Energie-efficiëntie

Richtlijn 2012/27 betreffende energie-efficiëntie legt een gemeenschappelijk kader met maatregelen vast voor de bevordering van energiebesparingen binnen de EU. De richtlijn is recent herzien door Richtlijn 2018/2002/EU. De belangrijkste aanpassingen betreffen de verhoogde doelen voor 2030. Het doel voor 2020 lag op 20%. Het doel van 2030 is 32,5% aan energiebesparing ten opzichte van de eerste prognose uit 2007 van het eigenlijke energieverbruik in 2030. Jaarlijks moeten de lidstaten minimaal een energiebesparing van 0,8% van de energieconsumptie realiseren.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn extra inspanningen nodig in Nederland. Momenteel loopt Nederland namelijk niet op schema om de voor 2020 gestelde doelen te halen. De vernieuwde richtlijn leidt in Nederland onder andere tot wijzigingen in de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet. De wijzigingen zullen uiterlijk moeten zijn geïmplementeerd voor 25 oktober 2020.

De richtlijn bevat een clausule op basis waarvan de Europese Commissie uiterlijk in 2023 een voorstel tot wijziging van de richtlijn kan doen indien dit vereist is om te kunnen voldoen aan internationale verplichtingen waaronder het klimaatakkoord van Parijs.

Een aantal specifiekere maatregelen zijn:

  • Verplichting dat na 25 oktober 2020 geïnstalleerde apparaten op afstand leesbaar zijn (Artikel 9).
  • De verduidelijking van en nieuwe eisen voor informatie op facturen, waarbij eindafnemers moeten kunnen kiezen voor elektronische factureringsinformatie (Artikel 10).
  • Financiële steun voor energiearme huishoudens dient op lidstaatniveau gegarandeerd te worden. Daarnaast dient de Commissie met zowel publieke als particuliere financiële instellingen een dialoog te voeren om mogelijke acties in kaart te brengen voor het aanboren van particuliere financiering (Artikel 20)

In de overwegingen bij de Richtlijn wordt vermeld dat lokale en regionale overheden een leidende rol dienen te krijgen bij de ontwikkeling, vormgeving en uitvoering van de maatregelen die zijn opgenomen in de Richtlijn. De lidstaten dienen hier rekening mee te houden bij de implementatie.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Energie-efficiëntie

Decentrale overheden moeten voertuigen en vervoerscontracten duurzaam gaan aanbesteden

Overheden moeten bij de inkoop van voertuigen rekening gaan houden met nieuwe Europese duurzaamheidseisen. Eind mei is de gewijzigde richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen officieel aangenomen. In maart werd al een compromis bereikt tussen het Europees Parlement en de lidstaten. De richtlijn bevat nu minimumpercentages voor de aanbesteding van energie-efficiënte voertuigen en is van toepassing op alle aanbestedende instanties, dus ook decentrale overheden. Nederland heeft twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Lees het volledige bericht

Commissie wil betere onderbouwing van Nederlandse klimaatplannen

De Europese Commissie heeft de voorlopige energie- en klimaatplannen van de lidstaten beoordeeld. Hoewel de plannen voor de periode van 2021 tot 2030 al redelijk ver gaan, schieten ze volgens de Commissie tekort om de gestelde doelen voor 2030 te halen. Nederland heeft over het algemeen de doelstellingen op orde, maar krijgt de aanbeveling om deze beter te onderbouwen met specifieke beleidsvoorstellen. De lidstaten moeten voor 2020 hun definitieve plan indienen.

Lees het volledige bericht

Wat is het belang van het Clean Energy Package voor decentrale overheden?

Eind 2018 hebben het Europees Parlement en de Raad een compromis bereikt over de laatste onderdelen van het pakket ‘Clean energy for all Europeans’. Het uitonderhandelen van dit pakket was een van de doelen van het Oostenrijkse voorzitterschap voor de tweede helft van 2018. Provincies en gemeenten vervullen een belangrijke rol bij de verwezenlijking van energiebesparing en een verduurzaming van de energieconsumptie. In de EU-wijzer voor provincies kunt u meer lezen over de diverse onderdelen van het Clean Energy Package. Lees het volledige bericht

