Toegankelijkheid

Om geen onderscheid te maken tussen mensen met en zonder handicap, wordt er gewerkt aan het beter toegankelijk maken van overheidswebsites voor iedereen. De Europese Unie heeft daarvoor de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is op 22 december 2016 in werking getreden en is sinds 1 juli 2018 in Nederlands recht omgezet.

Verplichtingen Richtlijn

De Europese Toegankelijkheidsrichtlijn legt verplichtingen op aan de lidstaten voor alle lokale en nationale overheden, aanbestedingsplichtige organisaties en samenwerkingsverbanden (zie artikel 3 lid 1). De richtlijn verplicht lidstaten ertoe dat deze “overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken door ze waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust te maken” (artikel 4). Dit betekent dat overheidsinstanties hun websites op zo’n manier moeten inrichten dat deze te gebruiken is door mensen met en zonder handicap. In veel landen wordt hiervoor dezelfde standaard gebruikt.

Standaarden

Veel EU-lidstaten hebben zelf al normen over toegankelijkheid vastgesteld over het gebruik van de Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), een standaard voor de toegankelijkheid van websites. Deze norm is ook Europees geregistreerd onder de code EN 301 549. In Nederland heet deze norm ‘DigiToegankelijk’. Aan de WCAG 2.0 norm liggen de vier principes ten grondslag die ook terugkomen in de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn: websites en mobiele applicaties moeten waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust zijn.

Logius, de dienst Digitale Overheid, heeft op hun website een eenvoudige uitleg opgenomen van deze toegankelijkheidseisen. Zij leggen uit dat er dan bijvoorbeeld rekening mee moet worden gehouden dat niet iedereen een muis gebruikt bij het bezoeken van een website. Formulieren moeten daarom ook alleen met het toetsenbord kunnen worden ingevuld. Een tweede voorbeeld is dat voor audio- en videomateriaal – dat niet live wordt uitgezonden – een kort tekstalternatief beschikbaar moet zijn, zoals ondertiteling of een transcript.

Implementatie Nederlandse wetgeving

De Europese toegankelijkheidsrichtlijn is per 1 juli 2018 geïmplementeerd in het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Dit besluit is op dit moment gebaseerd op artikel 89 van de Grondwet en zal uiteindelijk onder de wet Digitale Overheid komen, die op dit moment wordt ontwikkeld.

Logius heeft een handreiking gepubliceerd waarin staat hoe diensten en informatie toegankelijker gemaakt kunnen worden.

Verplichtingen Besluit Digitale Toegankelijkheid

De verplichtingen van het besluit digitale toegankelijkheid zijn tweeledig. De toegankelijkheidseisen worden toegepast tot aan niveau AA van standaard WCAG 2.1. Daarnaast moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring gepubliceren op de website, waarin de maatregelen worden uiteengezet die worden genomen om de website toegankelijk te maken en te houden. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Gefaseerde toepassing

Hoewel het besluit Digitale Toegankelijkheid al in werking is, kent het besluit een gefaseerde toepassing. Dit betekent dat de overheidswebsites pas vanaf een later ogenblik moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het besluit. Dit is afhankelijk van de datum van publicatie:

  1. Website die zijn gepubliceerd vanaf 23 september 2018 moeten met ingang van 23 september 2019 voldoen;
  2. Websites die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018 moeten met ingang van 23 september 2020 voldoen;
  3. Mobiele applicaties moeten per 23 juni 2021 voldoen.