Governance van de energie-unie en klimaatactie

De Verordening inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, gepubliceerd eind 2018, beschrijft hoe lidstaten en de Europese Commissie samenwerken om de ambitieuze EU-doelen op het gebied van hernieuwbare energie te behalen. Het doel van de governance-verordening is de lidstaten te houden aan de gestelde doelen met betrekking tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen, energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energie. De Verordening verplicht lidstaten jaarlijks een Integraal Nationaal Energie en Klimaatplan (INEK) in te dienen bij de Europese Commissie.

Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

Op grond van artikel 9 zijn de lidstaten verplicht om een Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) op te stellen en in te dienen bij de Europese Commissie. Hierbij dienen de vijf focusgebieden van de energie-unie terug te komen, zoals de vermindering van broeikasgassen, energie-efficiëntie, energiezekerheid, interne energiemarkt en onderzoek, innovatie en concurrentievermogen. Ook dienen lidstaten, als resultaat van hun beleid, de verwachte ontwikkelingen op het gebied van deze vijf focusgebieden te omschrijven (Artikel 8).

Artikel 12(4) van de Governance-verordening stelt dat de lidstaten in de periode tussen het indienen van het concept-INEK (uiterlijk 31 december 2018) en het indienen van het definitieve INEK (31 december 2019) de relevante onderdelen van het concept-INEK presenteren in relevante regionale samenwerkingsfora. Een van de belangrijkste eisen is regionale samenwerking met andere lidstaten bij de voorbereiding van het plan.

De Commissie kan de lidstaten assisteren met het opzetten van effectieve samenwerkingen en consultatie. Na de deadline voor indiening, dienen lidstaten elke tien jaar een nieuw plan in (Artikel 9). Tevens verplicht de verordening elke lidstaat om een klimaat- en energiedialoog te lanceren. In het klimaat- en energiedialoog spreken lokale autoriteiten, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en andere belangrijke stakeholders over diverse scenario’s voor energie- en klimaatbeleid (Artikel 11).

Om lidstaten te helpen met het behalen van EU-doelen, zet de Commissie uiterlijk op 1 januari 2021 een EU-breed financieringsmechanisme in om hernieuwbare energieprojecten te steunen.