Functionaris voor gegevensbescherming

Op grond van artikel 37 AVG moet de verwerkingsverantwoordelijke in een aantal situaties verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aannemen. Bij overheidsorganisaties die persoonsgegevens verwerken hebben betrokkenen vaak weinig of geen keuze betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens en de manier waarop dit gedaan wordt. Decentrale overheidsorganisaties die persoonsgegevens verwerken moeten daarom een FG aanstellen.

Onafhankelijke rol van de FG

Een FG adviseert over de toepassing van de AVG en staat de verwerker en verwerkingsverantwoordelijke bij met het intern toezicht op de naleving van de AVG.

Een FG dient zijn werkzaamheden onafhankelijk uit te kunnen voeren. De AVG bevat dan ook een aantal waarborgen om deze onafhankelijkheid te garanderen.

 • De organisatie die de FG aanstelt mag dan ook geen instructies geven over de uitvoering van zijn taken.
 • De FG mag niet ontslagen of gesanctioneerd worden als gevolg van de uitoefening van zijn taken. Een FG is ook niet persoonlijk verantwoordelijk als de AVG niet nageleefd wordt. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.
 • Indien een FG ook andere taken uitvoert binnen de organisatie, mag hij niet betrokken raken bij het beslissen over het doel en de middelen van een verwerking van persoonsgegevens.
 • De FG is verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het contact dat betrokkenen met de FG hebben over hun rechten onder de AVG, maar is ook belangrijk wanneer de FG samenwerkt met de AP.

Wie moet de FG aanstellen?

In de praktijk kan het voorkomen dat verschillende organen in een organisatie een FG moeten aannemen. Daarom is het mogelijk om voor verschillende organisaties en bedrijfsonderdelen een gezamenlijke FG aan te nemen. Dit kan bijvoorbeeld ook een goede optie zijn voor verschillende kleine gemeenten. Wanneer er gekozen wordt een gezamenlijke FG aan te wijzen, moet er wel voor gezorgd worden dat deze FG zijn taken nog wel goed kan uitvoeren voor alle betrokken organisaties of organisatie-onderdelen. De FG moet bijvoorbeeld eenvoudig te bereiken zijn voor zowel de verwerker en verwerkingsverantwoordelijke, de interne medewerkers, betrokkenen en de AP.

De FG moet benoemd worden op grond van zijn professionele kwaliteiten en deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk. Daarbij moet goed nagedacht worden over de capaciteiten van de kandidaat om de taken van de FG uit te kunnen voeren. Wat daarvoor nodig is hangt ook af van de organisatie en de verwerkingen die daar worden uitgevoerd.

Taken van de FG

De AVG of de Uitvoeringswet AVG leggen de FG geen formele bevoegdheden op. Artikel 39 van de AVG schrijft wel enkele taken voor die de FG minimaal moet uitvoeren:

 • Het informeren en adviseren over de verplichtingen die de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van persoonsgegevens heeft voortvloeiende uit de AVG, andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming;
 • Het toezien op de naleving van de AVG, andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming;
 • Het toewijzen van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het personeel van de organisatie die persoonsgegevens verwerkt;
 • Het geven van advies met betrekking tot een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA);
 • Het samenwerken met en als contactpunt optreden voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Functionaris voor Gegevensbescherming moet toegang hebben tot alle persoonsgegevens die in de organisatie in omloop zijn, inclusief toegang tot de verwerkingsactiviteiten die daarmee gepaard gaan. Volgens de AGV moet de organisatie ervoor zorgen dat de FG ondersteund wordt bij de uitvoering van zijn taken. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld het verstrekken van kantoorruimte, personeel en materiaal.

Aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Verwerkingsverantwoordelijken moeten hun Functionaris Gegevensbescherming aanmelden bij de AP. Dat kan via dit aanmeldingsformulier.

Meer weten over de FG?

