneer moet onze gemeente voldoen aan deze regels? Moeten wij daarnaast als gemeente ook een aparte Functionaris voor Gegevensbescherming in dienst nemen?

Bekijk het antwoord