Energiebesparing

Richtlijn 2012/27 betreffende energie-efficiëntie legt een gemeenschappelijk kader met maatregelen vast voor de bevordering van energiebesparingen binnen de EU. De richtlijn is recent herzien. De belangrijkste verandering die de herziene richtlijn met betrekking tot energiebesparing met zich meebrengt zijn verhoogde doelen voor 2030. Het doel voor 2020 lag op 20%. Het doel van 2030 is 32,5% aan energiebesparing ten opzichte van de eerste prognose uit 2007 van het eigenlijke energieverbruik in 2030. Jaarlijks moeten de lidstaten minimaal een energiebesparing van 0,8% van de energieconsumptie realiseren.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn extra inspanningen nodig in Nederland. De vernieuwde richtlijn leidt in Nederland onder andere tot wijzigingen in de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet,

De richtlijn bevat een clausule op basis waarvan de Europese Commissie uiterlijk in 2023 een voorstel tot wijziging van de richtlijn kan doen indien dit vereist is om te kunnen voldoen aan internationale verplichtingen waaronder het klimaatakkoord van Parijs.

Een aantal specifiekere maatregelen zijn:

  • Verplichting dat na 25 oktober 2020 geïnstalleerde apparaten op afstand leesbaar zijn (Artikel 9).
  • De verduidelijking van en nieuwe eisen voor informatie op facturen, waarbij eindafnemers moeten kunnen kiezen voor elektronische factureringsinformatie (Artikel 10).
  • Financiële steun voor energiearme huishoudens dient op lidstaatniveau gegarandeerd te worden. Daarnaast dient de Commissie met zowel publieke als particuliere financiële instellingen een dialoog te voeren om mogelijke acties in kaart te brengen voor het aanboren van particuliere financiering (Artikel 20)

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Energiebesparing

Europees Parlement stemt voor ambitieuze energiebesparingsplannen

De commissie voor Industrie, onderzoek en energie (ITRE) in het Europees Parlement heeft begin oktober 2017 ingestemd met nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat gebouwen in de EU efficiënter omgaan met energie. Vooral het belang van renoveren wordt benadrukt. Deze energiemaatregelen vallen onder het ‘schone energie voor alle Europeanen’ pakket, dat in 2016 door de Commissie werd gepubliceerd. Lees het volledige bericht

EP steunt pleidooi betrokkenheid decentrale overheden bij energiebeleid

‘Decentrale overheden spelen een centrale rol voor het draagvlak voor de energietransitie’ benadrukte gedeputeerde Stelpstra van Drenthe namens CEMR tijdens de ontbijtbijeenkomst Localising the Energy transition. ‘Ze verdienen daarom betrokkenheid en ondersteuning’. Europarlementariër Turmes (Groenen) onderschreef dit belang en pleitte voor een strategisch partnerschap.

Lees het volledige bericht

‘Kolencentrales moeten sluiten vóór 2030 om Parijse akkoorden te behalen’

‘Kolencentrales moeten sluiten vóór 2030 om Parijse akkoorden te behalen’

Europese landen moeten hun kolencentrales in een rap tempo sluiten, dat staat in het rapport ‘A stress test for coal in Europe under the Paris Agreement’ van het klimaatonderzoeksinstituut Climate Analytics. Het sluiten van de kolencentrales kan bijdragen aan het behalen van de klimaat- en energiedoelen die de Europese Commissie voor 2030 heeft gesteld. Ook Nederland heeft vijf kolencentrales.

Lees het volledige bericht

EU2020: energie- en klimaatdoelstellingen bijna gehaald?

De Europese Unie is goed op weg om de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 te behalen. Dit blijkt uit het tweede verslag van de Commissie over de stand van de energie-unie. Decentrale overheden hebben ook taken met betrekking tot energie- en klimaat. Deze vloeien bijvoorbeeld voort uit het nationale klimaatakkoord, bijvoorbeeld met betrekking tot het opwekken van duurzame energie.

Lees het volledige bericht

Winterpakket Energie: naar een koolstofarme economie

Energie-efficiëntie moet volgens de Europese Commissie een prioriteit in Europa gaan zijn. Op 30 november presenteerde de Commissie een pakket met maatregelen om de omschakeling naar een koolstofarme economie te voltooien. De maatregelen zijn in drie hoofdlijnen onderverdeeld. Naast het prioriteren van energie-efficiëntie moet de EU wereldwijd een voortrekkersrol nemen op het gebied van hernieuwbare energie. Bovendien moet energie betaalbaar blijven voor de burger. De maatregelen genoemd in het pakket dragen bij aan het klimaat en energiebeleid 2030 en internationale klimaatafspraken.