Werkt u bij een (decentrale) overheidsorganisatie en heeft u een vraag over de AVG? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Stel direct uw vraag

Nieuws Functionaris voor gegevensbescherming

De Autoriteit Persoonsgegevens: controles en onderzoek naar de naleving van de AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van toepassing geworden. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving: organisaties die zich niet aan de verplichtingen houden kunnen fikse boetes krijgen. Waar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens zich de afgelopen tijd mee bezig gehouden en welke controles kunnen decentrale overheden nog verwachten?

Lees het volledige bericht

Eerste controles Autoriteit Persoonsgegevens uitgevoerd

Op vrijdag 1 juni 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangekondigd ruim 400 overheidsorganisaties gecontroleerd te hebben op hun plicht de Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij de Autoriteit aan te melden. De AP heeft de organisaties die hun FG nog niet hebben aangemeld aangeschreven. Het betreft minder dan vier procent van de gecontroleerde organisaties. Deze organisaties krijgen tot 11 juni 2018 de tijd hun FG alsnog aan te melden. Doen zij dit niet, dan kan de AP een sanctie opleggen.

  Lees het volledige bericht

AVG deel VII: Functionaris voor de gegevensbescherming

Vanaf 25 mei dient elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt zich te houden aan de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze speciale edities van de Europese Ster lichten we de belangrijkste wijzigingen voor decentrale overheden nog eens toe. Met nog anderhalve maand te gaan tot de regels van de AVG van toepassing worden, kijken we in dit zevende deel naar de rol van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen een organisatie.

Lees het volledige bericht

FG Jolanda Aalten over de AVG: ‘Vind het wiel niet alleen uit, werk samen met anderen’

Wat voor gegevens verwerken we? Hoe lang mogen we deze bewaren? Hoe zorgen we ervoor dat we de privacy van onze werknemers goed in acht nemen? Uit de AVG vloeien soms lastige vragen voort die momenteel bij alle (decentrale) overheden de revue passeren. Functionaris Gegevensbescherming Jolanda Aalten adviseert dan ook: doe het niet alleen, maar werk samen met anderen en wissel kennis uit. Sinds januari dit jaar is zij werkzaam voor de provincie Utrecht. Zijn ze al klaar voor 25 mei?

Lees het volledige bericht

AVG – Tools en publicaties #4

De nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt een aantal veranderingen mee voor het privacybeleid van onder meer decentrale overheden. De AVG wordt in Nederland beleidsneutraal geïmplementeerd. Dit betekent dat het huidige recht wordt gehandhaafd, tenzij dit op grond van de AVG niet mogelijk is. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit overzicht presenteert Europa decentraal een aantal belangrijke tools en publicaties, toegespitst op het behandelde thema in deze speciale Ster-editie: de Functionaris Gegevensbescherming. Dit overzicht kan decentrale overheden helpen bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de AVG.

Lees het volledige bericht

AVG Deel IV – De verplichtingen van de verwerkings­verantwoordelijke

Nog 80 dagen te gaan tot 25 mei. Vanaf deze datum dient elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt zich te houden aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze speciale edities van de Europese Ster lichten we de belangrijkste wijzigingen voor decentrale overheden nog eens toe. In deel III van de AVG-special is te lezen wanneer een organisatie verwerkingsverantwoordelijke is, en wat wordt bedoeld met de verantwoordingsplicht. In dit vierde deel wordt verder ingegaan op de specifieke verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Lees het volledige bericht

Datalekken, privacy en Functionaris voor Gegevensbescherming op de Werken met Europa borrel

Op donderdag 30 maart vond de Werken met Europa borrel plaats bij Europa decentraal. Dit netwerkevent stond in het teken van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waaraan decentrale overheden zich vanaf 25 mei 2018 moeten houden. Voorbereidingen moeten nu al getroffen worden om straks aan de voorwaarden uit de verordening te voldoen.

Lees het volledige bericht

Nieuwe EU-privacyregels: geen ver-van-mijn-bed-show

Het lijkt misschien nog een ver-van-uw-bed-show, maar vanaf 25 mei 2018 moeten naast bedrijven ook gemeenten, provincies en waterschappen zich aan de nieuwe Europese regels omtrent privacy houden. Kortom: wanneer persoonsgegevens verwerkt worden, moeten de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toegepast worden. Iedere gemeente, provincie of waterschap verwerkt namelijk persoonsgegevens. Gemeenten hebben bijvoorbeeld de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Personen (BPR) te beheren. Maar ook bij het afgeven van vergunningen worden persoonsgegevens verzameld.