Clean Energy Package uitonderhandeld

Eind 2018 hebben het Europees Parlement en de Raad een compromis bereikt over de laatste onderdelen van het pakket Clean energy for all Europeans. Het uitonderhandelen van dit pakket was een van de doelen van het Oostenrijkse voorzitterschap voor de tweede helft van 2018. Provincies en gemeenten vervullen een belangrijke rol bij de verwezenlijking van energiebesparing en een verduurzaming van de energieconsumptie. Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt in met 32% hernieuwbare energie

Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een overeenkomst met de lidstaten over de belangrijkste elementen van het pakket voor schone energie van de Commissie. Het Parlement ging akkoord met de bindende doelstelling dat in 2030 minimaal 32% van de energie die in de Europese Unie wordt geconsumeerd uit hernieuwbare energiebronnen moet komen. Lees het volledige bericht

Nieuw instrument energie-efficiëntie Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank heeft een nieuw financieel instrument genaamd ‘Slimme financiering voor slimme gebouwen’ goedgekeurd. Dit instrument is onderdeel van de implementatie van de afspraken uit het COP21 Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten. Doel van het instrument is om investeringen in energie-efficiëntieprojecten in woongebouwen aantrekkelijker te maken voor particuliere investeerders, door het gebruik van EU-subsidies als garantie.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt voor ambitieuze energiebesparingsplannen

De commissie voor Industrie, onderzoek en energie (ITRE) in het Europees Parlement heeft begin oktober 2017 ingestemd met nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat gebouwen in de EU efficiënter omgaan met energie. Vooral het belang van renoveren wordt benadrukt. Deze energiemaatregelen vallen onder het ‘schone energie voor alle Europeanen’ pakket, dat in 2016 door de Commissie werd gepubliceerd. Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Energie-efficiëntie

Slimme energiemeters: welke Europese regels zijn van toepassing?

Steeds meer woningen in onze gemeente krijgen slimme energiemeters. Hierdoor kan efficiënter met energie omgegaan worden. Kent het Europese recht ook voorschriften over slimme energiemeters waar de gemeente rekening mee dient te houden? Hoe zit het met de  bescherming van gegevens van burgers uit onze gemeente? Bijvoorbeeld wanneer de gemeente de data die deze slimme meters creëren zou willen gebruiken  om te sturen op efficiënter met energie om gaan?

Bekijk het antwoord

Wet- en regelgeving Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie

De Richtlijn energie-efficiëntie trad in oktober 2012 in werking. De lidstaten hebben tot 5 juni 2014 om de richtlijn te implementeren. De richtlijn heeft als doel:

– Kosteneffectieve verbetering van de energie-efficiëntie bij het eindgebruik van energie;
– Voorwaarden scheppen voor ontwikkeling en bevordering van een Europese interne markt voor energiediensten;
– Verbetering van de leveringszekerheid van energie;
– Beperking van het primaire energieverbruik (zoals olie, steenkool en aardgas);
– Terugdringing van de CO2-emissie en andere broeikasgassen.

Maatregelen

De belangrijkste maatregelen van de richtlijn zijn:

– De lidstaten moeten 3% van hun gebouwen per jaar energie-efficiënt maken;
– De lidstaten moeten elke drie jaar een energie-efficiëntieplan opstellen. Het eerste actieplan moet op 30 april 2014 worden ingediend;
– Grote bedrijven moeten om de drie jaar een energiecontrole laten uitvoeren;
– Energiebedrijven moeten de consument aansporen om het energieverbruik te verlagen;
– De consument moet beter controle houden over het eigen energieverbruik.

Decentrale overheden

De richtlijn kent geen verplichtingen voor decentrale overheden. Wel wordt meerdere keren gesproken over het stimuleren van decentrale overheden door de centrale overheid om ook actie te ondernemen op het gebied van energie-efficiënte. Zie onder andere art. 5 lid 7 van de richtlijn.

Europese subsidies

Om de EU2020-doelstellingen te halen, kunnen decentrale overheden voor de financiering van initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, terecht bij het European Energy Efficiency Fund (EEEF). Publieke en private organisaties die optreden namens decentrale overheden kunnen hier ook terecht.

EEEF

EEEF kan helpen met de projectfinanciering, door leningen te verstrekken, zelf te participeren of garantstellingen af te geven aan de partners. Voorbeelden van investeringen van EEEF zijn energie-efficiënte straatverlichting en stadsverwarming- en koelingnetwerken.

Naast de EEEF kan ook Directie Europa van de VNG uw vragen beantwoorden.