Lees het volledige bericht

Regio’s en steden drijvende kracht in Europese energie transitie

2016 is hét jaar voor de Energie Unie, daar maakt Eurocommissaris Maros Šefčovič zich hard voor. Nieuwe voorstellen ter bevordering van de energietransitie en in lijn met de COP21 afspraken worden nog dit najaar gepresenteerd. Regio’s en steden vormen de drijvende kracht voor een succesvolle transitie. Tijdens het HNP seminar op 15 juni jl. stond een aantal kritieke succesfactoren op weg naar meer duurzaamheid en energie efficiëntie centraal. Lees het volledige bericht

Noordzeelanden tekenen verklaring voor meer samenwerking in duurzame energie

De ondertekening van de officiële Noordzeeverklaring geeft het startsein voor vernieuwde regionale energiesamenwerking door landen rondom de Noordzee. Op 6 juni 2016 tekenden de energieministers van België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, Zweden en Nederland, evenals de Europese Commissie, deze verklaring. Deze Noordzeeverklaring bevat een concrete roadmap voor de samenwerking, die moet leiden tot een geïntegreerd netwerk van windparken op de Noordzee.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Energiebesparing

Slimme energiemeters: welke Europese regels zijn van toepassing?

Steeds meer woningen in onze gemeente krijgen slimme energiemeters. Hierdoor kan efficiënter met energie omgegaan worden. Kent het Europese recht ook voorschriften over slimme energiemeters waar de gemeente rekening mee dient te houden? Hoe zit het met de  bescherming van gegevens van burgers uit onze gemeente? Bijvoorbeeld wanneer de gemeente de data die deze slimme meters creëren zou willen gebruiken  om te sturen op efficiënter met energie om gaan?

Bekijk het antwoord

Wet- en regelgeving Energiebesparing

Energie-efficiëntie

De Richtlijn energie-efficiëntie trad in oktober 2012 in werking. De lidstaten hebben tot 5 juni 2014 om de richtlijn te implementeren. De richtlijn heeft als doel:

– Kosteneffectieve verbetering van de energie-efficiëntie bij het eindgebruik van energie;
– Voorwaarden scheppen voor ontwikkeling en bevordering van een Europese interne markt voor energiediensten;
– Verbetering van de leveringszekerheid van energie;
– Beperking van het primaire energieverbruik (zoals olie, steenkool en aardgas);
– Terugdringing van de CO2-emissie en andere broeikasgassen.

Maatregelen

De belangrijkste maatregelen van de richtlijn zijn:

– De lidstaten moeten 3% van hun gebouwen per jaar energie-efficiënt maken;
– De lidstaten moeten elke drie jaar een energie-efficiëntieplan opstellen. Het eerste actieplan moet op 30 april 2014 worden ingediend;
– Grote bedrijven moeten om de drie jaar een energiecontrole laten uitvoeren;
– Energiebedrijven moeten de consument aansporen om het energieverbruik te verlagen;
– De consument moet beter controle houden over het eigen energieverbruik.

Decentrale overheden

De richtlijn kent geen verplichtingen voor decentrale overheden. Wel wordt meerdere keren gesproken over het stimuleren van decentrale overheden door de centrale overheid om ook actie te ondernemen op het gebied van energie-efficiënte. Zie onder andere art. 5 lid 7 van de richtlijn.

Europese subsidies

Om de EU2020-doelstellingen te halen, kunnen decentrale overheden voor de financiering van initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, terecht bij het European Energy Efficiency Fund (EEEF). Publieke en private organisaties die optreden namens decentrale overheden kunnen hier ook terecht.

EEEF

EEEF kan helpen met de projectfinanciering, door leningen te verstrekken, zelf te participeren of garantstellingen af te geven aan de partners. Voorbeelden van investeringen van EEEF zijn energie-efficiënte straatverlichting en stadsverwarming- en koelingnetwerken.

Naast de EEEF kan ook Directie Europa van de VNG uw vragen beantwoorden.