Gegevensbescherming

Het recht op bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht. Ook online moet dit efficiënt gehandhaafd worden. Een doelstelling van de Digitale Agenda, is dat gebruikers van internet zich online veilig en beveiligd voelen.

Decentrale verplichtingen

Meer over de decentrale verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming vindt u in het dossier Informatiemaatschappij onder Privacy: de Algemene verordening gegevensbescherming. Vanaf 25 mei 2018 moeten decentrale overheden zicht houden aan de ‘nieuwe’ privacyregels, onder het thema Privacy hebben wij voor u op een rijtje gezet waaraan u hierbij moet denken.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Gegevensbescherming

Gegevensbescherming beleid

In april 2010 stelde de Commissie een actieplan op waarin wordt aangegeven dat het bewustzijn van rechten inzake gegevensbescherming moet worden vergroot. Deze taak geldt ook voor decentrale overheden.

Cybercrime

Cybercrime omvat:

– Alle misdaden specifiek gericht op internet (zoals aanvallen op informatiesystemen en phishing);
– ‘Alledaagse’ misdaden die online plaatsvinden (zoals fraude plegen en illegale content verspreiden).

EU-centrum bestrijding cybercrime

De Commissie heeft in een Mededeling gepleit voor de oprichting van een Europees centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit. Het Europees Parlement en de Raad hebben in 2010 een voorstel gedaan voor een richtlijn over aanvallen op informatiesystemen. Het doel van deze richtlijn is de samenwerking tussen justitiële en andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten te verbeteren door middel van afstemming van strafrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van aanvallen op informatiesystemen.

Verhoging rechtszekerheid

De Commissie wil de rechten van individuen in de EU verbeteren. De rechtszekerheid moet worden verhoogd en de regels verduidelijkt. Hiertoe deed de Commissie in 2010 een Mededeling. In 2007 deed de Commissie een Mededeling over de technologieën ter bevordering van de persoonlijke levenssfeer. De Commissie steunt projecten die deze technologieën beschermen.

Nieuws Gegevensbescherming

Aanbesteden en privacy: extra attendering privacybescherming op TenderNed

Ook bij het plaatsen van aanbestedingen is de bescherming van persoonsgegevens een belangrijk onderwerp. TenderNed heeft met haar oktoberrelease van 26 oktober jl. een drietal verbeteringen voor het gebruik van het platform doorgevoerd. Door de aanpassingen worden aanbestedende diensten onder meer gewaarschuwd voor de omgang met privacygevoelige of commercieel vertrouwelijke informatie in aanbestedingsdocumenten.

Lees het volledige bericht

Reactietermijn richtlijnen interpretatie AVG verlengd

Per 25 mei 2018 moet de Algemene verordening gegevensbescherming toegepast worden. De Wet bescherming persoonsgegevens zal dan komen te vervallen. Er is vanaf dan één verordening geldig in de gehele EU.  Naar aanleiding van deze Verordening schreef de Artikel 29-werkgroep (WP29) van de Europese Commissie een drietal richtlijnen waar tot 15 februari 2017 op gereageerd kan worden. De richtlijnen geven al meer duidelijkheid met betrekking tot de interpretatie van diverse begrippen uit de AVG.

Lees het volledige bericht

Raad van State volgt HvJ in zaken omtrent EU-paspoortverordening

Het is volgens de Raad van State (RvS) verplicht om vingerafdrukken op te nemen in paspoorten. Deze verplichting geldt echter niet voor identiteitskaarten. Deze uitspraak deed de RvS op 25 mei 2016 in de desbetreffende zeven zaken. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) gaf antwoord op de vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS in september 2012 aan het Hof had gesteld.

Lees het volledige bericht

Algemene verordening gegevensbescherming treedt in werking op 25 mei 2016

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal op 25 mei 2016 in werking treden. Dit betekent dat decentrale overheden tot 25 mei 2018 hebben om aan de regels uit de AVG te voldoen. U kunt hierbij denken aan het verplicht aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling of uitvoering geven aan de rechten van de betrokkenen. Lees het volledige bericht

Raad van State doet uitspraak in zaak omtrent bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens moeten goed beschermd worden. Deze bescherming van persoonsgegevens was dan ook onderwerp van een uitspraak van de Raad van State (RvS) van 26 april 2016. De RvS oordeelt echter dat het bezwaar tegen een brief van de gemeente over het koppelen van een afvalpas aan het adres van bewoners niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Een actueel onderwerp, omdat onlangs de definitieve versie van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is goedgekeurd.

Lees het volledige bericht

Europese toezichthouders beoordelen EU-VS Privacyschild

De conceptovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) over de uitwisseling van gegevens moet op een aantal punten worden aangepast. Dat vinden de Europese toezichthouders die woensdag 14 april 2016 hun oordeel uitspraken over deze conceptovereenkomst. De Europese Commissie staat nu onder druk om deze opmerkingen mee te nemen in haar uiteindelijke besluit.

Lees het volledige bericht

Nieuwe wetgeving bescherming persoonsgegevens goedgekeurd

De Europese Unie is akkoord gegaan met de nieuwe wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Op 8 april 2016 heeft de Raad van Ministers van de EU zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld. Vervolgens heeft het Europees Parlement op 14 april 2016, tijdens de plenaire vergadering van het Parlement, deze nieuwe wetgeving goedgekeurd. De wetgeving is nog niet gepubliceerd in het publicatieblad en dus nog niet in werking getreden.

Lees het volledige bericht

EU en VS bereiken akkoord over kader uitwisseling data

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn dinsdag 2 februari tot een akkoord gekomen over een kader in de onderhandelingen over data-uitwisseling. In dit nieuwe akkoord wordt de privacy van Europese burgers in de opslag van data wel gewaarborgd. Ook heeft minister Kamp van Economische Zaken maandag 1 februari in een brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven op nieuwe privacy hulpmiddelen voor Nederlandse bedrijven.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Gegevensbescherming

(Hoe) moeten wij als gemeente de PIA uitvoeren?

Ik heb vernomen dat de nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming verplicht tot het uitvoeren van een zogeheten Privacy Impact Assessment (PIA). Binnen onze gemeente overwegen wij om een nieuwe technologie te gebruiken om persoonsgegevens te verwerken. Moeten wij als gemeente daarbij ingevolge de nieuwe AVG verplicht een PIA uitvoeren en zo ja, hoe moeten wij deze PIA uitvoeren?

Bekijk het antwoord

Publicaties Gegevensbescherming

X