Lees het volledige bericht

Reactietermijn richtlijnen interpretatie AVG verlengd

Per 25 mei 2018 moet de Algemene verordening gegevensbescherming toegepast worden. De Wet bescherming persoonsgegevens zal dan komen te vervallen. Er is vanaf dan één verordening geldig in de gehele EU.  Naar aanleiding van deze Verordening schreef de Artikel 29-werkgroep (WP29) van de Europese Commissie een drietal richtlijnen waar tot 15 februari 2017 op gereageerd kan worden. De richtlijnen geven al meer duidelijkheid met betrekking tot de interpretatie van diverse begrippen uit de AVG.

Lees het volledige bericht

Algemene verordening gegevensbescherming treedt in werking op 25 mei 2016

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal op 25 mei 2016 in werking treden. Dit betekent dat decentrale overheden tot 25 mei 2018 hebben om aan de regels uit de AVG te voldoen. U kunt hierbij denken aan het verplicht aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling of uitvoering geven aan de rechten van de betrokkenen. Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Functionaris voor gegevensbescherming

Wanneer is een organisatie een ‘overheidsinstantie’ en moet deze een Functionaris voor de Gegevensbescherming aanstellen?

Onze stichting voert het grootste gedeelte van onze werkzaamheden uit voor overheden. Daarvoor krijgen wij subsidie van verschillende gemeenten. Daarnaast voeren we betaalde opdrachten uit voor (andere) private partijen. Bij deze werkzaamheden verwerken we verschillende persoonsgegevens. Naar aanleiding van de uitgevoerde controles van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de aanwezigheid van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) vragen we ons af in hoeverre wij ook verplicht zijn om een FG aan te stellen? Wanneer valt een organisatie onder de definitie ‘overheidsorganisatie’ in de zin van artikel 37 AVG?

Bekijk het antwoord

Wet- en regelgeving Functionaris voor gegevensbescherming

Functionaris voor Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt in artikel 37 en 38 AVG dat een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld moet worden en wat zijn taken zijn. Daarnaast wordt de Functionaris voor Gegevensbescherming nog in diverse andere artikelen genoemd. Hieronder kunt u hier een overzicht van vinden. Ook het verschil tussen de inrichting van de functie Functionaris voor Gegevensbescherming in de Wbp en de AVG worden schematisch weergegeven.

FG in de AVG 

 • De contactgegevens van een FG moeten genoemd worden wanneer persoonsgegevens bij een betrokkene worden verzameld (art. 13 lid 1 b).
 • De contactgegevens van een FG moeten genoemd worden wanneer persoonsgegevens niet bij een betrokkene worden verzameld (art. 14 lid 1 b).
 • De naam en de contactgegevens van de FG moeten in het register van de verwerkingsactiviteiten genoteerd worden (art. 30).
 • Bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens deelt de verwerkingsverantwoordelijke de naam en contactgegevens van de FG mee aan de AP (art. 33).
 • Wanneer een PIA uitgevoerd wordt, wint de verwerkingsverantwoordelijke een advies van de FG in (art. 35).
 • Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de AP voorafgaand raadpleegt over een verwerking met hoog risico, verstrekt hij ook informatie over de naam en contactgegevens van de FG. (art. 36).
 • De verwerkingsverantwoordelijke wijst een FG aan (art. 37 lid 1)
  • FG wordt aangewezen op basis van professionele kwaliteiten en deskundigheid op het gebied van de wetgeving en praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de in art. 39 taken te vervullen (art. 37 lid 5)
  • FG kan personeelslid zijn, of op grond van dienstverleningsovereenkomst verrichten. (art. 37 lid 6)
  • Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker maakt de contactgegevens van FG bekend en deelt deze mee aan AP (art. 37 lid 7)
 • De taken en positie van FG worden in art. 38 en 39 opgesomd.
 • De taken van de FG (overeenkomst art. 38 en 39) moeten in de bindende bedrijfsvoorschriften worden vastgelegd (art. 47 lid h).
 • De AP verricht haar taken (zie art. 57) kosteloos voor de FG (art. 57).

FG in AVG en Wbp

AVG (nieuw)Wbp (oud)
FG verplicht voor overheidsinstantiesJa (art. 37 lid 1 AVG)Nee (art. 62 Wbp)
Kwalificaties
 • Professionele kwaliteiten en deskundigheid op het gebied van wetgeving en praktijk inzake gegevensbescherming
 • Vermogen om taken uit te voeren
  (art. 37 lid 5 AVG)
 • Toereikende kennis voor vervulling van taak
 • Voldoende betrouwbaar
  (art. 63 Wbp)
In dienst of niet?
 • Functionaris kan personeelslid zijn,
 • of op grond van dienstverleningsovereenkomst taken verrichten
  (art. 37 lid 6 AVG)
Geen bepaling
Aanmelding FG AP
 • Verwerkingsverantwoordelijke maakt FG bekend bij AP (art. 37 lid 7 AVG)
De functionaris oefent zijn taken eerst uit nadat de verantwoordelijke of de organisatie die hem heeft benoemd, hem heeft aangemeld bij het College (art. 63 lid 3 Wbp)
Positie van FG
 • Betrekken van FG
FG wordt naar behoren en tijdig betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens

 

Geen bepaling
 • Toegang
 • FG krijgt toegang tot persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten (art. 38 lid 2 AVG)
 • FG krijgt benodigde middelen ter beschikking voor vervullen van taken en in stand houden deskundigheid (art 38 lid 2 AVG)
 • De verantwoordelijke stelt de functionaris in de gelegenheid zijn taak naar behoren te vervullen. De functionaris kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de verantwoordelijke gevolg dient te geven aan hetgeen in de tweede volzin is bepaald. (art. 62 lid 2 Wbp)
 • De verantwoordelijke of de organisatie als bedoeld in het eerste lid draagt zorg dat de functionaris ter vervulling van zijn taak over bevoegdheden beschikt die gelijkwaardig zijn aan de bevoegdheden zoals geregeld in Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht. (art. 64 lid 3 Wbp)

 

 • Instructies van verwerker of verantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zorgen ervoor dat de functionaris voor gegevensbescherming geen instructies ontvangt met betrekking tot de uitvoering van die taken (art. 38 lid 3 AVG)

 

De functionaris kan wat betreft de uitoefening van zijn functie geen aanwijzingen ontvangen van de verantwoordelijke of van de organisatie die hem heeft benoemd. (art. 63 lid 2 Wbp)
 • Geheimhouding
Verplicht tot geheimhouding of vertrouwelijkheid ingevolge nationaal of Unierecht (art. 38 lid 5 AVG)De functionaris is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem op grond van een klacht of een verzoek van betrokkene is bekend geworden, tenzij de betrokkene in bekendmaking toestemt. (art. 63 lid 4 Wbp)

 

 • Zorg verwerker of verantwoordelijke
Geen bepalingDe verantwoordelijke of de organisatie als bedoeld in het eerste lid draagt zorg dat de functionaris ter vervulling van zijn taak over bevoegdheden beschikt die gelijkwaardig zijn aan de bevoegdheden zoals geregeld in Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht. (art. 64 lid 3 Wbp)
Taken FG
 • Informeren en adviseren over wettelijke taken
Informeren en adviseren over verplichtingen AVG en ander Unierechtelijke of nationaalrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen (art. 39)

 

Toezien op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde. (art. 64 lid 1 Wbp)

 

 • Toezien op naleving wet
Toezien op naleving van AVG of andere Unierechtelijke of nationaalrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en beleid van verwerker of verantwoordelijke  (art. 39)

 

Naleving van code als in art. 25 (art. 64 lid 2 Wbp)
 • Overig
 • Advies verstrekken en toezien op uitvoering van PIA
 • Samenwerken met AP
 • Optreden als contactpunt voor de AP
Niet in de Wbp.